Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
61/BC-UBND
Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2019
14/02/2020
2
59/BC-UBND
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
12/02/2020
3
138/UBND-TH
V/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/02/2020
4
81/BC-VPUBND
Kết quả chấm điểm các tiêu chí trong Bộ Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh
10/02/2020
5
44/BC-UBND
Tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năm 2019
03/02/2020
6
43/BC-UBND
Tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
31/01/2020
7
21/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
13/01/2020
8
22/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm 2019 (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019)
13/01/2020
9
23/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Kỳ báo cáo: năm 2019
13/01/2020
10
24/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
,
Kỳ báo cáo: năm 2019
13/01/2020
11
25/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm 2019
13/01/2020
12
861/BC-UBND
Kết quả thực hiện về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
31/12/2019
13
853/BC-UBND
Kết quả thực hiện tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
30/12/2019
14
847/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
25/12/2019
15
849/BC-UBND
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
25/12/2019
16
836/BC-UBND
Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2019 và đề xuất xây dựng Chương trình công tác năm 2020
23/12/2019
17
810/BC-UBND
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019
09/12/2019
18
804/BC-UBND
Công tác bồi thường nhà nước năm 2019
06/12/2019
19
796/BC-UBND
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 (lần 01) trên địa bàn tỉnh An Giang
05/12/2019
20
717/BC-UBND
Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp
11/11/2019
21
398/BC-VPUBND
Kết quả chấm điểm các tiêu chí trong Bộ Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh
14/10/2019
22
639/BC-UBND
Kết quả thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
14/10/2019
23
644/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm,phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019
14/10/2019
24
628/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính (Quý III năm 2019)
08/10/2019
25
629/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý III năm 2019
08/10/2019
26
630/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Kỳ báo cáo: Quý III năm 2019
08/10/2019
27
631/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
,
Kỳ báo cáo: Quý III năm 2019
08/10/2019
28
632/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý III năm 2019
08/10/2019
29
612/BC-UBND
Tổng kết Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
02/10/2019
30
551/BC-UBND
Về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
11/09/2019
31
470/BC-UBND
Về việc xuất hiện vết nứt, báo động sự cố sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91 đoạn từ cầu Bình Mỹ - cầu Cây Dương, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
31/07/2019
32
290/BC-VPUBND
Về kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 (Đợt 1)
11/07/2019
33
426/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2019
10/07/2019
34
402/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính (Quý II năm 2019)
04/07/2019
35
403/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý II năm 2019
04/07/2019
36
404/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Kỳ báo cáo: Quý II năm 2019
04/07/2019
37
405/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
,
Kỳ báo cáo: Quý II năm 2019
04/07/2019
38
406/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý II năm 2019
04/07/2019
39
364/BC-UBND
Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019
25/06/2019
40
369/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2019
25/06/2019
41
287/BC-UBND
02 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và tình hình phát triển kinh tế trong lĩnh vực
,
thể dục thể thao tỉnh An Giang
28/05/2019
42
191/BC-UBND
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
19/04/2019
43
188/BC-UBND
SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
17/04/2019
44
153/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính (Quý I năm 2019)
03/04/2019
45
154/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý I năm 2019
03/04/2019
46
154/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý I năm 2019
03/04/2019
47
155/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Kỳ báo cáo: Quý I năm 2019
03/04/2019
48
156/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: Quý I năm 2019
03/04/2019
49
157/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
,
Kỳ báo cáo: Quý I năm 2019
03/04/2019
50
148/BC-UBND
Về công tác quản lý chất thải rắn năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
01/04/2019
51
127/BC-UBND
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
25/03/2019
52
73/BC-UBND
Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2018
21/02/2019
53
27/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
18/01/2019
54
14/BC-UBND
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
09/01/2019
55
828/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2018
25/12/2018
56
822/BC-UBND
Sơ kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”
24/12/2018
57
808/BC-UBND
Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
14/12/2018
58
802/BC-UBND
Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 2879/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
12/12/2018
59
795/BC-UBND
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018
07/12/2018
60
764/BC-UBND
Tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019
28/11/2018
61
765/BC-UBND
Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
62
726/BC_UBND
Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 59/CTr- UBND ngày 13/02/2017 về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang và phương hướng thực hiện năm 2019
09/11/2018
63
643/BC-UBND
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYÊT Số 99/NQ-CP.
