Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
10/2019/QĐ-UBND
Ngưng hiệu lực một phần của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09/04/2019
2
09/2019/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
08/04/2019
3
08/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
21/03/2019
4
06/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
28/02/2019
5
05/2019/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh An Giang
27/02/2019
6
04/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ- UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉn
18/01/2019
7
02/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp
,
Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
17/01/2019
8
03/QĐ-UBND
Quy định chế độ đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
17/01/2019
9
01/2019/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ- UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/01/2019
10
62/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế quản lý và khai thác công trình kè trên địa bàn tỉnh An Giang
28/12/2018
11
63/2018/QĐ-UBND
Quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán năm
28/12/2018
12
61/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
27/12/2018
13
59/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
20/12/2018
14
60/2018/QĐ-UBND
Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang
20/12/2018
15
53/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2018
16
54/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ quy định về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2018
17
55/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
17/12/2018
18
56/2018/QĐ-UBND
Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
19
52/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết đ ịnh số 81/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/12/2018
20
51/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
06/12/2018
21
50/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
22
49/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
,
tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
23
48/2018/QĐ-UBND
Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên đ ịa b àn tỉnh An Giang
27/11/2018
24
47/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
20/11/2018
25
45/2018/QĐ-UBND
Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
15/11/2018
26
46/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
15/11/2018
27
43/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2018
28
44/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2018
29
42/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
09/11/2018
30
41/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang
31/10/2018