Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
108/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 và các khoản phụ cấp theo chế độ quy định của các huyện, thị xã, thành phố
16/01/2019
2
50/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã V ĩnh Phước , xã V ĩnh Phước, huyện Tri Tôn , tỉnh An Giang
09/01/2019
3
31/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã Tân Lợi,
,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
08/01/2019
4
33/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Tr ường mẫu giáo Khánh An, xã Khánh An, huy ện An Phú , t ỉnh An Giang
08/01/2019
5
34/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THPT Vĩnh Lộc (giai đoạn 2), xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
08/01/2019
6
21/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
07/01/2019
7
27/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
07/01/2019
8
24/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017
07/01/2019
9
25/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương của tỉnh An Giang năm 2019
07/01/2019
10
73/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn khắc phục sạt lở khẩn cấp bờ sông Long Xuyên thuộc địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
05/01/2019
11
12/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Núi Tô Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
04/01/2019
12
67/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thủy lợi phục vụ chuy ên canh rau, màu ứng dụng công nghệ cao Vùng lòng hồ Tân Trung
04/01/2019
13
05/UBND-KTTH
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
03/01/2019
14
3366/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh An Giang, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
28/12/2018
15
3371/QĐ-UBND
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Kỷ Hợi năm 2019
28/12/2018
16
3411/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 03 khu đất công trên địa bàn huyện An Phú
28/12/2018
17
3315/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: Kênh hậu Xà Nu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
18
3316/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: Kênh tưới N1 và kênh tưới N2 - bổ sung, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng).
27/12/2018
19
3317/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: 06 cống tiêu ngang đê phi 1.000 “cống số 5”, xã An Hảo, (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
20
3318/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: 06 cống tiêu ngang đê phi 1.000 “cống số 6”, xã An Hảo, (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
21
3319/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đường ra chốt dân quân Rừng tràm Vĩnh Tế.
27/12/2018
22
3320/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu (đoạn từ trạm bơm đến kênh 15), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
23
3321/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã An Hảo,
,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
27/12/2018
24
3322/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu (đoạn từ kênh 15 đến kênh Trà Sư), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
25
3300/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường Lộ ra máy 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1).
26/12/2018
26
3268/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá Khu hành chính UBND thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
24/12/2018
27
3269/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
24/12/2018
28
3277/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ đối với hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.
24/12/2018
29
3278/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
24/12/2018
30
6662/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện chi trợ cấp Tết Nguy ên đán 2019
21/12/2018
31
6649/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn khắc phục sạt lở khẩn cấp bờ sông Long Xuyên thuộc địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
20/12/2018
32
6592/VPUBND-KTTH
V/v chi phí bồi hoàn dự án Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề huyện Chợ Mới
18/12/2018
33
3202/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang
17/12/2018
34
1375/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
35
1376/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
36
1377/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
37
1378/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
38
1379/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
39
1380/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
40
3181/QĐ-UBND
Phân bổ vốn vay nước ngoài năm 2018 để thực hiện Dự án An ninh y tế khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tỉnh An Gian
14/12/2018
41
3185/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Chi Lăng (giai đoạn 2). Hạng mục: 12 phòng học, 03 phòng học bộ môn (Lý, Hóa, Sinh), thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
14/12/2018
42
3186/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện An Phú thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
14/12/2018
43
3187/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Mỹ Hòa Hưng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Gian
14/12/2018
44
3188/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang
14/12/2018
45
3192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông ấp Giồn g Cát, xã L ương An Trà huy ện Tri Tôn , t ỉnh An Giang
14/12/2018
46
3196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các khu đất công trên địa bàn huyện Chợ Mới
14/12/2018
47
3197/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch cuối năm 2018
14/12/2018
48
3175/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016
13/12/2018
49
3133/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, t ổ chức và đơn vị trên địa b àn thành ph ố Châu Đốc năm 2018
12/12/2018
50
3138/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu: Sản xuất nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2018 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
12/12/2018
51
3145/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ biên giới và cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
12/12/2018
52
3125/QĐ-UBND
Về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2018
11/12/2018
53
3128/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị tài sản trên đất của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng An Giang
11/12/2018
54
3118/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Ban An toàn giao thông tỉnh
10/12/2018
55
6424/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc ph ục ngập úng cục bộ trên địa bàn huy ện An Ph ú
10/12/2018
56
3122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Khoanh định công bố vùng cấm, vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang”
10/12/2018
57
3123/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Đánh giá khả năng chịu tải và giải pháp bảo vệ chất lượng nước các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang”
10/12/2018
58
6433/VPUBND-KTTH
V/v thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng
10/12/2018
59
3107/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 03 khu đất công trên địa bàn huyện Tri Tôn
07/12/2018
60
3109/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 28 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Chợ Mới
07/12/2018
61
3110/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 01 cơ sở nhà, đất của Trung tâm Bóng đá An Giang
07/12/2018
62
3111/QĐ-UBND
Về việc bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện chênh lệch tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 72/2018/NĐ -CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2018
07/12/2018
63
1325/UBND-KTTH
V/v điều hành ngân sách nhà nước cuối năm 2018
06/12/2018
64
3072/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phân bổ nguồn kinh phí còn tồn năm 2017 chuyển sang năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang và Ban Quản lý hệ thống Bắc Vàm Nao thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý
06/12/2018
65
3081/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018 theo Nghị định số 35/2015/NĐ -CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
06/12/2018
66
3082/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018
06/12/2018
67
1313/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 71/2018/TTBTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính
03/12/2018
68
3023/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý 2 và quý 3 năm 2018
29/11/2018
69
3012/QĐ-UBND
Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019
28/11/2018
70
3017/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện An Phú
28/11/2018
71
3018/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú
28/11/2018
72
2986/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án Trường Trung học Phổ thông Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.