22/10/2018
64
642/BC-UBND
Về tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
22/10/2018
65
628/BC-UBND
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
11/10/2018
66
616/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính
05/10/2018
67
617/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
05/10/2018
68
618/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
05/10/2018
69
619/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
05/10/2018
70
620/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
05/10/2018
71
603/BC-UBND
Kết quả thực hiện triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2018
01/10/2018
72
587/BC-UBND
Tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020
26/09/2018
73
583/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2018
25/09/2018
74
584/BC-UBND
Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang
25/09/2018
75
581/BC-UBND
Kết quả thực hiện việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
24/09/2018
76
559/BC-UBND
Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (ban hành theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
13/09/2018
77
556/BC-UBND
Về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
11/09/2018
78
547/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
06/09/2018
79
288/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018
19/07/2018
80
366/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2018
22/06/2018
81
356/BC-UBND
Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018
19/06/2018
82
1329/QĐ-UBND
Về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
11/06/2018
83
145/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
28/03/2018
84
10/CTR-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018
09/01/2018
85
639/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
02/11/2017
86
4684/VPUBND-KTTH
V/v báo cáo tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp
25/10/2017
87
4509/VPUBND-TH
V/v cử đầu mối tiếp nhận, bàn giao tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.
18/10/2017
88
4526/VP-TH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 242/2017/TT-BQ
18/10/2017
89
4533/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017 /TT-BNV
18/10/2017
90
4539/VPUBND-TH
V/v báo cáo việc tri ển khai ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
18/10/2017
91
401/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về vay vốn đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc
18/10/2017
92
3079/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017
17/10/2017
93
3087/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/10/2017
94
3088/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021
17/10/2017
95
4469/VPUBND-TH
V/v tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.
17/10/2017
96
4472/VPUBND-TH
V/v khen thưởng đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp phát triển đông y.
17/10/2017
97
4486/VPUBND-TH
V/v hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư An Giang năm 2017
17/10/2017
98
399/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh
16/10/2017
99
1824/UBND-TH
V/v chấp thuận cho thành lập BQLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú
16/10/2017
100
3065/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên
16/10/2017
101
4442/VPUBND-TH
V/v chấp thuận cho Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Chợ Mới tổ chức Đại hội lần IV nhiệm kỳ (2017-2022)
16/10/2017
102
1810/UBND-TH
V/v đăng ký chương trình ban hành Nghị quyết năm 2018 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
13/10/2017
103
4426/VPUBND-TH
V/v khen thưởng thành tích cho Hội Người mù.
13/10/2017
104
4427/VPUBND-TH
V/v hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, đề nghị khen thưởng tại lễ tuyên dương người có uy tín năm 2017.
13/10/2017
105
3041/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền điều hành công việc
13/10/2017
106
3042/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trương Thanh Tuấn viên chức đi học cao học
13/10/2017
107
3015/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Ban An toàn giao thông
11/10/2017
108
4391/VPUBND-TH
V/v Tham dự Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam và tỉnh Quảng Trị.
