Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
50
Hide details for 20182018
2
Hide details for 12/201812/2018
52/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết đ ịnh số 81/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/12/2018
51/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
06/12/2018
9
Hide details for 11/201811/2018
50/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
49/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
,
tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
48/2018/QĐ-UBND
Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên đ ịa b àn tỉnh An Giang
27/11/2018
47/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
20/11/2018
45/2018/QĐ-UBND
Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang
15/11/2018
46/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
15/11/2018
43/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2018
44/2018/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2018
42/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang
09/11/2018
8
Hide details for 10/201810/2018
41/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang
31/10/2018
36/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
22/10/2018
37/2018/QĐ-UBND
Quy định giá tối đa dịch vụ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Kênh 10, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
22/10/2018
38/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang
22/10/2018
39/2018/QĐ-UBND
Quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang
22/10/2018
35/2018/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
19/10/2018
34/2018/QĐ-UBND
Về việc phân cấp quyết định đầu tư
,
thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang
17/10/2018
33/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang
09/10/2018
4
Hide details for 09/201809/2018
32/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
28/09/2018
31/2018/QĐ-UBND
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
26/09/2018
29/2018/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
14/09/2018
30/2018/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ - UBND ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
14/09/2018
14
Hide details for 07/201807/2018
26/2018/QĐ-UBND
Ban hành mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018