27/11/2018
73
2987/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp hẻm Huỳnh Thanh nối dài, phường Mỹ Bình.
27/11/2018
74
2988/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình.
27/11/2018
75
2989/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), Phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
27/11/2018
76
2993/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện trùng tu, sửa chữa di tích Cốc Đạo Cậy, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú
27/11/2018
77
2994/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện trùng tu, sửa chữa di tích Đình thần Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân
27/11/2018
78
2968/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung giá đất để tính tiền bồi thường Dự án Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng, huyện Chợ Mới
26/11/2018
79
2969/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 02 khu đất bãi bồi (khu II, khu III) thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú
26/11/2018
80
2971/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá trụ sở Công an, Ban Chỉ huy quân sự phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
26/11/2018
81
2972/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh kinh phí Khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018
26/11/2018
82
2928/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 511 Phường Vĩnh Ngươn và Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
20/11/2018
83
2883/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khu đất dôi dư cặp kênh Trà sư, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
15/11/2018
84
2884/QĐ-UBND
Về việc chi trả tiền lãi suất phát sinh đối với dự án xây dựng Cụm dân cư xã Long Điền A (giai đoạn 1), huyện Chợ Mới
15/11/2018
85
2878/QĐ-UBND
Về việc giải quyết hỗ trợ cho hộ bà Lâm Siếu Múi
14/11/2018
86
2835/QĐ-UBND
Về việc xử lý nợ đối với các hộ vay từ nguồn vốn địa phương bị rủi ro do nguyên nhân khách quan
12/11/2018
87
723/TB-UBND
Danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh An Giang
09/11/2018
88
2819/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 05 khu đất công tại huyện Tri Tôn
09/11/2018
89
2830/QĐ-UBND
Về việc thanh toán nợ dân trong thời kỳ kháng chiến đối với trường hợp của ông Lê Văn Dinh
09/11/2018
90
2823/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
09/11/2018
91
2811/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
08/11/2018
92
2795/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn kinh phí chưa sử dụng, còn tồn ngân sách năm 2017 chuyển sang năm 2018 thuộc ngân sách cấp tỉnh
07/11/2018
93
5769/VPUBND-KTN
V/v ghi bổ sung danh mục vốn năm 2018 Công trình : Đường tránh sạt l ở bờ Bắc
,
Kênh Xáng
07/11/2018
94
1209/UBND-KGVX
V/v nâng mức hỗ trợ học phí đối với nghề lái xe ô tô cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguy ện
07/11/2018
95
2789/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú
06/11/2018
96
2790/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thanh toán chi phí định giá công trình Block 1 và Block 2 – Ký túc xá sinh viên Khánh Toàn (Đại học An Giang)
06/11/2018
97
2779/QĐ-UBND
Về việc kinh phí hoàn trả tiền mua nền cho các hộ dân tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn thành phố Châu Đốc
05/11/2018
98
2784/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
05/11/2018
99
5731/VPUBND-KTTH
V/v tính tiền sử dụng đất Dự án Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
05/11/2018
100
5732/VPUBND-KTTH
V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
05/11/2018
101
2737/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
31/10/2018
102
2738/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án Lộ ra 22kV mát T1 trạm 110/22kV Phú Châu, thị xã Tân Châu.
31/10/2018
103
2739/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc, phân đoạn xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
31/10/2018
104
1173/UBND-KTTH
V/v quy định bổ sung giá đất đường tránh Núi Sập, huyện Thoại Sơn
30/10/2018
105
2707/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án Cáp treo Núi Cấm (tuyến Lâm viên Núi Cấm - vồ Ông Bướm), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.
30/10/2018
106
2684/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác đảm bảo trật tư an toàn giao thông của Công an tỉnh
29/10/2018
107
2662/QĐ-UBND
Về việc chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc ngân sách cấp tỉnh
25/10/2018
108
2638/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23/10/2018
109
2639/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
23/10/2018
110
2599/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất chân taluy khu dân cư Bờ bắc kênh Mới tại xã Phú Hội, An Phú
22/10/2018
111
2585/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017
19/10/2018
112
2586/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
19/10/2018
113
2571/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà Bảo tàng tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình,thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/10/2018
114
2576/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 triển khai phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành cho Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo
17/10/2018
115
2567/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa, mở rộng mặt cầu Tôn Đức Thắng Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
16/10/2018
116
2554/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (WB6) Huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, An Phú và Phú Tân, tỉnh An Giang
15/10/2018
117
2555/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư miền núi thuộc huyện Tri Tôn Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
15/10/2018
118
2533/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án đấu giá khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu
12/10/2018
119
2534/QĐ-UBND
Về việc đấu giá khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu
12/10/2018
120
2535/QĐ-UBND
Về việc bổ sung đơn giá cây giống trồng rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
12/10/2018
121
2537/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh giảm, bổ sung dự toán miễn thủy lợi phí tạo nguồn
12/10/2018
122
1096/UBND-KTTH
V/v thông báo vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018
11/10/2018
123
2515/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thanh toán dịch vụ công ích, lập kế hoạch sử dụng đất và trang bị đèn chiếu sáng đô thị năm 2018 trên địa bàn huyện An Phú
11/10/2018
124
2517/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thực hiện công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (giai đoạn 1) năm 2018
11/10/2018
125
2519/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất bồi thường Dự án Khu hành chính phường Mỹ Phước
11/10/2018
126
2521/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Golden City An Giang thuộc Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
11/10/2018
127
2524/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường dự án xây dựng Cụm dân cư Tây Khánh 3 mở rộng (phần bổ sung), phướng Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
11/10/2018
128
2526/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn xã Vĩnh Tế và phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
11/10/2018
129
5326/VPUBND-KTTH
V/v bổ sung kinh phí quản lý sử dụng đất lúa
11/10/2018
130
2525/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Tri Tôn, thị trấn Tri Tôn (theo cơ chế nhận chuyển nhượng).
