Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2319
 Số văn bản *:48
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:20/10/2009
 Người ký :Lê Minh Tùng
 Trích yếu :Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 48_QUY ĐINH THANH TRA TINH.doc (76 Kb)