11/10/2017
109
3001/QĐ-UBND
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang
10/10/2017
110
3002/QĐ-UBND
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang
10/10/2017
111
3004/QĐ-UBND
Về việc Quy hoạch mạng lưới của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
10/10/2017
112
3005/QĐ-UBND
Về việc ban hành Nội quy Ban Quản lý Cửa khẩu Khánh Bình trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
10/10/2017
113
3006/QĐ-UBND
Về việc ban hành Nội quy Ban Quản lý Cửa khẩu Tịnh Biên trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
10/10/2017
114
3007/QĐ-UBND
Về việc ban hành Nội quy Ban Quản lý Cửa khẩu Vĩnh Xương trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
10/10/2017
115
3008/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ
10/10/2017
116
3009/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp
10/10/2017
117
4357/VPUBND-TH
V/v tham gia Hội nghị XTĐT và HCTL nông nghiệp CNC tiêu biểu vùng Đồng Tháp Mười tại Long An
10/10/2017
118
4358/VPUBND-TH
V/v hướng dẫn xây dựng chương trình XTĐT năm 2018
10/10/2017
119
3010/QĐ-UBND
Về việc giải thể Liên đoàn thể dục – thể hình và cử tạ tỉnh An Giang
10/10/2017
120
3011/QĐ-UBND
Về việc giải thể Liên đoàn cầu lông tỉnh An Giang
10/10/2017
121
1777/UBND-TH
V/v báo cáo kết quả thực hiện việc trả lời chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
09/10/2017
122
1778/UBND-TH
V/v báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
09/10/2017
123
2984/QĐ-UBND
Về việc giải thể Câu lạc bộ tương trợ các nhà doanh nghiệp huyện Châu Thành
09/10/2017
124
2986/QĐ-UBND
Về việc cử công chức đi học thạc sĩ
09/10/2017
125
4336/VPUBND-TH
V/v giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được điều động, luân chuyển về công tác tại Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
09/10/2017
126
4338/VPUBND-TH
Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương
,
trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
09/10/2017
127
4340/VPUBND-TH
V/v Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu và thực hiện gian hàng triển lãm tại Hội chợ
,
Công Thương khu vực ĐBSCL – An Giang năm 2017.
09/10/2017
128
4341/VPUBND-TH
V/v Trưng bày sản phẩm doanh nghiệp tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại
,
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.
09/10/2017
129
4342/VPUBND-TH
V/v báo cáo thống kê về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
,
người dân tộc thiểu số.
09/10/2017
130
1781/UBND-TH
V/v chấp thuận bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
09/10/2017
131
390/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017
06/10/2017
132
2980/QĐ-UBND
Về việc giải thể Hội Kế toán tỉnh An Giang
06/10/2017
133
559/BC-UBND
thực hiện các Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang
05/10/2017
134
4292/VPUBND-TH
V/v tham mưu cử công chức, viên chức trẻ tham dự khóa học tại Israel
05/10/2017
135
4293/VPUBND-TH
V/v Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
05/10/2017
136
4294/VPUBND-TH
V/v rà soát những văn bản chưa xử lý
05/10/2017
137
558/BC-UBND
Đề xuất, kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
04/10/2017
138
2927/QĐ-UBND
Về việc cử công chức tham dự khóa bồi dưỡng năng lực kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2017
04/10/2017
139
1743/UBND-TH
V/v hiệp y khen thưởng
03/10/2017
140
2904/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017
02/10/2017
141
2902/QĐ-UBND
Về thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc triển khai Kế hoạch UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh An Giang, giai đoạn I từ năm 2017 đến năm 2020
02/10/2017
142
2879/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động
,
số 09-CTr/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn I từ năm 2017 đến năm 2020
29/09/2017
143
2822/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”
22/09/2017
144
2710/Ct-UBND
Về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang
13/09/2017
145
2637/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện Tim mạch An Giang giai đoạn 2016 - 2018
05/09/2017
146
2638/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên
05/09/2017
147
2639/QĐ-UBND
Về việc thay đổi Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh An Giang
05/09/2017
148
2592/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình xúc tiến vận đông viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2017-2021 của tỉnh An Giang
29/08/2017
149
1491/UBND-TH
V/v thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
28/08/2017
150
1447/UBND-TH
V/v nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý CB, CC, VC
21/08/2017
151
2506/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang
18/08/2017
152
2488/QĐ-UBND
Về việc thay đổi chức danh lãnh đạo, quản lý do thay đổi tên gọi tổ chức
17/08/2017
153
471/KH-UBND
Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017
15/08/2017
154
467/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
14/08/2017
155
468/KH-UBND
Thực hiện Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
14/08/2017
156
2428/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang
11/08/2017
157
318/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017
