Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
3095/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Phú
19/10/2017
2
3096/QĐ-UBND
Về việc cho phép gia hạn thời gian đi học cao học
19/10/2017
3
3097/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học chuyên khoa cấp II
19/10/2017
4
3098/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học thạc sĩ
19/10/2017
5
3099/QĐ-UBND
Về việc cử bà Nguyễn Thị Hồng Nhung viên chức đi học thạc sĩ
19/10/2017
6
3100/QĐ-UBND
Về việc cử ông Huỳnh Văn Thừa viên chức đi học chuyên khoa cấp II
19/10/2017
7
3101/QĐ-UBND
Về việc cử ông Đoàn Công Du viên chức đi học chuyên khoa cấp II
19/10/2017
8
3102/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Nguyễn Hòa Hưng viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
9
3103/QĐ-UBND
Về việc cử ông Phan Quốc Thanh viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
10
3104/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Ngọc Tư viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
11
3105/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Hồng Lợi viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
12
3106/QĐ-UBND
Về việc cử bà Lê Thị Hồng Quyênviên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
13
3107/QĐ-UBND
Về việc cử ông Hứa Ngọc Nguyên Khoa viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
14
3108/QĐ-UBND
Về việc cử ông Chung Linh Cơ viên chức đi học chuyên khoa cấp I
19/10/2017
15
3113/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh An Giang
20/10/2017
16
3129/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành đánh giá các khoản nợ vay nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh
20/10/2017
17
3145/QĐ-UBND
Về việc cử ông Phạm Văn Hận viên chức đi học tiến sĩ ở nước ngoài diện Hiệp định
20/10/2017
18
3154/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ học bổng Nguyễn Văn Thoại, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/10/2017
19
4613/VPUBND-KGVX
V/v cử đại diện tham gia Hội đồng trư ờng Trường Cao đẳng Y tế An Giang
23/10/2017
20
3159/QĐ-UBND
Về việc cử bà Ngô Thị Ngọc Linh viên chức đi học cao học.
24/10/2017
21
3160/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trịnh Văn Nhiều viên chức đi học cao học.
24/10/2017
22
3161/QĐ-UBND
Về việc cử ông Đặng Vũ Kiệt viên chức đi học cao học.
24/10/2017
23
3162/QĐ-UBND
Về việc cử ông Huỳnh Long Tiền viên chức đi học cao học.
24/10/2017
24
3163/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Minh Phụng viên chức đi học cao học.
24/10/2017
25
3178/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án (phương án) thực hiện Kế hoạch Xây dựng cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang
24/10/2017
26
4653/VPUBND-TH
V/v cử nữ CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
24/10/2017
27
3170/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh An Giang
24/10/2017
28
3182/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Bệnh viện Tim mạch, trực thuộc Sở Y t
25/10/2017
29
3183/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Long Xuyên năm 2017
25/10/2017
30
4671/VPUBND-TH
V/v kiểm tra công vụ tại các Bộ, ngành, địa phương.
24/10/2017
31
4682/VPUBND-TH
V/v cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân đối ngoạ
25/10/2017
32
4683/VPUBND-TH
V/v đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước ngoà
25/10/2017
33
3192/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang
26/10/2017
34
3214/QĐ-UBND
Về việc cử ông Lê Xuân Giới viên chức đi học cao học
27/10/2017
35
1889/UBND-TH
Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
30/10/2017
36
3242/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Phà An Giang
30/10/2017
37
3228/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
30/10/2017
38
3229/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Phú Tân
30/10/2017
39
3230/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện An Phú
30/10/2017
40
3231/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn
30/10/2017
41
3238/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh An Giang
30/10/2017
42
3286/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bến xe khách Châu Đốc giai đoạn 2017 - 2019
31/10/2017
43
3289/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
31/10/2017
44
3291/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang
31/10/2017
45
3295/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2017
31/10/2017
46
3247/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Đoàn Thẩm định của tỉnh đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
30/10/2017
47
3248/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Ủy viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
30/10/2017
48
3315/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh An Giang
02/11/2017
49
3348/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn
07/11/2017
50
3349/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc
07/11/2017
51
3357/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Văn Thọ viên chức đi học cao học
08/11/2017
52
3358/QĐ-UBND
Về việc cử bà Lê Thị Hồng Quyên viên chức đi học chuyên khoa cấp I
08/11/2017
53
3369/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, huyện Châu Thành.
08/11/2017
54
3370/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Châu Phong, thị xã Tân Châu.
