Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
31
Hide details for 20182018
4
Hide details for 09/201809/2018
32/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
28/09/2018
31/2018/QĐ-UBND
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
26/09/2018
29/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
14/09/2018
30/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ - UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
14/09/2018
14
Hide details for 07/201807/2018
26/2018/QĐ-UBND
Ban hành mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
27/2018/QĐ-UBND
Ban hành chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang
30/07/2018
18/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
19/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
22/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2018
23/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ một số quy định tại Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2018
25/2018/QĐ-UBND
Xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm trong khu vực biên giới tỉnh An Giang
30/07/2018
21/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
24/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
20/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
30/07/2018
17/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ -UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
19/07/2018
15/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
18/07/2018
16/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang
18/07/2018
14/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
13/07/2018
1
Hide details for 06/201806/2018
13/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/06/2018
3
Hide details for 05/201805/2018
12/2018/QĐ-UBND
Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang
21/05/2018
11/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
08/05/2018
10/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang
03/05/2018
2
Hide details for 04/201804/2018
09/2018/QĐ-UBND
Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
10/04/2018
08/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
04/04/2018