11/10/2018
131
1105/UBND-KTTH
V/v thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 4)
11/10/2018
132
5283/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng vốn đầu tư thực hiện dự án Trạm cấp nước Nam Kênh Làng, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn
11/10/2018
133
5285/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng ngân sách tỉnh để thanh toán khối lượng hoàn thành dự án Khắc phục sạt lở bờ Hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức
11/10/2018
134
1091/UBND-KGVX
V/v chủ trương và biện pháp xử lý nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hộ
10/10/2018
135
1092/UBND-KGVX
V/v báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
10/10/2018
136
5267/VPUBND-KTTH
V/v mức chi trả tiền cho giáo viên dạy tiếng Chăm
10/10/2018
137
5268/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
10/10/2018
138
5274/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ tín dụng cho đối tượng tham gia chương trình thực tập sinh nông nghiệp
10/10/2018
139
2482/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Hạng mục: Di dời Hệ thống trụ điện.
09/10/2018
140
1074/UBND-KTTH
V/v th ực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 60 Luật đấu giá tài sản
08/10/2018
141
2477/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 42 nền đất ở dự án Nâng cấp đường Trương Định, huyện Phú Tân
08/10/2018
142
2478/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 khu đất công trên địa bàn huyện An Phú
08/10/2018
143
2479/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 03 khu đất công tại thành phố Long Xuyên
08/10/2018
144
2435/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
03/10/2018
145
2436/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
03/10/2018
146
5410/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ diện tích bị thiệt hại vụ Hè Thu năm 2018
01/10/2018
147
2384/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Nguyễn Tiến Hoàn
28/09/2018
148
2347/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án xây dựng cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954, huyện Phú Tân.
25/09/2018
149
2348/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2016
25/09/2018
150
2350/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Golden City An Giang của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
25/09/2018
151
2351/QĐ-UBND
Về việc đấu giá 03 tài sản công trên địa bàn huyện Chợ Mới
25/09/2018
152
2352/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất tại Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
25/09/2018
153
2342/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tịnh Biên
24/09/2018
154
4898/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư
21/09/2018
155
2301/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Ung Văn Khiêm, huyện Chợ Mới.
20/09/2018
156
2294/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Hòa Bình Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
19/09/2018
157
2295/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Giao Khẩu, Đình An Hòa, Đình Thạnh Hòa và Đình Phú Hội trên địa bàn huyện An Phú
19/09/2018
158
2298/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê trụ sở thành lập Văn phòng đại diện và trưng bày sản phẩm An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh” của Sở Công Thương
19/09/2018
159
4770/VPUBND-KGVX
V/v quy ết toán chi phí bồi thường dự án Trường tiểu học “C” thị trấn Tân Châ
18/09/2018
160
3273/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Gian
17/09/2018
161
2274/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/09/2018
162
2249/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
14/09/2018
163
2246/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân.
13/09/2018
164
2234/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thép Miền Tây
12/09/2018
165
2236/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch duy tu, sửa chữa công trình giao thông nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2018
12/09/2018
166
2207/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh, bổ sung) Dự án: Cầu Cồn Tiên
11/09/2018
167
2208/QĐ-UBND
Về việc thanh lý trụ sở Trạm Y tế xã Tân An, thị xã Tân Châu
11/09/2018
168
2216/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
11/09/2018
169
2217/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh giá đất bồi thường dự án tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức thắng.
11/09/2018
170
2218/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945) tại huyện Tri Tôn.
11/09/2018
171
2219/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945) tại huyện Tịnh Biên.
11/09/2018
172
2192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường tiểu học A Phú Bình (đi ểm chính) , xã Phú Bình, huy ện Phú Tân, t ỉnh An Giang
10/09/2018
173
2193/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Tân Châu Phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
10/09/2018
174
2174/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP
07/09/2018
175
2178/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cụm dân cư ấp Mỹ Khánh 2
,
Hạng mục: Hệ thống giao thông – Hệ thống thoát nước Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/09/2018
176
2179/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông dọc theo rạch Ông Chưởng, thuộc ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
07/09/2018
177
2180/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa cầu Tân Thành đường tỉnh 947 Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/09/2018
178
2145/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án Phân hiệu Trường Trung học Cơ sở Đa Phước, huyện An Phú.
