Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
29/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
14/09/2018
2
30/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ - UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
14/09/2018
3
26/2018/QĐ-UBND
Ban hành mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
4
27/2018/QĐ-UBND
Ban hành chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang
30/07/2018
5
18/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
6
19/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
7
22/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2018
8
23/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2018
9
25/2018/QĐ-UBND
Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang
30/07/2018
10
24/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
11
20/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
12
17/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ -UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
19/07/2018
13
15/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
18/07/2018
14
16/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang
18/07/2018
15
14/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
13/07/2018
16
13/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/06/2018
17
12/2018/QĐ-UBND
Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang
21/05/2018
18
11/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
08/05/2018
19
10/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang
03/05/2018
20
09/2018/QĐ-UBND
Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
10/04/2018
21
08/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
04/04/2018
22
07/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ -UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
27/03/2018
23
06/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 1496/2003/QĐ-UB-TC ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
28/02/2018
24
05/2018
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa b àn tỉnh An Giang
09/02/2018
25
04/2018/QĐ-UBND
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
31/01/2018
26
03/2018/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ quy định về phí thư viện tại Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23/01/2018
27
02/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
22/01/2018
28
01/2018/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang.
22/01/2018
29
98/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020
29/12/2017
30
99/2017/QĐ-UBND
Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
29/12/2017