08/11/2017
55
3376/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
09/11/2017
56
3388/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017-2018
10/11/2017
57
4979/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2017-2022)
13/11/2017
58
1980/UBND-TH
V/v thông tin triệu tập viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017
14/11/2017
59
3394/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người được tuyển dụng vào công chức nhưng không đến nhận việc sau thời hạn quy định và phê duyệt danh sách trúng tuyển công chức đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2016
14/11/2017
60
3395/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2017.
14/11/2017
61
3396/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG về tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017
14/11/2017
62
3399/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
14/11/2017
63
3401/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, trực thuộc Sở Y tế
14/11/2017
64
3421/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang
15/11/2017
65
3435/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
15/11/2017
66
3436/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
15/11/2017
67
3437/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2016 - 2020
15/11/2017
68
3439/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh An Giang lần thứ Nhất - năm 2015
15/11/2017
69
5016/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần
,
thứ Hai - năm 2018
14/11/2017
70
5072/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Trụ sở Cảnh sát PCCC khu vực Phú Tân - Tri Tôn
15/11/2017
71
3459/QĐ-UBND
Về việc cử ông Phạm Trung Hiếu viên chức đi học thạc sĩ
17/11/2017
72
2049/UBND-TH
V/v thành lập Hội Dược liệu, củng cố Hội Châm cứu tỉnh và kết nạp Hội thành viên của Hội Đông y tỉnh
23/11/2017
73
3516/QĐ-UBND
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24/11/2017
74
3517/QĐ-UBND
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24/11/2017
75
3518/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
24/11/2017
76
3520/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
24/11/2017
77
3521/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nội vụ
24/11/2017
78
3522/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
24/11/2017
79
3523/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính
24/11/2017
80
3524/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải
24/11/2017
81
3525/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng
24/11/2017
82
3526/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương
24/11/2017
83
3527/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
24/11/2017
84
3528/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ
24/11/2017
85
3529/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24/11/2017
86
3530/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông
24/11/2017
87
3531/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
24/11/2017
88
3532/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24/11/2017
89
3533/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế
24/11/2017
90
3534/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24/11/2017
91
3535/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp
24/11/2017
92
3536/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Ngoại vụ
24/11/2017
93
3537/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh
24/11/2017
94
3538/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc
24/11/2017
95
3539/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉn
24/11/2017
96
3540/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
24/11/2017
97
3541/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
24/11/2017
98
3542/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
24/11/2017
99
3543/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
24/11/2017
100
3544/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
24/11/2017
101
3545/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
24/11/2017
102
3546/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên
24/11/2017
103
3548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
24/11/2017
104
3549/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn
24/11/2017
105
3550/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
24/11/2017
106
3553/QĐ-UBND
Về việc ban hành cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
27/11/2017
107
3554/QĐ-UBND
Thành lập Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang
27/11/2017
108
3547/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện An Phú
24/11/2017
109
3585/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện trực thuộc Chi cục Thủy lợi
29/11/2017
110
3579/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát tỉnh An Giang
28/11/2017
111
3590/QĐ-UBND
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/11/2017
112
3591/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/11/2017
113
2104/UBND-TH
Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tập sự được tuy ển dụng theo quy định của pháp luật công chức, viên chức
04/12/2017
114
3625/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
04/12/2017
115
3626/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Giao thông Vận tải đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh
04/12/2017
116
3653/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Thanh Hảicông chức đi học tiếng Khmer tại Campuchia diện hiệp định
07/12/2017
117
3656/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XI (2018- 2019)
07/12/2017
118
3749/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
18/12/2017
119
3755/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
18/12/2017
120
3780/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
21/12/2017
121
3789/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang
21/12/2017
122
3817/QĐ-UBND
Về việc cử bà Dư Thúy Diễm viên chức đi học cao học
25/12/2017
123
3807/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Cao Dương Hoài Thu, sinh năm 1988, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định sinh học.
22/12/2017
124
3808/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thịnh, sinh năm 1971, cấp bậc Trung tá, Đội trưởng Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định kỹ thuật số và điện tử.
22/12/2017
125
3809/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trương Công Toàn, sinh năm 1990, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định pháp y.
22/12/2017
126
3810/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1979, cấp bậc Đại úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định tài liệu.
22/12/2017
127
3811/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Vũ Văn Xuyến, sinh năm 1989, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định pháp y.
22/12/2017
128
3812/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Giáp Thanh Tiển, sinh năm 1984, cấp bậc Đại úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định kỹ thuật số và điện tử.
