Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
8
Show details for 20202020
77
Show details for 20192019
59
Show details for 20182018
98
Show details for 20172017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Hide details for 20132013
10
Show details for 12/201312/2013
4
Show details for 11/201311/2013
5
Show details for 10/201310/2013
4
Show details for 09/201309/2013
7
Show details for 08/201308/2013
12
Hide details for 07/201307/2013
27/2013/QĐ-UBND
Về việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
31/07/2013
834/UBND-KT
V/v đính chính Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013
29/07/2013
08/2013/QĐ-UBND
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
29/07/2013
26/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang
26/07/2013
25/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
24/07/2013
24/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
17/07/2013
23/QĐ-UBND
Về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
15/07/2013
05/2013/CT-UBND
Về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang.
10/07/2013
22/2013/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang
09/07/2013
21/2013/QĐ-UBND
Về việc Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang
05/07/2013
19/2013/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 về phân cấp, ủy quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
04/07/2013
20/2103/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
04/07/2013
3
Show details for 06/201306/2013
12
Show details for 04/201304/2013
2
Show details for 03/201303/2013
3
Show details for 02/201302/2013