Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
3095/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Phú
19/10/2017
2
3096/QĐ-UBND
Về việc cho phép gia hạn thời gian đi học cao học
19/10/2017
3
3097/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học chuyên khoa cấp II
19/10/2017
4
3098/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học thạc sĩ
19/10/2017
5
3099/QĐ-UBND
Về việc cử bà Nguyễn Thị Hồng Nhung viên chức đi học thạc sĩ
19/10/2017
6
3100/QĐ-UBND
Về việc cử ông Huỳnh Văn Thừa viên chức đi học chuyên khoa cấp II
19/10/2017
7
3101/QĐ-UBND
Về việc cử ông Đoàn Công Du viên chức đi học chuyên khoa cấp II
19/10/2017
8
3102/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Nguyễn Hòa Hưng viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
9
3103/QĐ-UBND
Về việc cử ông Phan Quốc Thanh viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
10
3104/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Ngọc Tư viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
11
3105/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Hồng Lợi viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
12
3106/QĐ-UBND
Về việc cử bà Lê Thị Hồng Quyênviên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
13
3107/QĐ-UBND
Về việc cử ông Hứa Ngọc Nguyên Khoa viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
14
3108/QĐ-UBND
Về việc cử ông Chung Linh Cơ viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
15
3113/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh An Giang
20/10/2017
16
3129/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành đánh giá các khoản nợ vay nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh
20/10/2017
17
3145/QĐ-UBND
Về việc cử ông Phạm Văn Hận viên chức đi học tiến sĩ ở nước ngoài diện Hiệp định
20/10/2017
18
3154/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/10/2017
19
4613/VPUBND-KGVX
V/v cử đại diện tham gia Hội đồng trư ờng Trường Cao đẳng Y tế An Giang
23/10/2017
20
3159/QĐ-UBND
Về việc cử bà Ngô Thị Ngọc Linh viên chức đi học cao học.
24/10/2017
21
3160/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trịnh Văn Nhiều viên chức đi học cao học.
24/10/2017
22
3161/QĐ-UBND
Về việc cử ông Đặng Vũ Kiệt viên chức đi học cao học.
24/10/2017
23
3162/QĐ-UBND
Về việc cử ông Huỳnh Long Tiền viên chức đi học cao học.
24/10/2017
24
3163/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Minh Phụng viên chức đi học cao học.
24/10/2017
25
3178/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án (phương án) thực hiện Kế hoạch Xây dựng cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang
24/10/2017
26
4653/VPUBND-TH
V/v cử nữ CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
24/10/2017
27
3170/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh An Giang
24/10/2017
28
3182/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Bệnh viện Tim mạch, trực thuộc Sở Y t
25/10/2017
29
3183/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Long Xuyên năm 2017
25/10/2017
30
4671/VPUBND-TH
V/v kiểm tra công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương.
24/10/2017
31
4682/VPUBND-TH
V/v cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đối ngoạ
25/10/2017
32
4683/VPUBND-TH
V/v đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoà
25/10/2017
33
3192/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang
26/10/2017
34
3214/QĐ-UBND
Về việc cử ông Lê Xuân Giới viên chức đi học cao học
27/10/2017
35
1889/UBND-TH
Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
30/10/2017
36
3242/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Phà An Giang
30/10/2017
37
3228/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
30/10/2017
38
3229/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Phú Tân
30/10/2017
39
3230/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện An Phú
30/10/2017
40
3231/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn
30/10/2017
41
3238/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh An Giang
30/10/2017
42
3286/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bến xe khách Châu Đốc giai đoạn 2017 - 2019
31/10/2017
43
3289/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
31/10/2017
44
3291/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang
31/10/2017
45
3295/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2017
31/10/2017
46
3247/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Đoàn Thẩm định của tỉnh đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
30/10/2017
47
3248/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Ủy viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
30/10/2017
48
3315/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh An Giang
02/11/2017
49
3348/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn
07/11/2017
50
3349/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc
07/11/2017
51
3357/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Văn Thọ viên chức đi học cao học
08/11/2017
52
3358/QĐ-UBND
Về việc cử bà Lê Thị Hồng Quyên viên chức đi học chuyên khoa cấp I
08/11/2017
53
3369/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, huyện Châu Thành.
08/11/2017
54
3370/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Châu Phong, thị xã Tân Châu.
08/11/2017
55
3376/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
09/11/2017
56
3388/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017-2018
10/11/2017
57
4979/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2017-2022)
13/11/2017
58
1980/UBND-TH
V/v thông tin triệu tập viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017
14/11/2017
59
3394/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người được tuyển dụng vào công chức nhưng không đến nhận việc sau thời hạn quy định và phê duyệt danh sách trúng tuyển công chức đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2016
14/11/2017
60
3395/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2017.