05/09/2018
179
2146/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường công trình Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/22kV Phú Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
05/09/2018
180
2147/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú.
05/09/2018
181
949/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”
04/09/2018
182
2127/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2018
31/08/2018
183
2112/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê khu đất bãi bồi tại ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới
30/08/2018
184
2116/QĐ-UBND
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Thị Đội, tại ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái D ầu, huyện Châu Phú
30/08/2018
185
2117/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo mặt cắt ngang kênh 7 Bích, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
30/08/2018
186
2123/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch vay và trả nợ vay của Dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
30/08/2018
187
2087/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2018
28/08/2018
188
912/UBND-KTTH
V/v thực hiện kết luận kiểm tra về công tác đấu thầu tại tỉnh An Giang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
24/08/2018
189
2051/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh danh mục chi tiết và kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (đợt 2) trên địa bàn huyện Chợ Mới
24/08/2018
190
2057/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm khu đất trống khóm 1, đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc
24/08/2018
191
2058/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm khu đất tiếp giáp khu dân cư và chợ Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
24/08/2018
192
2059/QĐ-UBND
Về việc đấu giá cho thuê 02 khu đất bãi bồi tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú
24/08/2018
193
911/UBND-KTTH
V/v chi phí thiết kế công trình có quy mô nhỏ và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án
23/08/2018
194
2044/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Long Kiến, huyện Chợ Mới.
23/08/2018
195
2031/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ tiền lãi để chấm dứt khiếu nại của ông Bùi Văn Hưng, ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân
21/08/2018
196
2023/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
20/08/2018
197
2024/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
20/08/2018
198
2025/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tây Đại học An Giang mở rộng.
20/08/2018
199
2003/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường kênh T5, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
17/08/2018
200
2010/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất tại Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
17/08/2018
201
2011/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Nguyễn Toàn Trung
17/08/2018
202
2020/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
17/08/2018
203
1984/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2016
16/08/2018
204
1986/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học “A” Vĩnh Gia (Điểm chính). Hạng mục: Khối hiệu bộ + Cải tạo 04 phòng chức năng + Nhà bảo vệ + Nhà xe giáo viên + Nhà xe học sinh + Hạ tầng kỹ thuật, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
16/08/2018
205
1987/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trung tâm dạy nghề huyện Châu Thành, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
16/08/2018
206
1988/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông bán công Khai Trí. Hạng mục: San lấp một phần mặt bằng, Trung tâm thí nghiệm thực hành, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
16/08/2018
207
1989/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
16/08/2018
208
1981/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hồ bơi 25m huyện Tịnh Biên, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7470278
16/08/2018
209
1999/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tín dụng ngành Giao thông Vận tải
,
để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2
16/08/2018
210
1970/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án xây dựng công trình cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954, huyện Phú Tân.
15/08/2018
211
1972/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án cầu Châu Đốc, bờ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu
15/08/2018
212
1973/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945) tại huyện Châu Phú.
15/08/2018
213
1975/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Cô Tô của Công ty TNHH MTV 622
15/08/2018
214
1976/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 9) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
15/08/2018
215
1977/QĐ-UBND
Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở Tuyến dân cư Đông Trà Sư xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
15/08/2018
216
1974/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung giá đất bồi thường dự án Đường dây 2 mạch vượt rạch Ông Chưởng, huyện Chợ Mới.
15/08/2018
217
1955/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh Trung , huyện Châu Phú thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
14/08/2018
218
1956/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Phú Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
14/08/2018
219
1957/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã An Bình, huyện Thoại Sơn thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
14/08/2018
220
1960/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở Thanh tra tỉnh An Giang. Hạng mục: Cải tạo khối nhà chính, hệ thống điện
14/08/2018
221
1963/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chi cục Quản lý thị trường An Giang. Hạng mục: Sửa chữa Trụ sở Chi cục, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/08/2018
222
1943/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt OCOP_AG)
13/08/2018
223
1951/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ s ở hạ tầng Hệ thống xử lý rác th ải Phú Tân Xã Phú Th ạnh, huyện Phú Tân , t ỉnh An Giang Mã số dự án: 7282106
13/08/2018
224
1952/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm thú y, trạm khuyến nông và trạm bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn - Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7547876
13/08/2018
225
853/UBND-KTTH
V/v chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần của Công ty Cổ phầnThực phẩm Hưng Phúc Thịnh
10/08/2018
226
1933/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh năm 2018
10/08/2018
227
1934/QĐ-UBND
Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
10/08/2018
228
1939/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Bình.