10/08/2017
158
1382/UBND-TH
V/v triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
10/08/2017
159
2405/QĐ-UBND
Về tổ chức và hoạt động của Ban An toàn giao thông các cấp tỉnh An Giang
08/08/2017
160
2406/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt thay đổi thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình
08/08/2017
161
2407/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt thay đổi thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Vĩnh Xương
08/08/2017
162
2408/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt thay đổi thành viên Ban Quản lý cửa khẩu Tịnh Biên
08/08/2017
163
2410/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
08/08/2017
164
2385/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy Trung tâm Phát triển Quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
07/08/2017
165
2387/QĐ-UBND
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
07/08/2017
166
2317/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2016 - 2021
01/08/2017
167
1308/UBND-TH
V/v thực hiện Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
31/07/2017
168
3015/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
31/07/2017
169
3016/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh An Giang
31/07/2017
170
2287/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc liên ngành tăng trưởng xanh tỉnh An Giang
28/07/2017
171
2288/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020
28/07/2017
172
1210/UBND-TH
V/v tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
17/07/2017
173
1212/UBND-TH
V/v kiểm tra giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn
17/07/2017
174
1213/UBND-TH
V/v Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2018
17/07/2017
175
1214/UBND-TH
V/v Hướng dẫn huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
17/07/2017
176
416/KH-UBND
Thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017
14/07/2017
177
1069/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
26/06/2017
178
1361/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
04/05/2017
179
1362/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu lệ phí Đăng ký cư trú và cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang
04/05/2017
180
1263/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035
26/04/2017
181
1264/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Tân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
26/04/2017
182
1265/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Châu Đốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
26/04/2017
183
1266/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
26/04/2017
184
1267/QĐ-UBND
Về việc tạm ứng kinh phí hỗ trợ nông dân sản xuất lúa, màu, cây ăn quả và thủy sản bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2016
26/04/2017
185
1269/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2030
26/04/2017
186
1272/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thoại Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
26/04/2017
187
1273/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
26/04/2017
188
1234/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tri Tôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
25/04/2017
189
657/CV-UBND
V/v công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh An Giang
25/04/2017
190
1235/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Phú đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
24/04/2017
191
1236/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Phú đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
24/04/2017
192
1192/QĐ-UBND
Về việc bổ sung đơn vị thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
19/04/2017
193
1194/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang
19/04/2017
194
1204/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Lê Hữu Kỳ
19/04/2017
195
1157/CT-UBND
Về việc tổ chức bầu cử Trưởng, Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
17/04/2017
196
207/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
14/04/2017
197
1146/QĐ-UBND
Về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2017 của tỉnh An Giang
14/04/2017
198
1155/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
14/04/2017
199
200/BC-UBND
Về việc bổ sung tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2016
12/04/2017
200
1110/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
12/04/2017
201
1114/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tịnh Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
12/04/2017
202
1093/QĐ-UBND
Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Trường THCS Định Mỹ
11/04/2017
203
1101/QĐ-UBND
Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
11/04/2017
204
143/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý vướng mắt trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Bình Xê và Bà Nguyễn Thị Ý
10/04/2017
205
193/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2017
10/04/2017
206
192/KH-UBND
Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
07/04/2017
207
1075/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
07/04/2017
208
555/CV-UBND
V/v tổ chức lễ vinh danh lần 2 (giai đoạn 2016 – 2020).
