Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
2505/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Số hoá tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang” giai đoạn I (2019 - 2020)
16/10/2019
2
2979/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật lưu trữ và Tổng kết Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang giai đoạn I (2013 - 2017)
26/11/2018
3
247/BC-UBND
Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
16/05/2018
4
1972/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
13/11/2017