Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2346
 Số văn bản *:9
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:13/03/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3, Chương II của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 09_DIEU CHINH QUY DINH CUA SO NOI VU.doc (35 Kb)