07/04/2017
209
1065/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
05/04/2017
210
1069/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh An Giang
05/04/2017
211
1038/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm các lô nền Tuyến dân cư Kênh Tha La, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
04/04/2017
212
1043/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁ TRA VIỆT ÚC
04/04/2017
213
534/CV-UBND
V/v đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng
03/04/2017
214
1015/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trường Đại học An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
03/04/2017
215
1017/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
03/04/2017
216
1021/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền thuê đất đối với Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3
03/04/2017
217
1007/QĐ-UBND
Về việc tiếp tục sử dụng tên Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang, giao thực hiện vai trò Giám đốc chủ tài khoản và Kế toán trưởng
31/03/2017
218
1008/QĐ-UBND
Về việc tiếp tục sử dụng tên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang (Ban cũ), giao thực hiện vai trò Giám đốc chủ tài khoản và Kế toán trưởng
31/03/2017
219
509/CV-UBND
V/v quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang
30/03/2017
220
987/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống
,
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
30/03/2017
221
128/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp về hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục mở rộng và phát triển đại lý bán lẻ ô tô Toyota tại tỉnh An Giang
29/03/2017
222
124/TB-VPUBND
Kết luận hội nghị Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
28/03/2017
223
933/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thông tin và truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện
,
chỉ số quản trị va hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
27/03/2017
224
457/CV-UBND
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước
24/03/2017
225
449/CV-UBND
V/v cập nhật dữ liệu về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương
23/03/2017
226
115/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của Tập đoàn Sao Mai
21/03/2017
227
870/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động đầu tư của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
17/03/2017
228
820/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp y tế tỉnh An Giang
14/03/2017
229
812/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp trong quá trình thực hiện khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
13/03/2017
230
91/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
27/02/2017
231
524/QĐ-UBND
Về việc phân công thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
20/02/2017
232
71/KH-UBND
Triển khai thực hiện các nội dung tại Tuyên bố chung Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016)
17/02/2017
233
271/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh An Giang
19/01/2017
234
117/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh An Giang
10/01/2017
235
3654/CT-UBND
Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
26/12/2016
236
682/KH-UBND
Tổ chức Lễ phát động chương trình khởi nghiệp tỉnh An Giang năm 2017
21/12/2016
237
20/KH-UBND
Quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
09/11/2016
238
3179/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung cụm công nghiệp Lương An Trà vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
02/11/2016
239
2848/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An Giang
19/10/2016
240
2775/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
11/10/2016
241
2630/QĐ-UBND
Về việc phân công giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021
22/09/2016
242
2315/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định tạm thời thu phí qua cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
17/08/2016
243
2232/QĐ-UBND
Về việc chủ trương và duyệt giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người
,
đang sử dụng đối với căn hộ M1 lầu 2 chung cư Bình Khánh, phường Bình
,
Khánh, thành phố Long Xuyên
08/08/2016
244
2074/QĐ-UBND
Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
20/07/2016
245
2000/QĐ-UBND
Về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X,
,
nhiệm kỳ 2015 – 2020
15/07/2016
246
377/Chtr-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
14/07/2016
247
1986/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh
13/07/2016
248
1987/QĐ-UBND
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
13/07/2016
249
285/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020; gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang
20/06/2016
250
1282/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
11/05/2016
251
1276/QĐ-UBND
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang
10/05/2016
252
1014/QĐ-UBND
Về việc phân công tạm thời giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/04/2016
253
1015/QĐ-UBND
Về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Tịnh Biên-An Giang
11/04/2016
254
688/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang
15/03/2016
255
555/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 28 tháng 05 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định tạm thời mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn
,
sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số
,
62/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang
09/03/2016
256
499/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế Làm việc của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang
03/03/2016
257
244/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ ba (03) văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành
01/02/2016
258
222/CT-UBND
Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
29/01/2016
259
66/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
14/01/2016
260
513/KH-UBND
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020
09/11/2015
261
2240/QĐ-UBND
Về việc bổ sung Danh mục xe ô tô chuyên dùng quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
19/10/2015
262
455/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm,và những công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015
14/10/2015
263
1941/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu
17/09/2015
264
1942/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sửdụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang
17/09/2015
265