10/08/2018
229
1881/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh
09/08/2018
230
1892/QĐ-UBND
Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
231
1893/QĐ-UBND
ề việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
232
1894/QĐ-UBND
Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
233
1899/QĐ-UBND
Về việc đấu giá khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B),
,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
09/08/2018
234
1903/QĐ-UBND
Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
09/08/2018
235
1908/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018
09/08/2018
236
1909/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán năm 2018 cho Hội Người cao tuổi tỉnh
09/08/2018
237
1924/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý I, II, III, IV năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố
09/08/2018
238
296/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang và hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
06/08/2018
239
837/UBND-KGVX
V/v tài trợ xây dựng trường học tại huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu
06/08/2018
240
1807/QĐ-UBND
Về việc bán đấu giá 04 khu đất công trên địa bàn huyện Chợ Mới
02/08/2018
241
1808/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê khu đất diện tích 3.769,9 m2 tại khóm Long Thị C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu
02/08/2018
242
1809/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm tại các lô, nền Cụm dân cư Bắc Núi Lớn (giai đoạn 2), thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
02/08/2018
243
1818/QĐ-UBND
V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
02/08/2018
244
1822/QĐ-UBND
Về việc thực hiện thoả thuận bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và hỗ trợ sinh lợi cho ông Lâm Quang Lập, cư ngụ: số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
02/08/2018
245
1789/QĐ-UBND
Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/07/2018
246
1786/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử và phóng khám thông minh của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
31/07/2018
247
1782/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch trả nợ vay của Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang
30/07/2018
248
807/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
249
808/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
250
809/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
251
810/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
252
811/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
253
814/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
254
815/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
255
816/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
256
817/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
257
818/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
258
819/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
259
1772/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Khánh Hòa và Đình Bình An Thạnh Lợi trên địa bàn huyện Châu Phú
27/07/2018
260
1755/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố
26/07/2018
261
1757/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2018
26/07/2018
262
1762/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2017-2018 dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh An Giang
26/07/2018
263
1767/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2017 đợt 11 thuộc dự án Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
26/07/2018
264
1748/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 trở về trước cho các huyện, thị xã, thành phố
25/07/2018
265
1726/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí hoàn trả kinh phí chuẩn bị đầu tư còn lại dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Mỹ Phước
20/07/2018
266
1696/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện mua vaccin lở mồm long móng
18/07/2018
267
3587/VPUBND-KTN
V/v sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai của các huyện, thị x ã, thành phố
18/07/2018
268
1651/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
17/07/2018
269
1652/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè Đường tỉnh 941 (đoạn Lộ tẻ Tri Tôn - cầu Cần Đăng), huyện Châu Thành.
17/07/2018
270
1653/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Trung học Cơ sở Đa Phước, huyện An Phú.
17/07/2018
271
1672/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
17/07/2018
272
1673/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 (lần 1)
17/07/2018
273
1674/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (đợt 3)
17/07/2018
274
1675/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017
17/07/2018
275
743/UBND-KTTH
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ th ực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
13/07/2018
276
1635/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2018 triển khai thí điểm Mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng”
13/07/2018
277
1636/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh
13/07/2018
278
1643/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
13/07/2018
279
3451/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội
11/07/2018
280
1611/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
10/07/2018
281
1612/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt diện tích sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 và Kế hoạch, biện pháp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018
10/07/2018
282
1617/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2018
10/07/2018
283
3419/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quy định mức thu th ủy lợi phí, tiền nước và phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND
10/07/2018
284
1585/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018
06/07/2018
285
3346/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã
06/07/2018
286
1569/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2018
03/07/2018
287
1546/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong trong hoạt động tố tụng
02/07/2018
288
1547/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018
02/07/2018
289
1548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2018
02/07/2018
290
1549/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2018
02/07/2018
291
1550/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2018
02/07/2018
292
1551/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cho các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
02/07/2018
293
1552/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 cho Trường Đại học An Giang
02/07/2018
294
3205/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức tổng kết, phát thưởng Hội thi sáng tác kịch bản tuy ên truy ền lưu động tỉnh An Giang
02/07/2018
295
3206/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí thanh toán các phần công việc đã thực hiện gói thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
02/07/2018
296
3209/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
02/07/2018
297
3228/VPUBND-KTN
V/v huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển
02/07/2018
298
684/UBND-KTTH
Về việc thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
29/06/2018
299
1535/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Hội Người mù
29/06/2018
300
680/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
28/06/2018
301
1518/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông cấp 2, 3 Long Bình, thi trấn Long Bình, huyện An Phú.
28/06/2018
302
1500/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ,thôi việc theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
,
ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
303
1501/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
304
1502/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
305
377/KH-UBND
Triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
27/06/2018
306
1515/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho huyện Châu Phú (bổ sung)
27/06/2018
307
1498/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp trang thiết bị và phần mềm cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
26/06/2018
308
1480/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu giai đoạn 2018 - 2020
25/06/2018
309
1487/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
25/06/2018
310
1470/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Tim mạch An Giang
22/06/2018
311
3037/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu, làm rõ định mức và nguồn kinh phí hỗ trợ cho BHNN
22/06/2018
312
3011/VPUBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
21/06/2018
313
1463/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long Xuyên
21/06/2018
314
1447/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án mở rộng bệnh viện Tim mạch An Giang...
20/06/2018
315
1448/QĐ-UBND
Phê duyệt giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án bến phà Tân Châu - phía bờ TX Tân Châu.
