Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
Hide details for Báo cáoBáo cáo
1
65/BC-UBND
Về việc phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn giai đoạn 2008 - 2012.
06/06/2008
2
48/BC-UBND
Về việc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 06/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác huy động học sinh đến trường, lớp và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học
05/05/2008
3
105/BC-UBND
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
và kế hoạch năm 2008
04/12/2007
4
46/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và những công tác trọng tâm tháng 5/2007.
07/05/2007
5
37/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2007.
03/04/2007
6
16/BC-UBND
Về việc tình hình Tết Đinh Hợi 2007.
22/02/2007
7
62/UBND-BC
V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và những công tác trọng tâm tháng 9 năm 2006.
05/09/2006
8
58/BC-UBND
V/v Công tác trọng tâm 06 tháng đầu năm và những công tác 06 tháng cuối năm 2006 các Sở, ngành khối Văn hoá - Xã hội.
11/08/2006
9
56/BC-UBND
V/v Công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch 2006-2010.
09/08/2006
10
53/BC-UBND
V/v Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và những công tác trọng tâm tháng 8 năm 2006.
03/08/2006
11
52/BC-UBND
V/v Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm.
02/08/2006
12
51/BC-UBND
Sơ kết tình hình thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh qua 6 tháng đầu năm 2006.
01/08/2006
13
26/BC-UBND
V/v Tình hình kinh tế xã hội quí I và những công tác trọng tâm quí II năm 2006.
31/03/2006
14
73/BC-UBND
V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và những công tác trọng tâm tháng 11/2005.
09/11/2005
15
68/BC-UBND
V/v Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những công tác trọng tâm quí quý IV/2005.
06/10/2005
16
56/BC-UBND
V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và những công tác trọng tâm tháng 9 năm 2005.
31/08/2005
17
51/BC-UBND
V/v Tình hình thi hành Luật đất đai.
05/08/2005
18
49/BC-UBND
V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và những công tác trọng tâm tháng 8 năm 2005.
02/08/2005
19
41/BC-UBND
V/v Tình hinh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2005 và những công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2005.
24/06/2005
2
Hide details for Chương trìnhChương trình
1
1/CTr-UBND
Chương trình công tác năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
15/01/2009
2
2/CTr-UBND
Về việc thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang.
27/10/2008
3
3/CTr-UBND
Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
17/12/2007
4
2/CTr-UBND
Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2008.
10/09/2007
5
1/CTr-UBND
V/v Chương trình công tác năm 2006 của UBND tỉnh An Giang.
22/02/2006
6
2/CTr-UB
V/v Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang.
19/05/2005
7
1/CTr.UB
V/v Chương trình công tác UBND tỉnh năm 2005.
20/01/2005
3
Hide details for Công vănCông văn
1
4002/UBND-VX
Về việc tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
03/11/2009