14/11/2017
61
3396/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG về tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017
14/11/2017
62
3399/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
14/11/2017
63
3401/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, trực thuộc Sở Y tế
14/11/2017
64
3421/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang
15/11/2017
65
3435/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
15/11/2017
66
3436/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
15/11/2017
67
3437/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2016 - 2020
15/11/2017
68
3439/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh An Giang lần thứ Nhất - năm 2015
15/11/2017
69
5016/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần
,
thứ Hai - năm 2018
14/11/2017
70
5072/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Trụ sở Cảnh sát PCCC khu vực Phú Tân - Tri Tôn
15/11/2017
71
3459/QĐ-UBND
Về việc cử ông Phạm Trung Hiếu viên chức đi học thạc sĩ
17/11/2017
72
2049/UBND-TH
V/v thành lập Hội Dược liệu, củng cố Hội Châm cứu tỉnh và kết nạp Hội thành viên của Hội Đông y tỉnh
23/11/2017
73
3516/QĐ-UBND
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24/11/2017
74
3517/QĐ-UBND
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24/11/2017
75
3518/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
24/11/2017
76
3520/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
24/11/2017
77
3521/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nội vụ
24/11/2017
78
3522/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
24/11/2017
79
3523/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính
24/11/2017
80
3524/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải
24/11/2017
81
3525/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng
24/11/2017
82
3526/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương
24/11/2017
83
3527/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
24/11/2017
84
3528/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ
24/11/2017
85
3529/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24/11/2017
86
3530/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông
24/11/2017
87
3531/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
24/11/2017
88
3532/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24/11/2017
89
3533/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế
24/11/2017
90
3534/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24/11/2017
91
3535/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp
24/11/2017
92
3536/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Ngoại vụ
24/11/2017
93
3537/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh
24/11/2017
94
3538/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc
24/11/2017
95
3539/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉn
24/11/2017
96
3540/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
24/11/2017
97
3541/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
24/11/2017
98
3542/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
24/11/2017
99
3543/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
24/11/2017
100
3544/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
24/11/2017
101
3545/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
24/11/2017
102
3546/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên
24/11/2017
103
3548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
24/11/2017
104
3549/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn
24/11/2017
105
3550/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
24/11/2017
106
3553/QĐ-UBND
Về việc ban hành cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
27/11/2017
107
3554/QĐ-UBND
Thành lập Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang
27/11/2017
108
3547/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện An Phú
24/11/2017
109
3585/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện trực thuộc Chi cục Thủy lợi
29/11/2017
110
3579/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát tỉnh An Giang
28/11/2017
111
3590/QĐ-UBND
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/11/2017
112
3591/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/11/2017
113
2104/UBND-TH
Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tập sự được tuy ển dụng theo quy định của pháp luật công chức, viên chức
04/12/2017
114
3625/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
04/12/2017
115
3626/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Giao thông Vận tải đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh
04/12/2017
116
3653/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Thanh Hảicông chức đi học tiếng Khmer tại Campuchia diện hiệp định
07/12/2017
117
3656/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XI (2018- 2019)
07/12/2017
118
3749/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
18/12/2017
119
3755/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
18/12/2017
120
3780/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
21/12/2017
121
3789/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang
21/12/2017
122
3817/QĐ-UBND
Về việc cử bà Dư Thúy Diễm viên chức đi học cao học
25/12/2017
123
3807/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Cao Dương Hoài Thu, sinh năm 1988, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định sinh học.
22/12/2017
124
3808/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thịnh, sinh năm 1971, cấp bậc Trung tá, Đội trưởng Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định kỹ thuật số và điện tử.
22/12/2017
125
3809/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trương Công Toàn, sinh năm 1990, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định pháp y.
22/12/2017
126
3810/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1979, cấp bậc Đại úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định tài liệu.
22/12/2017
127
3811/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Vũ Văn Xuyến, sinh năm 1989, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định pháp y.
22/12/2017
128
3812/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Giáp Thanh Tiển, sinh năm 1984, cấp bậc Đại úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định kỹ thuật số và điện tử.
22/12/2017
129
3816/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Minh Tâm viên chức đi học cao học.
25/12/2017
130
3818/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương năm 2017
25/12/2017
131
3823/QĐ-UBND
Về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
25/12/2017
132
3837/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới.
26/12/2017
133
03/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang
03/01/2018
134
23/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Phú vào Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
05/01/2018
135
30/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký tại Điểm A và B, Điều 1 Quyết định số 3401/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Dự án VnSAT tỉnh An Giang
08/01/2018
136
32/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
08/01/2018
137
35/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
09/01/2018
138
96/VPUBND- TH
V/v rà soát, báo cáo và đ ề xuất hướng giải quyết số lượng người hợp đồng lao động làm
,
công tác chuyên môn.
