Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2340
 Số văn bản *:5
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:05/02/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 05_QĐ-QUY ĐINH SO Ngoai Vu.doc (78 Kb)