Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
247/BC-UBND
Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
16/05/2018
2
1972/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
13/11/2017