09/01/2018
139
24/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn vào Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú
05/01/2018
140
25/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chợ Mới vào Trường Trung cấp nghề Chợ Mới
05/01/2018
141
42/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018
09/01/2018
142
50/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
10/01/2018
143
3947/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
144
67/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Điều hành và Tổ Giúp việc xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết Phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”
11/01/2018
145
68/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế An Giang nhiệm kỳ 2017-2022
12/01/2018
146
84/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018
15/01/2018
147
85/QĐ-UBND
Thành l ập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng t ạo thanh thi ếu ni ên, nhi đồng t ỉnh An Giang l ần thứ VII năm 2018
15/01/2018
148
74/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/01/2018
149
75/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/01/2018
150
98/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
15/01/2018
151
106/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề An Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019
16/01/2018
152
108/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bến xe khách Châu Đốc trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2017
16/01/2018
153
109/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị s ự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
16/01/2018
154
110/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của các đơ n vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học v à Công nghệ
16/01/2018
155
114/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Chợ Mới
17/01/2018
156
90/UBND-TH
V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức TPLX
17/01/2018
157
112/UBND-TH
V/v triển khai th ực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV
23/01/2018
158
141/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập huyện An Phú
23/01/2018
159
146/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc.
23/01/2018
160
147/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn
23/01/2018
161
173/QĐ-UBND
V/v bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
25/01/2018
162
179/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 06, thị trấn An Phú, huyện An Phú,
26/01/2018
163
185/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín
26/01/2018
164
38/TB-VPUBND
Gioi thieu chtic danh va chi - 1'14 ciia 'Ong Nguyen Bao Trung Chanh Van phong UBND tinh An Giang
30/01/2018
165
225/QĐ-UBND
Về việc cho phép gia hạn thời gian đi học thạc sĩ ông Nguyễn Trương Khương
31/01/2018
166
226/QĐ-UBND
Về việc cử công chức Đinh Văn Tođi học Thạc sĩ
31/01/2018
167
231/QĐ-UBND
Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp chuyên ngành tài nguyên và môi trường đối với ông Nguyễn Văn Tâm
31/01/2018
168
255/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra
02/02/2018
169
257/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
02/02/2018
170
258/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển số lượng người làm việc về các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
02/02/2018
171
259/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Châu Đốc năm 2017
02/02/2018
172
260/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tài chính năm 2017
02/02/2018
173
261/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tư pháp năm 2017
02/02/2018
174
262/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện An Phú năm 2017
02/02/2018
175
263/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Phú Tân năm 2017
02/02/2018
176
364/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thị xã Tân Châu năm 2017
02/02/2018
177
265/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017
02/02/2018
178
266/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Nội vụ năm 2017
02/02/2018
179
267/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Tri Tôn năm 2017
02/02/2018
180
268/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Long Xuyên năm 2017
02/02/2018
181
269/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
02/02/2018
182
270/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
02/02/2018
183
271/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
02/02/2018
184
54/QĐ-VPUBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phần Văn phòng UBND tỉnh An Giang
07/02/2018
185
286/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Hà Thanh Hùng đi học thạc sĩ
06/02/2018
186
287/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Lưu Trọng Thắng đi học thạc sĩ
06/02/2018
187
293/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Lễ, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ An Giang
07/02/2018
188
294/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Chau Sốc Sann, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú
07/02/2018
189
295/QĐ-UBND
Về việc giao Quyền Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
07/02/2018
190
297/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu Kinh tế tỉnh An Giang trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
07/02/2018
191
298/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
07/02/2018
192
338/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang
12/02/2018
193
339/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại t ỉnh An Giang
12/02/2018
194
346/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/02/2018
195
347/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh văn phòng UBND tỉnh, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
12/02/2018
196
366/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang
22/02/2018
197
367/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Châu Đốc
22/02/2018
198
208/UBND-TH
V/v triển khai rà soát, điều chỉnh phân loại đ ơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh
27/02/2018
199
369/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức Trần Thị Cẩm Ngân đi học thạc sĩ
22/02/2018
200
377/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Dự án“hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh An Giang
27/02/2018
201
219/UBND-TH
V/v chấm dứt số lượng người hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ
28/02/2018
202
378/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học B Mỹ Đức, huyện Châu Phú.
27/02/2018
203
379/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Tri Tôn
27/02/2018
204
380/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2, thành phố Long Xuyên.
