Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
50
Show details for 20182018
98
Hide details for 20172017
17
Show details for 12/201712/2017
8
Show details for 11/201711/2017
9
Show details for 10/201710/2017
9
Hide details for 09/201709/2017
66/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang
27/09/2017
64/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang
25/09/2017
65/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang
25/09/2017
62/2017/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang
22/09/2017
63/2017/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
22/09/2017
61/2017/QĐ-UBND
Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
21/09/2017
60/2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang
20/09/2017
59/2017/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang
19/09/2017
58/2017/QĐ-UBND
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
01/09/2017
18
Show details for 08/201708/2017
6
Show details for 07/201707/2017
9
Show details for 06/201706/2017
5
Show details for 05/201705/2017
5
Show details for 04/201704/2017
5
Show details for 03/201703/2017
3
Show details for 02/201702/2017
4
Show details for 01/201701/2017
102
Show details for 20162016
45
Show details for 20152015
69
Show details for 20142014
64
Show details for 20132013
63
Show details for 20122012
72
Show details for 20112011
86
Show details for 20102010