20/06/2018
316
1397/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy sản xuất túi xách xuất khẩu
15/06/2018
317
1399/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu
15/06/2018
318
1401/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho huyện Châu Phú
15/06/2018
319
2937/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
320
2938/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
321
2858/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận tài trợ của Trường Đại học An Giang
13/06/2018
322
1369/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn miễn thủy lợi phí năm 201
13/06/2018
323
1334/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2018 - 2020
12/06/2018
324
1335/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Y tế An Giang giai đoạn 2018 - 2020
12/06/2018
325
1336/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2017
12/06/2018
326
603/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh chế độ chi tiêu tiếp khách, chi hội nghị và bổ sung ngoài dự toán
11/06/2018
327
1291/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
08/06/2018
328
1319/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cụm dân cư Tây Khánh 3 mở rộng Hạng mục: Hệ thống giao thông – Hệ thống thoát nước Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
08/06/2018
329
1277/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tế, phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
07/06/2018
330
1279/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành c ông trình: Tr ường mẫu giáo Phú Lâm ( đi ểm chính) , xã Phú Lâm, huy ện Phú Tân, t ỉnh An Giang
07/06/2018
331
1281/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học A Vĩnh Gia (Điểm phụ 2), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
07/06/2018
332
1282/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khu di tích Văn hóa Óc Eo
,
Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại S ơn , t ỉnh An Giang
07/06/2018
333
1578/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường mẫu giáo Phú An (đi ểm chính) , xã Phú An, huy ện Phú Tân , tỉnh An Giang
07/06/2018
334
241/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xem xét việc áp dụng t ỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh An Giang
06/06/2018
335
589/UBND-KTTH
V/v tạm thời áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà tại Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh để tính lệ phí trước bạ
06/06/2018
336
1255/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu), phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên.
04/06/2018
337
1256/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đo ạn 2017 - 2020).
04/06/2018
338
2555/VPUBND-KGVX
V/v cấp trang thiết bị phục vụ văn nghệ cho 10 xã nông thôn mới huyện Thoại Sơn
30/05/2018
339
1195/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Vĩnh Ngươn, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang...
29/05/2018
340
1196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ), Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
29/05/2018
341
1197/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường mẫu giáo Phú Mỹ (điểm chính) , thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân , tỉnh An Giang
29/05/2018
342
1199/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường trung học cơ sở Mỹ Đức , xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
29/05/2018
343
1198/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường tiểu học “B” Bình Thủy (điểm chính) , xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
29/05/2018
344
556/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận kinh phí hỗ trợ ASXH giai đoạn 2018 – 2020
29/05/2018
345
1170/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án cầu Am Lôi Thôi, tuyến đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu.
24/05/2018
346
1094/QĐ-UBND
Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh
17/05/2018
347
1095/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho huyện Châu Thành
17/05/2018
348
1074/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2018 thuộc nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ
16/05/2018
349
2240/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
15/05/2018
350
2204/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí chi trả cho chức danh Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn cơ sở trên địa b àn Phú Tân
14/05/2018
351
1034/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư năng lực Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ (Giai đoạn 2) Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
11/05/2018
352
1035/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở mới khối cơ quan ban ngành
,
Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
11/05/2018
353
1036/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở UBND xã Mỹ Phú Đông
,
Xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/05/2018
354
2183/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai việc nhận kinh phí h ỗ trợ của TW trong việc mua vaccine tiêm phòng bệnh LMLM
11/05/2018
355
1021/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Bình Thủy (điểm chính), xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/05/2018
356
1022/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “C” Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân , tỉnh An Giang
09/05/2018
357
1023/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường tiểu học “A” Vĩnh Phú , x ã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
09/05/2018
358
1024/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Vĩnh Trạch , xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
09/05/2018
359
1000/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa b àn tỉnh An Giang
08/05/2018
360
1001/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
361
1002/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
362
956/QĐ-UBND
Giao Sở Công Thương thực hiện xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang
02/05/2018
363
457/UBND-KTTH
V/v th ực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
26/04/2018
364
938/QĐ-UBND
Về việc ban hành mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính
26/04/2018
365
895/QĐ-UBND
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
24/04/2018
366
924/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2018 của Công an tỉnh
24/04/2018
367
427/UBND-KTTH
V/v tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
20/04/2018
368
420/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
18/04/2018
369
847/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
18/04/2018
370
850/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
18/04/2018
371
851/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2017
18/04/2018
372
858/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp
18/04/2018
373
843/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
17/04/2018
374
399/UBND-KTTH
V/v tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguy ên đán Mậu Tuất 2018
13/04/2018
375
812/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Cầu Am Lôi Thôi tuyến đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
12/04/2018
376
813/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
12/04/2018
377
800/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ thuộc Công an tỉnh An Giang
11/04/2018
378
786/QĐ-UBND
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2018
10/04/2018
379
793/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
10/04/2018
380
794/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Mua sắm trang thiết bị phục vụ tập luyện theo Đề án xây dựng lực lượng Đoàn thể thao An Giang tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018
10/04/2018
381
374/UBND-KTTH
V/v hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tổ chức tín dụng
09/04/2018
382
369/UBND-KTTH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
06/04/2018
383
363/UBND-KTTH
V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
05/04/2018
384
357/UBND-KTTH
/v th ực hiện việc phân cấp quản lý tài sản công trên địa b àn tỉnh
04/04/2018
385
735/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Vĩnh Xương Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7004692
03/04/2018
386
734/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Gian
03/04/2018
387
717/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý II năm 2018 tỉnh An Giang
02/04/2018
388
681/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đơn giá hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
29/03/2018
389
695/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch duy tu, sửa chữa công trình giao thông nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2018
29/03/2018
390
1403/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ
29/03/2018
391
622/QĐ-UBND
Về việc phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
28/03/2018
392
626/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
28/03/2018
393
637/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Châu Phú, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7057546
28/03/2018
394
638/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Tiểu học Núi Voi, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7412334
28/03/2018
395
1334/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ
28/03/2018
396
1336/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018
28/03/2018
397
630/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.