27/02/2018
205
388/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 tại TP. Long Xuyên
27/02/2018
206
408/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức Nguyễn Xuân Bình đi học thạc sĩ
28/02/2018
207
409/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang
28/02/2018
208
410/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
28/02/2018
209
414/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống mù lòa tỉnh An Giang
28/02/2018
210
411/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
28/02/2018
211
423/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
01/03/2018
212
232/UBND-TH
V/v hướng dẫn công chức cấp xã kiêm nhiệm theo dõi công tác an toàn thực phẩm
05/03/2018
213
234/UBND-KGVX
V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
05/03/2018
214
434/QĐ-UBND
Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018
05/03/2018
215
439/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh An Giang
05/03/2018
216
441/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2018
05/03/2018
217
448/QĐ-UBND
V/v thay đổi Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh
06/03/2018
218
455/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)
06/03/2018
219
465/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang
07/03/2018
220
469/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
07/03/2018
221
461/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
07/03/2018
222
472/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo năm 2017
09/03/2018
223
475/QĐ-UBND
Về việc thay đổi Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh An Giang
09/03/2018
224
489/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kandal, Tàkeo thuộc Vương quốc Campuchia
12/03/2018
225
499/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang
12/03/2018
226
504/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện An Phú
12/03/2018
227
507/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
14/03/2018
228
512/QĐ-UBND
Kiện toàn Tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
14/03/2018
229
528/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường
15/03/2018
230
529/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh An Giang
15/03/2018
231
530/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang
15/03/2018
232
531/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang
15/03/2018
233
518/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
15/03/2018
234
550/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban Tổ chức và Phân công Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2018
19/03/2018
235
551/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/01/2018
19/03/2018
236
559/QĐ-UBND
Về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm về trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang
19/03/2018
237
562/QĐ-UBND
V/v Kiện toàn Tổ cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh An Giang
19/03/2018
238
565/QĐ-UBND
V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh An Giang
20/03/2018
239
302/UBND-TH
V/v hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên đ ịa bàn tỉnh An Giang
23/03/2018
240
575/QĐ-UBND
Về việc cử công chức tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính năm 2018
24/03/2018
241
576/QĐ-UBND
tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Tôn Thất Thịnh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
23/03/2018
242
577/QĐ-UBND
Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với bà Lý Nguyên Phương, Viên chức thuộc Trường Cao đẳng Nghề An Giang thành công chức đến công tác tại Sở Xây dựng.
23/03/2018
243
578/QĐ-UBND
Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với bà Châu Thanh Thảo, Viên chức thuộc Trường Tiểu học A An Phú, huyện Tịnh Biên thành công chức đến công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên.
23/03/2018
244
614/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
28/03/2018
245
615/QĐ-UBND
Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
28/03/2018
246
616/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật
28/03/2018
247
617/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
28/03/2018
248
620/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Châu Thành năm 2018
28/03/2018
249
621/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
28/03/2018
250
633/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Quan hệ lao động và phòng ngừa, giải quyết đình công, lãn công tỉnh An Giang
28/03/2018
251
641/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp bộ máy, đội ngũ giáo viên và định hướng đào tạo nghề giai đoạn 2018 - 2020
28/03/2018
252
642/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm
28/03/2018
253
325/UBND-TH
V/v chủ trương cho Thành ủy Châu Đốc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
,
chương trình chuyên viên
28/03/2018
254
677/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh An Giang năm 2017
28/03/2018
255
697/QĐ-UBND
Kiện toàn Ban Quản lý Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh An Giang (giai đoạn 2016 - 2020) và Tổ chuyên viên giúp việc.
29/03/2018
256
700/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
29/03/2018
257
701/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
29/03/2018
258
702/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
29/03/2018
259
344/UBND-TH
V/v chấp thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
03/04/2018
260
721/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
03/04/2018
261
723/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
03/04/2018
262
724/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
03/04/2018
263
726/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ s ở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh An Giang
03/04/2018
264
728/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Tổ Giám sát thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020.
03/04/2018
265
732/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
03/04/2018
266
725/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thoại Sơn năm 2018
03/04/2018
267
737/QĐ-UBND
Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
03/04/2018
268
738/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án 2 về “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”
03/04/2018
269
741/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020
04/04/2018
270
743/QĐ-UBND
V/v Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 599/KHUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
04/04/2018
271
142/QĐ-VPUBND
Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
05/04/2018
272
746/QĐ-UBND
Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh An Giang
04/04/2018
273
750/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc
04/04/2018
274
778/QĐ-UBND
Về việc cử công chức tham dự khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018
09/04/2018
275
781/QĐ-UBND
Về việc thay đổi ủy viên Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang
10/04/2018
276
791/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang
10/04/2018
277
796/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Châu Phú
10/04/2018
278
805/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành
11/04/2018
279
814/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
12/04/2018
280
823/QĐ-UBND
Tạm giao biên chế công chức và số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
12/04/2018
281
824/QĐ-UBND
Tạm giao số lượng người làm việc và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
12/04/2018
282
826/QĐ-UBND
Về việc cử công chức đi học cao học
16/04/2018
283
836/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
16/04/2018
284
1701/VPUBND- NC
Cho phép bà Melanie Connor đến làm việc tại địa phương
16/04/2018
285
833/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp công tác, giải pháp hữu ích, ứng dụng công nghệ mới tỉnh An Giang
16/04/2018
286
840/QĐ-UBND
ề việc thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
17/04/2018
287
841/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến tỉnh An Giang
17/04/2018
288
845/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 201
18/04/2018
289
846/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
18/04/2018
290
889/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/04/2018
291
893/QĐ-UBND
Về việc thay đổi Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang
23/04/2018
292
894/QĐ-UBND
Về việc công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa năm 2017
24/04/2018
293
904/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
24/04/2018
294
905/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn kiể m tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
24/04/2018
295
188/QĐ-VPUBND
Về việc ủy quyền điều hành công việc
03/05/2018
296
953/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chương trình tham gia phối hợp hành động thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang.
