Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
50
Show details for 20182018
98
Hide details for 20172017
17
Show details for 12/201712/2017
8
Show details for 11/201711/2017
9
Show details for 10/201710/2017
9
Show details for 09/201709/2017
18
Hide details for 08/201708/2017
56/2017/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành
,
kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014
,
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang
31/08/2017
57/2017/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang
31/08/2017
55/2017/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009.
29/08/2017
54/2017/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá và Học tập cộng đồng thí điểm ở 17 xã trên địa bàn tỉnh An Giang
28/08/2017
52/2017/QĐ-UBND
Phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt phương án
,
xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
25/08/2017
53/2017/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
25/08/2017
50/QĐ-UBND
Ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang
18/08/2017
49/2017/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định và Bảng giá đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND
15/08/2017
48/2017/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
07/08/2017
47/2017/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
04/08/2017
42/2017/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
01/08/2017
43/2017/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang
01/08/2017
46/2017/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang
01/08/2017
44/2017/QĐ-UBND
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang
01/08/2017
41/2017/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang
01/08/2017
39/2017/QĐ-UBND
Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và quy định về vốn đối ứng của địa phương đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
01/08/2017
40/2017/QĐ-UBND
Về việc quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang
01/08/2017
45/2017/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 17, khoản 3, khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND
,
ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
01/08/2017
6
Show details for 07/201707/2017
9
Show details for 06/201706/2017
5
Show details for 05/201705/2017
5
Show details for 04/201704/2017
5
Show details for 03/201703/2017