28/03/2018
398
631/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên.
28/03/2018
399
1387/VPUBND-KTTH
V/v xây dựng đơn giá “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang”
28/03/2018
400
1390/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc
,
thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản
,
trong tố tụng h ình sự
28/03/2018
401
587/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2018
27/03/2018
402
593/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng giai đoạn 2018 - 2020
27/03/2018
403
594/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
27/03/2018
404
600/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7489315
27/03/2018
405
1332/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
27/03/2018
406
612/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
27/03/2018
407
613/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định số 1/2006/NĐ-CP, Nghị định số 64/2009/NĐ- CP và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2016 và năm 2017
27/03/2018
408
127/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận c ủa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình về thanh toán kinh phí bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng
23/03/2018
409
1224/VPUBND-KTTH
V/v phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
20/03/2018
410
285/UBND-KTTH
V/v thông báo điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015
19/03/2018
411
1099/VPUBND-KTTH
V/v xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với khu đất Siêu thị Vinatex Châu Phú
14/03/2018
412
1112/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
14/03/2018
413
490/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ 60% nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý cho các huyện, thị xã, thành phố, hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường cho huyện An Phú và kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
09/03/2018
414
248/UBND-KTTH
V/v tăng tiến độ trợ cấp ngân sách cho huy ện An Phú
08/03/2018
415
247/UBND-KTTH
V/v bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài ngân sách trung ương trung hạn GĐ 2016-2020 và 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước
07/03/2018
416
245/UBND-KTTH
V/v giải trình quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
07/03/2018
417
466/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc để hoàn trả tiền bán nền tuyến dân cư Nam Quốc lộ 91, xã Vĩnh Tế
07/03/2018
418
982/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
07/03/2018
419
318/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trợ cấp tiền Tết Mậu Tuất năm 2018
09/02/2018
420
158/UBND-KTTH
V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/01/2018
421
233/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/01/2018
422
114/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
423
115/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
424
101/QĐ-UBND
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Mậu Tuất năm 2018
16/01/2018
425
89/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học năm 2017
15/01/2018
426
2245/UBND-KTTH
V/v tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2017
427
5760/VPUBND-KTTH
V/v cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA
22/12/2017
428
3792/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư cải tọa Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Tân Châu, phường Long Châu (theo cơ chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng).
22/12/2017
429
3793/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án đầu tư Hệ thống tưới tiêu và trạm bơm điện Ông Cha, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới.
22/12/2017
430
5727/VPUBND-KGVX
V/v chế độ hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với thành viên Ban thanh tra nhân dân ở
,
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
431
2205/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội năm 2017
20/12/2017
432
2189/UBND-KTTH
V/v tạm ứng vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
19/12/2017
433
3770/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
18/12/2017
434
3769/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (Đợt 2-2017)
18/12/2017
435
3732/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017 - 2019
15/12/2017
436
5662/VPUBND-KGVX
V/v tạm ứng vốn ngân sách tỉnh để chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng
15/12/2017
437
2159/UBND-KTTH
V/v xem xét miễn nộp thuế giá trị gia tăng dự án cáp treo núi Sam
13/12/2017
438
3707/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/12/2017
439
3708/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
13/12/2017
440
3709/QĐ-UBND
Về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018
13/12/2017
441
3717/QĐ-UBND
Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2016
13/12/2017
442
3675/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế
08/12/2017
443
3608/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
01/12/2017
444
3614/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô
01/12/2017
445
2089/UBND-KTTH
V/v bố trí ngân sách thực hiện các đề án hỗ trợ phụ nữ của Thủ tướng Chính phủ
30/11/2017
446
2091/UBND-KTTH
V/v giá đất tuyến đường Lý Thái Tổ nối dài, thành phố Long Xuyên
30/11/2017
447
3593/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm nền số 05 lô B Khu dân cư và Chợ Cống Đồn, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc
30/11/2017
448
3604/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 04 khu đất công trên địa bàn thành phố Châu Đốc
30/11/2017
449
2073/UBND-KTTH
V/v phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính v ề đất đai
28/11/2017
450
2062/UBND-KTTH
V/v kiến nghị cho hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
27/11/2017
451
3555/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa đình Hiệp Xương và đình Hòa Lạc, huyện Phú Tân
27/11/2017
452
3556/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang
27/11/2017
453
3558/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải
27/11/2017
454
3559/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ An Giang
27/11/2017
455
3560/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với Bến xe khách Châu Đốc
27/11/2017
456
3561/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
27/11/2017
457
3557/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2017 thực hiện Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
27/11/2017
458
5179/VPUBND-KTTH
V/v rút dự toán và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp, phòng chống thiên ta
22/11/2017
459
5180/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá
22/11/2017
460
3476/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao Hạng mục: Xây mới cống Phú Thọ Xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7006363
20/11/2017
461
