Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
23/2006/NQ-HĐND
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007
08/12/2006
2
24/2006/NQ-HĐND
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2005
08/12/2006
3
25/2006/NQ-HĐND
Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
tỉnh An Giang năm 2007
08/12/2006
4
26/2006/NQ-HĐND
Về khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2007
08/12/2006
5
27/2006/NQ-HĐND
Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp tỉnh An Giang
08/12/2006
6
28/2006/NQ-HĐND
Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2007
08/12/2006
7
29/2006/NQ-HĐND
Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch
08/12/2006
8
30/2006/NQ-HĐND
Về kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2007 (Nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết năm 2007)
08/12/2006
9
31/2006/NQ-HĐND
Về việc đảo nợ vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
08/12/2006
10
32/2006/NQ-HĐND
Về việc điều chỉnh tỉ lệ vốn thực hiện Đề án mức chất lượng tối thiểu trường tiểu học
08/12/2006
11
33/2006/NQ-HĐND
Về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
08/12/2006
12
34/2006/NQ-HĐND
Về việc thông qua Đề án “Tăng cường vai trò, năng lực của nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2010”
08/12/2006
13
35/2006/NQ-HĐND
Về việc hủy bỏ Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
08/12/2006
14
36/2006/NQ-HĐND
Về thực hiện chính sách đối với cán bộ Mặt trận, đoàn thể công tác ở khóm, ấp
08/12/2006
15
37/2006/NQ-HĐND
Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND
tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
08/12/2006
16
38/2006/NQ-HĐND
Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2007
08/12/2006
17
39/NQ-HĐND
Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2007
08/12/2006
18
11/2005/NQ.HĐND
Về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
tỉnh An Giang năm 2006
08/12/2005
19
12/2005/NQ.HĐND
Về điều chỉnh mức thu phí đấu giá.
08/12/2005
20
13/2005/NQ.HĐND
Về điều chỉnh khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2006
08/12/2005
21
14/2005/NQ.HĐND
Về điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
08/12/2005
22
15/2005/NQ.HĐND
Về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao.
08/12/2005
23
16/2005/NQ.HĐND
Về việc thông qua Đề án "Quy hoạch xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ và môi trường tỉnh An Giang đến năm 2010"
08/12/2005
24
17/2005/NQ.HĐND
Về Đề án "Nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2006 - 2010"
08/12/2005
25
18/2005/NQ.HĐND
Về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh An Giang năm 2006.
08/12/2005
26
19/2005/NQ.HĐND
Về chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh An Giang năm 2006
08/12/2005
27
9/2005/NQ.HĐND
Về Rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
08/12/2005
28
10/2005/NQ.HĐND
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006.
08/12/2005
29
1/2005/NQ.HĐND
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2005
29/06/2005
30
2/2005/NQ.HĐND
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2004
29/06/2005