1930/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định tạm thời thu phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
15/09/2015
266
1789/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ hần Điện nước An Giang và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do trung tâm Nước sạch
,
và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý
14/09/2015
267
1710/QĐ-UBND
Về việc đổi tên Ban Quản lý (tạm thời) Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang thành Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang
25/08/2015
268
1718/QĐ-UBND
V/v ban hành tạm thời mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách khuyến khích liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
25/08/2015
269
1343/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Đài Phát Thanh - Truyền hình An Giang giai đoạn 2015-2017
10/07/2015
270
1049/UBND-TH
V/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
09/07/2015
271
1259/QĐ-UBND
Ban hành danh mục văn bản gửi, nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy
02/07/2015
272
956/UBND-TH
V/v tăng cường thực hiện quy định về phí, lệ phí
24/06/2015
273
1135/QĐ-UBND
V/v Ban hành Danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
24/06/2015
274
1140/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp
24/06/2015
275
268/KH-UBND
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020
22/06/2015
276
97/BC-UBND
Về tình hình triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng
,
Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
19/03/2015
277
75/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm chính thức
13/03/2015
278
76/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNGTRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
13/03/2015
279
77/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
13/03/2015
280
78/BC-UBND
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI ĐỊA PHƯƠNG
13/03/2015
281
79/BC-UBND
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
13/03/2015
282
80/BC-UBND
KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
13/03/2015
283
81/BC-UBND
SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
13/03/2015
284
82/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 tỉnh An Giang
13/03/2015
285
83/BC-UBND
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
13/03/2015
286
20/CTr-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015
19/01/2015
287
2337/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2015
31/12/2014
288
260/BC-UBND
Về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014
30/12/2014
289
261/BC-UBND
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
30/12/2014
290
2287/QĐ-UBND
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
29/12/2014
291
2277/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2015
27/12/2014
292
2281/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang
27/12/2014
293
16/CT-UBND
Về việc tổ chức bầu cử Trưởng và Phó Trưởng ấp, khóm nhiệm kỳ 2015 – 2017, trên địa bàn tỉnh An Giang
26/12/2014
294
238/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm lần 1 (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014)
11/12/2014
295
239/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Kỳ báo cáo: năm lần 1(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014)
11/12/2014
296
240/BC-UBND
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN Kỳ báo cáo: năm lần 1. (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014)
11/12/2014
297
241/BC-UBND
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm lần 1 (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014)
11/12/2014
298
243/BC-UBND
KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
11/12/2014
299
242/BC-UBND
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
11/12/2014
300
244/BC-UBND
SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
11/12/2014
301
245/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 (lần 1) tỉnh An Giang
11/12/2014
302
1436/UBND-TH
V/v chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
08/12/2014
303
2135/QĐ-UBND
Ban hành Đề án Xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
03/12/2014
304
2136/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 đối với các Sở, Ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
03/12/2014
305
221/BC-UBND
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
01/12/2014
306
2101/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
24/11/2014
307
2045/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản và lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
18/11/2014
308
2032/QD-UBND
Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh An Giang
14/11/2014
309
208/BC-UBND
Về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính lần I năm 2014
12/11/2014
310
1237/UBND-TH
V/v hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe theo Công văn số 3117/VPUBND-TH ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh
30/10/2014
311
1831/QĐ-UBND
Về việc bổ sung, thay đổi và điều chỉnh thông tin cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
21/10/2014
312
1830/QĐ-UBND
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
21/10/2014
313
1755/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
10/10/2014
314
1745/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
09/10/2014
315
1746/QĐ-UBND
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
09/10/2014
316
170/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, và những công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2014
30/09/2014
317
1630/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh An Giang
19/09/2014
318
1634/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông La Phước Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh An Giang
19/09/2014
319
63/KH-UBND
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang
18/09/2014
320
1559/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020
11/09/2014
321
162/BC-UBND
Chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014
10/09/2014
322
1528/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
09/09/2014
323
1409/QĐ-UBND
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
03/09/2014
324
1410/QĐ-UBND
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
03/09/2014
325
1339/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh tỉnh An Giang
20/08/2014
326
1315/QD-UBND
Về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016
18/08/2014
327
867/UBND-TH
V/v chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
12/08/2014
328
1288/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng năm 2020.
