Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
05/2018
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa b àn tỉnh An Giang
09/02/2018
2
04/2018/QĐ-UBND
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
31/01/2018
3
03/2018/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ quy định về phí thư viện tại Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23/01/2018
4
02/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
22/01/2018
5
01/2018/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
22/01/2018
6
98/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020
29/12/2017
7
99/2017/QĐ-UBND
Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
29/12/2017
8
100/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý, bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước và các hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên môi trường hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
9
101/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về quản lý những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
10
102/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
11
97/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
26/12/2017
12
96/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số nội dung của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 35/2015/QĐ -UBND
25/12/2017
13
94/2017/QĐ-UBND
Quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
20/12/2017
14
89/2017/QĐ-UBND
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
18/12/2017
15
93/2017/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang
18/12/2017
16
90/2017/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND
18/12/2017
17
91/2017/QĐ-UBND
Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
18/12/2017
18
87/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
12/12/2017
19
88/2017/QĐ-UBND
Về việc quy định mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh An Giang
12/12/2017
20
86/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”
,
mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
07/12/2017
21
84/2017/QĐ-UBND
Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Chợ Mới - Tân Long, huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang và huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp
05/12/2017
22
85/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
05/12/2017
23
83/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/11/2017
24
82/2017/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo
28/11/2017
25
81/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định ban hành quy định một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang
15/11/2017
26
80/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2017
27
79/2017/QĐ-UBND
Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/11/2017
28
77/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang
08/11/2017
29
78/2017/QĐ-UBND
Về việc phân cấp thực hiện tiếp nhận đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang
08/11/2017
30
76/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
02/11/2017