02/05/2018
297
960/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền điều hành công việc
03/05/2018
298
971/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/05/2018
299
970/QĐ-UBND
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/05/2018
300
981/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
07/05/2018
301
984/QĐ-UBND
Về việc công nhận hạng trường cấp Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2017 - 2022.
07/05/2018
302
985/QĐ-UBND
Về việc công nhận hạng trường cấp Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2017 - 2022.
07/05/2018
303
987/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Công tác Người cao tuổi và Tổ Chuyên viên giúp việc tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
07/05/2018
304
988/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2018 theo Quy ết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”
07/05/2018
305
989/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ tư vấn về đảm bảo an sinh xã hội và Nhóm chuyên viên giúp việc tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
07/05/2018
306
995/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
07/05/2018
307
1003/QĐ-UBND
Về việc Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
08/05/2018
308
1026/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng -Răng Hàm Mặt năm 2018
09/05/2018
309
1037/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
11/05/2018
310
1038/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ngạch thanh tra viên
11/05/2018
311
242/TB-UBND
Về kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
15/05/2018
312
1054/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè năm 2018
15/05/2018
313
1059/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị s ự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017
15/05/2018
314
1063/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)
15/05/2018
315
1065/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học thạc sĩ
15/05/2018
316
1081/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
16/05/2018
317
258/HD-UBND
Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
22/05/2018
318
1120/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
22/05/2018
319
1121/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
22/05/2018
320
1122/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho Bệnh Viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt trực thuộc Sở Y tế
22/05/2018
321
1128/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tôn vinh trong Chương trình “ Điểm tựa biên giới”
22/05/2018
322
1173/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc
25/05/2018
323
1175/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho các đơn vị ứng dụng vào sản xuất
25/05/2018
324
1075/QĐ-UBND
Về việc công nhận phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
16/05/2018
325
1179/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
28/05/2018
326
1188/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2098/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
28/05/2018
327
1192/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện An Phú
29/05/2018
328
1193/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Thoại Sơn
29/05/2018
329
1194/QĐ-UBND
Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ “Khuyến học Khuyến tài” thị trấn Núi Sập
29/05/2018
330
1252/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ
04/06/2018
331
1253/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng quản lý Trường kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải
04/06/2018
332
1254/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các Trạm Thủy lợi liên huyện năm 2018
04/06/2018
333
1260/QĐ-UBND
Công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2017-2022
05/06/2018
334
1263/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
05/06/2018
335
1270/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh An Giang
06/06/2018
336
1285/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tri Tôn
07/06/2018
337
1294/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Long Xuyên
08/06/2018
338
1296/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Châu Thành
08/06/2018
339
1297/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên
08/06/2018
340
605/UBND-TH
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trong 2 năm 2018 và 2019
11/06/2018
341
1325/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tổ chức bộ máy điều hành của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
11/06/2018
342
1327/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng quản lý Bến xe khách Châu Đốc
11/06/2018
343
1328/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
11/06/2018
344
1330/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển số lượng người làm việc từ Trung tâm Khuyến nông về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
11/06/2018
345
613/UBND-TH
V/v thống nhất chủ trương cho thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang
13/06/2018
346
1351/QĐ-UBND
Về thay đổi Ủy viên Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh An Giang
13/06/2018
347
1252/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
13/06/2018
348
1354/QĐ-UBND
Về việc ban hành Khung số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
13/06/2018
349
1355/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang
13/06/2018
350
1356/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
13/06/2018
351
1357/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
13/06/2018
352
1358/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Trọng Nghĩa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên' Hội đồmg quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
13/06/2018
353
1359/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Thành Nhơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay ông Lê Văn Phước - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
13/06/2018
354
1360/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Khiêm, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang.
13/06/2018
355
1361/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay bà guyễn Thị Minh Kiều, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh An
,
Giang.
13/06/2018
356
1362/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo - Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang.