22/12/2017
129
3816/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Minh Tâm viên chức đi học cao học.
25/12/2017
130
3818/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương năm 2017
25/12/2017
131
3823/QĐ-UBND
Về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
25/12/2017
132
3837/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới.
26/12/2017
133
03/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang
03/01/2018
134
23/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Phú vào Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
05/01/2018
135
30/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký tại Điểm A và B, Điều 1 Quyết định số 3401/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Dự án VnSAT tỉnh An Giang
08/01/2018
136
32/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
08/01/2018
137
35/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
09/01/2018
138
96/VPUBND- TH
V/v rà soát, báo cáo và đ ề xuất hướng giải quyết số lượng người hợp đồng lao động làm
,
công tác chuyên môn.
09/01/2018
139
24/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn vào Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú
05/01/2018
140
25/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chợ Mới vào Trường Trung cấp nghề Chợ Mới
05/01/2018
141
42/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018
09/01/2018
142
50/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
10/01/2018
143
3947/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
144
67/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Điều hành và Tổ Giúp việc xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết Phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”
11/01/2018
145
68/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế An Giang nhiệm kỳ 2017-2022
12/01/2018
146
84/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018
15/01/2018
147
85/QĐ-UBND
Thành l ập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng t ạo thanh thi ếu ni ên, nhi đồng t ỉnh An Giang l ần thứ VII năm 2018
15/01/2018
148
74/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/01/2018
149
75/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/01/2018
150
98/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
15/01/2018
151
106/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề An Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019
16/01/2018
152
108/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bến xe khách Châu Đốc trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2017
16/01/2018
153
109/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị s ự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
16/01/2018
154
110/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của các đơ n vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học v à Công nghệ
16/01/2018
155
114/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Chợ Mới
17/01/2018
156
90/UBND-TH
V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức TPLX
17/01/2018
157
112/UBND-TH
V/v triển khai th ực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV
23/01/2018
158
141/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập huyện An Phú
23/01/2018
159
146/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc.
23/01/2018
160
147/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn
23/01/2018
161
173/QĐ-UBND
V/v bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
25/01/2018
162
179/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 06, thị trấn An Phú, huyện An Phú,
26/01/2018
163
185/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín
26/01/2018
164
38/TB-VPUBND
Gioi thieu chtic danh va chi - 1'14 ciia 'Ong Nguyen Bao Trung Chanh Van phong UBND tinh An Giang
30/01/2018
165
225/QĐ-UBND
Về việc cho phép gia hạn thời gian đi học thạc sĩ ông Nguyễn Trương Khương
31/01/2018
166
226/QĐ-UBND
Về việc cử công chức Đinh Văn Tođi học Thạc sĩ
31/01/2018
167
231/QĐ-UBND
Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp chuyên ngành tài nguyên và môi trường đối với ông Nguyễn Văn Tâm
31/01/2018
168
255/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra
02/02/2018
169
257/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
02/02/2018
170
258/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển số lượng người làm việc về các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
02/02/2018
171
259/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Châu Đốc năm 2017
02/02/2018
172
260/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tài chính năm 2017
02/02/2018
173
261/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tư pháp năm 2017
02/02/2018
174
262/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện An Phú năm 2017
02/02/2018
175
263/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Phú Tân năm 2017
02/02/2018
176
364/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thị xã Tân Châu năm 2017
02/02/2018
177
265/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017
02/02/2018
178
266/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Nội vụ năm 2017
02/02/2018
179
267/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Tri Tôn năm 2017
02/02/2018
180
268/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Long Xuyên năm 2017
02/02/2018
181
269/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
02/02/2018
182
270/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
02/02/2018
183
271/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
02/02/2018
184
54/QĐ-VPUBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thành phần Văn phòng UBND tỉnh An Giang
07/02/2018
185
286/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Hà Thanh Hùng đi học thạc sĩ
06/02/2018
186
287/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Lưu Trọng Thắng đi học thạc sĩ
06/02/2018
187
293/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Lễ, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ An Giang
07/02/2018
188
294/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Chau Sốc Sann, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú
07/02/2018
189
295/QĐ-UBND
Về việc giao Quyền Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
07/02/2018
190
297/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu Kinh tế tỉnh An Giang trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
07/02/2018
191
298/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
07/02/2018
192
338/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang
12/02/2018
193
339/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại t ỉnh An Giang
12/02/2018