Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
10/2015/CT-UBND
Về việc tăng cường triển khai thực hiện các quy định về các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
21/04/2015
2
18/CT-UBND
Về tăng cường thực hiện việc kiểm soát,thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước
30/12/2014
3
14/2014/CT-UBND
Phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
20/10/2014
4
15/2014/CT-UBND
Về việc chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
20/10/2014
5
13/2014/CT-UBND
Về việc đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán trong nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
16/10/2014
6
13/2014/CT-UBND
Về việc đẩy mạnh công tác trồng rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán trong nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
16/10/2014
7
12/CT-UBND
Về việc tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015
19/09/2014
8
11/CT-UBND
Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015
10/09/2014
9
10/2014/CT-UBND
Về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang
08/09/2014
10
09/CT-UBND
Việc về tập trung công tác đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang
04/09/2014
11
08/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang
12/08/2014
12
07/CT-UBND
Về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, mua, bán, quảng cáo, vận chuyển trái phép các loài động vật hoang dã và sản phẩm của chúng có nguồn gốc từ tự nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
10/07/2014
13
05/2014/CT-UBND
Về tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang.
12/06/2014
14
03/2014/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
10/04/2014
15
02/2014/CT-UBND
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang
11/02/2014
16
01/2014/CT-UBND
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
02/01/2014
17
18/CT-UBND
Về công tác quốc phòng địa phương năm 2014
25/12/2013
18
17/2013/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh An Giang
23/12/2013
19
13/2013/QĐ-UBND
Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản
21/11/2013
20
12/2013/CT-UBND
Về việc tăng cường họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
25/09/2013
21
11/2013/CT-UBND
Về việc tăng cường trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
13/09/2013
22
09/2013/CT-UBND
Tăng cường thực hiện việc quản lý và kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
08/08/2013
23
08/2013/QĐ-UBND
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
29/07/2013
24
05/2013/CT-UBND
Về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang.
10/07/2013
25
04/2013/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh An Giang
10/06/2013
26
03/2013/CT-UBND
Về việc đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc giai đoạn 2013 - 2015
10/04/2013
27
02/2013/CT-UBND
Về việc quản lý xe đẩy tay bán hàng lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang
14/03/2013
28
16/2012/CT-UBND
Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang
31/10/2012
29
15/2012/CT-UBND
Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
05/10/2012
30
14/CT-UBND
Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2012
03/10/2012