13/06/2018
357
1364/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Châu Đốc
14/06/2013
358
1372/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
14/06/2018
359
1373/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”
14/06/2018
360
1400/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học Thạc sĩ
15/06/2018
361
1405/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
18/06/2018
362
1407/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Vũ Văn Nhượng, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
363
1408/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Văn Xác, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
364
1409/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Dũng, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
365
1410/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tấn, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
366
1411/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Dũng, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
367
1412/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Khiêm, công chức thuộc Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
368
1413/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giàu, công ch ức thuộc Thanh tra tỉnh, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
369
1414/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Ngô Thanh Tâm, công ch ức thuộc Thanh tra tỉnh, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
370
1415/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phan Hữu Thanh, công chức thuộc Thanh tra tỉnh, vào ngạch Thanh tra viên chính
19/06/2018
371
1416/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Lê Hoàng Mai, công chức thuộc Thanh tra thành phố Châu Đốc, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
372
1417/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Thi Thị Xuân Phước, công chức thuộc Thanh tra huyện An Phú, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
373
1418/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành
18/06/2018
374
1419/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Văn Son, công chức thuộc Thanh tra huyện Chợ Mới, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
375
1420/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hạnh, công chức thuộc Thanh tra huyện Chợ Mới, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
376
1421/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, công chức thuộc Thanh tra Sở Tài chính, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
377
1422/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Thăng, công chức thuộc Thanh tra Sở Y tế, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
378
1423/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Quynh, công chức thuộc Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
379
1427/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1989, Giáo viên Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường Cao đẳng nghề An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
18/06/2018
380
1428/QĐ-UBND
Cử ông Trần Quốc Huy, viên chức thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi học Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất
18/06/2018
381
1431/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
19/06/2018
382
1445/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm đến nhận công tác tại Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên.
20/06/2018
383
1446/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
20/06/2018
384
1449/QĐ-UBND
ề việc thay đổi Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh An Giang
20/06/2018
385
1467/QĐ-UBND
Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang
22/06/2018
386
1468/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Tân Châu
22/06/2018
387
1489/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên
26/06/2018
388
1505/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2017
27/06/2018
389
1503/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
390
1504/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
27/06/2018
391
1523/QĐ-UBND
Về việc nghỉ h ưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
28/06/2018
392
1556/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Long xuyên
02/07/2018
393
1539/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm Đào tạo Lái xe Long Xuyên
29/06/2018
394
1560/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang giai đoạn 2018 - 2020
02/07/2018
395
1561/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện An Phú
02/07/2018
396
1563/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài năm 2018
03/07/2018
397
1564/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
03/07/2018
398
1593/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành năm 2018
09/07/2018
399
1594/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các Trạm Thủy lợi liên huyện năm 2018
09/07/2018
400
1595/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang , trực thuộc Sở Y tế
09/07/2018
401
1619/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp đi học Thạc sĩ Luật
10/07/2018
402
620/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Văn Tình, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đi học Thạc sĩ Luật
10/07/2018
403
1625/QĐ-UBND
Cử bà Đào Ngọc Thanh Thủy, Trưởng Phòng Tin học - Thống kê thuộc Sở Tài chính đi học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
11/07/2018
404
1628/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo Lái xe Long Xuyên
12/07/2018
405
1633/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ “An Giang - Quê hương chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng”
13/07/2018
406
452/QĐ-UBND
Phân công tạm thời của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021
18/07/2018
407
1657/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn
17/07/2018
408
1658/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú
17/07/2018
409
1659/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho ông Lữ Văn Trạng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh
17/07/2018
410
1660/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho bà Huỳnh Thị Nguyệt Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
17/07/2018
411
1661/QĐ-UBND
Cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/07/2018
412
1662/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng của Trường Cao đẳng Nghề An Giang
17/07/2018
413
1663/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Xuân Hiển, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
414
1664/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
415
1665/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Đào Thị Mỹ Tiên, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
416
1666/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tân, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
417
1667/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới
17/07/2018
418
1668/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với Trường Phổ thông
,
Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường Đại học An Giang
17/07/2018
419
1677/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải
17/07/2018
420
1678/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ
17/07/2018
421
1679/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang
17/07/2018
422
1704/QĐ-UBND
Cử ông Đoàn Thế Phương, sinh năm 1976, viên chức Thư viện, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
423
1705/QĐ-UBND
Cử bà Huỳnh Thị Tường Vy, sinh năm 1985, viên chức Phòng Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
19/07/2018
424
1706/QĐ-UBND
Cử ông Lư Thành Tâm, sinh năm 1986, viên chức Phòng Tổ chức-Chính trị, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
425
1707/QĐ-UBND
Cử ông Võ Thanh Phi, sinh năm 1977, viên chức Thư viện, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
426
1589/QĐ-UBND
Cử bà Phan Thu Ba, sinh năm 1983, Chuyên viên Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
09/07/2018
427
1709/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017
19/07/2018
428
1710/QĐ-UBND
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; chức danh nghề nghiệp: Giảng viên
19/07/2018
429
1731/QĐ-UBND
Thành lập Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển giai đoạn 2018-2020
24/07/2018
430
1733/QĐ-UBND
Thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI - 2018 tại tỉnh An Giang
24/07/2018
431
1738/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách học viên tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018
25/07/2018
432
1739/QĐ-UBND
Về việc nghỉ h ưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
25/07/2018
433
1741/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
434
1742/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
435
1743/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
436
1744/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
437
1745/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
25/07/2018
438
1746/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Phú năm 2017
25/07/2018
439
1747/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
25/07/2018
440
796/UBND-TH
V/v thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 trường hợp thuộc UBND huyện An Phú.