3487/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7004692
20/11/2017
462
3488/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Câu lạc bộ Hưu Trí tỉnh An Giang Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7026825
20/11/2017
463
5058/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thanh toán kinh phí thu thập, cập nhật thông tin Cung, Cầu lao động 2017
15/11/2017
464
5073/VPUBND-KTTH
V/v tạm ứng vốn để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của 03 đội Quản lý thị trường
15/11/2017
465
5000/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
14/11/2017
466
5013/VPUBND-NC
V/v chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
14/11/2017
467
3390/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán miễn thủy lợi phí tạo nguồn năm 2017 do cấp tỉnh quản lý
13/11/2017
468
447/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc thống nhất dự toán thu ngân sách địa phương năm 2018
13/11/2017
469
3393/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017
13/11/2017
470
1969/UBND -KTTH
V/v công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
10/11/2017
471
3385/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh
10/11/2017
472
3389/QĐ-UBND
Vê việc điều chuyển, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn năm 2016 nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý đến cuối năm 2017
10/11/2017
473
1969/VPUBND-KGVX
V/v triển khai dịch vụ thanh toán phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến
10/11/2017
474
1962/UBND -KTTH
V/v trả nợ vay nguồn Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh
09/11/2017
475
1964/UBND -KTTH
V/v thông báo dự kiến kế hoạch vốn chi tiết đến cấp xã Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
09/11/2017
476
1965/UBND -KTTH
V/v giao kế hoạch vốn chi tiết đến cấp xã thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
09/11/2017
477
3381/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản Nhà nước từ Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên và Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm sang Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang
09/11/2017
478
1956/UBND -KTTH
V/v kinh phí khám, ch ữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế năm 2017
08/11/2017
479
3287/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
31/10/2017
480
4738/UBND-KGVX
V/v tạm ứng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị Bệnh viện Tim mạch An Giang để giải ngân chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án Mở rộng Bệnh viện Tim
,
mạch An Giang
30/10/2017
481
4715/UBND-KTTH
V/v chuyển tiền ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT
27/10/2017
482
4718/UBND -KTTH
V/v sử dụng kinh phí đảm bảo x ã hội năm 2017 để sửa chữa nhà ở cho đối tượng lang thang tại Trung tâm B ảo trợ xã h ội tỉnh An Giang
27/10/2017
483
4720/UBND-KTTH
V/v kinh phí 5% chi phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo” năm 2017
27/10/2017
484
4721/UBND-KTTH
V/v thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
27/10/2017
485
4723/UBND-KGVX
V/v điều chuyển nguồn vốn thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg
27/10/2017
486
4702/VPUBND-KTTH
V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách BHYT cho các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện Tịnh Biên
26/10/2017
487
4678/VPUBND-KTTH
V/v mức chi tiền ăn, nước uống cho đại biểu dự Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023
25/10/2017
488
4679/VPUBND-KGVX
V/v xin tạm ứng 09 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh thực hiện giải phóng mặt bằng để Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khai quật đến cuối năm 2017
25/10/2017
489
8680/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thanh toán kinh phí thu thập, cập nhật thông tin Cung, Cầu lao động 2017
25/10/2017
490
4687/VPUBND-KTN
V/v thuy ết minh giá trị thanh toán âm công trình Cải tạo Trụ sở làm việc UBND tỉnh An Giang (giai đo ạn 2)
25/10/2017
491
4691/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng vốn để chi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng tuy ến Thoại Giang - Xã Diễu (Đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Xã Diễu)
25/10/2017
492
4694/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu Hiệp Lợi xã Phú Hữu, huyện An Phú
25/10/2017
493
3165/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp
24/10/2017
494
3166/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và bổ sung danh mục duy tu sửa chữa công trình giao thông năm 2017 sử dụng kinh phí 35% thu phí ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương chuyển về Quỹ bảo trì đường bộ địa phương
24/10/2017
495
3158/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách, quy mô các tiểu dự án đầu tư cho TCND/HTX đã được Ngân hàng thế giới không phản đối đợt 1 thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
24/10/2017
496
3156/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thiết kế trang web Báo An Giang điện tử của Báo An Giang
23/10/2017
497
4626/VPUBND-KTN
V/v chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
23/10/2017
498
3130/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành đánh giá các khoản nợ vay nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh
20/10/2017
499
4590/VPUBND-KTN
V/v nguồn kinh phí hỗ trợ diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại năm 2016
20/10/2017
500
4597/VPUBND-KTN
V/v kinh phí duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng các cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huy ện Phú Tâ
20/10/2017
501
4598/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ rọ đá khắc phục sạt lở trên địa bàn huy ện Chợ Mới
20/10/2017
502
3111/QĐ-UBND
Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2017 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
19/10/2017
503
3112/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 04 Lô số 20, đường số 6 thuộc khu tái định cư kết hợp bố trí dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
19/10/2017
504
4570/VPUBND-KTTH
V/v thu phí bảo vệ môi trường đối với Nước thải sinh hoạt
19/10/2017
505
4572/VPUBND-KTTH
V/v đơn giá các công trình lâm sinh trên địa b àn tỉnh An Giang Giai đoạn 2017 - 2020
19/10/2017
506
4574/VPUBND-KTTH
V/v rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
19/10/2017
507
4575/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quy ết toán kinh phí thường xuyên triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các c ơ quan hành chính nhà nước
19/10/2017
508
4577/VPUBND-KTN
V/v Xem xét điều chỉnh chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
19/10/2017
509
4580/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị được mua sắm tập trung của huyện Tịnh Biê
19/10/2017
510
977/UBND-TH
V/v kinh phí tổ chức đoàn công tác của tỉnh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Campuchia
06/04/2010