Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
04/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ- UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉn
18/01/2019
2
02/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp
,
Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
17/01/2019
3
03/QĐ-UBND
Quy định chế độ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
17/01/2019
4
01/2019/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ- UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/01/2019
5
62/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang
28/12/2018
6
63/2018/QĐ-UBND
Quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm
28/12/2018
7
61/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
27/12/2018
8
59/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
20/12/2018
9
60/2018/QĐ-UBND
Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
20/12/2018
10
53/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2018
11
54/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ quy định về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2018
12
55/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
17/12/2018
13
56/2018/QĐ-UBND
Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
14
52/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết đ ịnh số 81/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/12/2018
15
51/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
06/12/2018
16
50/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
17
49/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
,
tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
18
48/2018/QĐ-UBND
Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên đ ịa b àn tỉnh An Giang
27/11/2018
19
47/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
20/11/2018
20
45/2018/QĐ-UBND
Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
15/11/2018
21
46/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
15/11/2018
22
43/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2018
23
44/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2018
24
42/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
09/11/2018
25
41/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang
31/10/2018
26
36/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
22/10/2018
27
37/2018/QĐ-UBND
Quy định giá tối đa dịch vụ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Kênh 10, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
22/10/2018
28
38/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang
22/10/2018
29
39/2018/QĐ-UBND
Quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang
22/10/2018
30
35/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
19/10/2018