27/07/2018
441
1758/QĐ-UBND
Bổ sung thành viên Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018
26/07/2018
442
1759/QĐ-UBND
Thành lập Tiểu ban chuyên môn và các Tổ phục vụ Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI năm 2018
26/07/2018
443
1769/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/07/2018
444
824/UBND-TH
V/v thành lập thị trấn Cô Tô và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
01/08/2018
445
1791/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
01/08/2018
446
1792/QĐ-UBND
Về việc gia hạn con dấu, tài khoản và thời hạn thanh, quyết toán
01/08/2018
447
1793/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018
01/08/2018
448
1794/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Ban Dân tộc tỉnh năm 2018
01/08/2018
449
1795/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Long Xuyên năm 2018
01/08/2018
450
1796/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
01/08/2018
451
1797/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2018
01/08/2018
452
1838/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
03/08/2018
453
1839/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
03/08/2018
454
1840/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
03/08/2018
455
1841/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
06/08/2018
456
1845/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện quyền trẻ em năm 2018
06/08/2018
457
1846/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
06/08/2018
458
1849/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng thanh tra chuyên đề năm 2018 về Chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang
06/08/2018
459
1862/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
08/08/2018
460
1863/QĐ-UBND
Cho phép bà Trần Thái Như Phụng, Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được gia hạn thời gian đi học thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ, đến ngày 31/6/2019.
08/08/2018
461
1864/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau đại học từ nguồn kinh phí không thuộc ngân sách nhà nước đã tốt nghiệp và được cấp bằng (đợt 2 năm 2018)
08/08/2018
462
1865/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới
08/08/2018
463
1868/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
08/08/2018
464
1869/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức
08/08/2018
465
1870/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
08/08/2018
466
1871/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Phan Ngọc Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
467
1872/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, trực thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
468
1873/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Phương, thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
469
1874/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Lư Thị Châu H à, Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
470
1875/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Võ Văn Xuân, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện An Phú
08/08/2018
471
1876/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Trưởng phòng Hành chính quản trị, thuộc Trung tâm Bóng đá An Giang, vào chức danh Chuy ên viên chính
08/08/2018
472
1877/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển đô thị tỉnh An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
473
1878/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
08/08/2018
474
1882/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Anh Quân, sinh năm 1969, Kỹ sư xây dựng, công tác tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh An Giang làm Giám định viên tư pháp xây dựng.
09/08/2018
475
501/ĐA-UBND
Tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2021
13/08/2018
476
1944/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bến xe khách Châu Đốc
13/08/2018
477
1945/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang giai đoạn 2018 - 2020
13/08/2018
478
1946/QĐ-UBND
Ông Ngô Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Tân được xét chuyển thành công chức công tác tại Phòng Văn hóa và
,
Thông tin huyện Phú Tân.
13/08/2018
479
1947/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Ngô Văn Trung, viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Tân đến nhận công tác tại Phòng Y tế huyện Phú Tân.
13/08/2018
480
1950/QĐ-UBND
Cử bà Mã Ngọc Linh, sinh năm 1992, viên chức Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
13/08/2018
481
518/KH-UBND
Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018
17/08/2018
482
2004/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
17/08/2018
483
2005/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Công Thương
17/08/2018
484
2007/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
17/08/2018
485
2032/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
21/08/2018
486
2036/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi Cục Kiểm lâm An Giang trên cơ sở tổ chức lại Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn và Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên
21/08/2018
487
2038/QĐ-UBND
Về việc cử nữ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
22/08/2018
488
2039/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Tân
22/08/2018
489
2055/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
24/08/2018
490
2056/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Công thương
24/08/2018
491
918/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
492
919/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
493
2064/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Thể dục dưỡng sinh tỉnh An Giang năm 2018
27/08/2018
494
2074/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Bệnh viện Tim mạch
27/08/2018
495
2075/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc năm 2018
27/08/2018
496
2076/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
27/08/2018
497
2077/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn trực thuộc Sở Y tế
27/08/2018
498
2078/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung danh sách học viên tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018
27/08/2018
499
1784/QĐ-UBND
Về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
30/07/2018
500
785/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
30/07/2018
501
2092/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Quách Bảo Châu, giữ chức vụ Trưởng phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp
29/08/2018
502
2093/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
29/08/2018
503
2100/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh
29/08/2018
504
2101/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
29/08/2018
505
2102/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
506
2103/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Trường Đại học Trà Vinh hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
507
2104/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
508
2105/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2018 theo chỉ tiêu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
29/08/2018
509
2106/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
510
2130/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ “Khuyến học Khuyến tài” thị trấn Núi Sập
31/08/2018
511
2169/QĐ-UBND
Miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với ông Phạm Ngọc Dũng, Thanh tra viên - Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/09/2018
512
2170/QĐ-UBND
Miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Chánh Thanh tra huyện Châu Thành
07/09/2018
513
2171/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang
07/09/2018
514
2187/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
07/09/2018
515
2188/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
07/09/2018
516
2189/QĐ-UBND
Về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân năm 2018
10/09/2018
517
2191/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức có tên trong quy hoạch cán bộ dài hạn của Đề án 01-ĐA/TU đi học tiến sỹ ở nước ngoài
10/09/2018
518
2196/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm học 2018 - 2019
10/09/2018
519
2231/QĐ-UBND
Về việc cử nữ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý (bổ sung)
12/09/2018
520
2268/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch phân khu chức năng đô thị đường tránh Quốc lộ 91 tỷ lệ 1/2000, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
14/09/2018
521
2269/QĐ-UBND
Về việc cử cán bộ, công chức tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
17/09/2018
522
2271/QĐ-UBND
Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2024
17/09/2018
523
2272/QĐ-UBND
Về việc công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2018
17/09/2018
524
2276/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang
17/09/2018
525
2285/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
19/09/2018
526
2286/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
19/09/2018
527
2287/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
19/09/2018
528
2297/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Tân
19/09/2018
529
1012/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị được công nhận là công chức và hưởng chế độ phụ cấp công vụ
20/09/2018
530
2308/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
20/09/2018
531
2309/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
21/09/2018
532
2310/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát
,
kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Tim mạch
20/09/2018
533
2311/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Công Thương
20/09/2018
534
2312/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
20/09/2018
535
2313/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
20/09/2018
536
2339/QĐ-UBND
Về việc huỷ bỏ kết quả trúng tuyển đối với người trúng tuyển không đến nhận việc và phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017
24/09/2018
537
2340/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc năm 2018
24/09/2018
538
2341/QĐ-UBND
Về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên năm 2018
24/09/2018
539
2343/QĐ-UBND
Cử bà Trương Ngọc Thúy, sinh năm 1980, viên chức Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học tại Trường Đại học Eotvos Lorand, Hung-ga-ri, trong thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 7/2022.
25/09/2018
540
2344/QĐ-UBND
Cho phép ông Trình Quốc Việt, sinh năm 1979, Giảng viên Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An Giang được ngừng học nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán
25/09/2018
541
2345/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018
25/09/2018
542
2362/QĐ-UBND
Kiện toàn thành viên Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại tỉnh An Giang
26/09/2018
543
2368/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
27/09/2018
544
2369/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thoại Sơn năm 2018
27/09/2018
545
2380/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp/ngạch đối với viên chức Trường Đại học An Giang
28/09/2018
546
2410/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dzu, công chức thuộc Thanh tra huyện Châu Phú vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
547
2412/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Lương Thảo Vy, công chức thuộc Thanh tra huyện Châu Phú vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
548
2413/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Trung Chánh, công chức thuộc Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
549
2414/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Trương Lê Mỹ Trinh, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
550
2415/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Cao Hoàng Phong, công chức thuộc Thanh tra tỉnh vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
551
2916/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thành, công chức thuộc Thanh tra Sở Tư pháp vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
552
2417/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lâm Thế Hải, công chức thuộc Thanh tra huyện Châu Thành vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
553
2918/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lâm Hoàng Thân, công chức thuộc Thanh tra huyện Phú Tân vào ngạch Thanh tra viê
03/10/2018
554
2419/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế
03/10/2018
555
2420/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt trực thuộc Sở Y tế
03/10/2018
556
2422/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Lê Văn Hải, viên chức thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Châu Thành thành công chức đến công tác tại Sở Xây dựng.
03/10/2018
557
2423/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018
03/10/2018
558
2424/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Huỳnh Văn Út, viên chức thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang thành công chức công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú. Điều 2. Chủ tịch Ủy
03/10/2018
559
2425/QĐ-UBND
Về việc giao phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp
03/10/2018
560
2431/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh An Giang
03/10/2018
561
2432/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh An Giang
03/10/2018
562
2440/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ huy, Tổ giúp việc ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh An Giang
03/10/2018
563
2450/QĐ-UBND
Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y học tỉnh An Giang
03/10/2018
564
2458/QĐ-UBND
Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
04/10/2018
565
2469/QĐ-UBND
Về việc thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/10/2018
566
2470/QĐ-UBND
Về việc giám sát Đoàn thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/10/2018
567
623/TB-UBND
Về tuyển dụng công chức cấp trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018
08/10/2018
568
2483/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân năm 2018
09/10/2018
569
2489/QĐ-UBND
Về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã tại tỉnh Bình Định
09/10/2018
570
5257/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/10/2018
571
2518/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang
11/10/2018
572
2527/QĐ-UBND
Cử bà Trần Thị Xuân Lan, sinh năm 1986, viên chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học
11/10/2018
573
2528/QĐ-UBND
Cử ông Bùi Lê Trung Hiếu, sinh năm 1989, Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học
11/10/2018
574
5269/VPUBND-KGVX
V/v thành lập Đội tuyển Bóng đá tỉnh An Giang
10/10/2018