12/08/2014
329
1165/QĐ-UBND
Về việc chấm dứt thu phí qua cầu Cồn Tiên, huyện An Phú
25/07/2014
330
1106/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính
18/07/2014
331
659/UBND
V/v triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh
26/06/2014
332
93/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
25/06/2014
333
859/QĐ-UBND
V/v ban hành Kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
11/06/2014
334
865/QĐ-UBND
Về việc bổ sung, thay đổi và điều chỉnh thông tin cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
11/06/2014
335
79/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm của tỉnh An Giang.
03/06/2014
336
72/BC-UBND
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI ĐỊA PHƯƠNG
02/06/2014
337
73/BC_UBND
KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL TẠI ĐỊA PHƯƠNG
02/06/2014
338
74/BC_UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
02/06/2014
339
75/BC-UBND
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
02/06/2014
340
76/BC-UBND
KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
02/06/2014
341
77/BC-UBND
KẾT QUẢ TTHẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL TẠI ĐỊA PHƯƠNG
02/06/2014
342
78/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
02/06/2014
343
770/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
22/05/2014
344
771/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thủ tục giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
22/05/2014
345
741/QĐ-UBND
Về việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần trên địa bàn tỉnh An Giang
19/05/2014
346
679/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ nội dung miễn, giảm học phí quy định tại Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh
09/05/2014
347
671/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2014 - 2015
09/05/2014
348
601/QĐ-UBND
Ban hành đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020
23/04/2014
349
534/QĐ-UBND
Về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông dongân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
11/04/2014
350
317/UBND-TH
V/v chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.
04/04/2014
351
40/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2014
27/03/2014
352
33/BC-UBND
Chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2014
14/03/2014
353
268/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thủ tục giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên
21/02/2014
354
06/QĐ-UBND
Về việc công bố bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
06/01/2014
355
07/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ khoản 14 và khoản 15 Điều 1 Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính
06/01/2014
356
04/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh An Giang
03/01/2014
357
2358/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Đề án thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Châu Thành
15/11/2013
358
2305/QĐ-UBND
Ban hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
04/11/2013
359
2108/QĐ-UBND
Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
08/10/2013
360
2050/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015
01/10/2013
361
1807/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tinvề đăng ký kinh doanh
21/08/2013
362
136/BC-UBND
Chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013
12/08/2013
363
91/BC-UBND
Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013
18/06/2013
364
829/QĐ-UBND
Về việc thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh An Giang
07/05/2013
365
611/QĐ-UBND
Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh An Giang
10/04/2013
366
41/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2013
03/04/2013
367
30/BC-UBND
Chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2013
19/03/2013
368
15/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
06/03/2013
369
01/CTr-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
29/01/2013
370
06/TB-UBND
Kết luận của phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Việt Hiệp tại Hội nghịTổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
22/01/2013
371
18/CT-UBND
V/v tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
28/12/2012
372
2318/QĐ-UBND
Về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh
17/12/2012
373
185/BC-UBND
Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh An Giang
11/12/2012
374
2211/QĐ-UBND
V/v ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã
04/12/2012
375
85/KH-UBND
V/v Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012
21/11/2012
376
167/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và những công tác trọng tâm tháng 11/2012
12/11/2012
377
137/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, và những công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012
08/10/2012
378
120/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và những công tác trọng tâm tháng 9/2012
05/09/2012
379
104/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và những công tác trọng tâm tháng 8 năm 2012
10/08/2012
380
78/BC-UBND
Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012
25/06/2012
381
892/UBND-TH
V/v tập trung thực hiện cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2012
14/05/2012
382
57/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và những công tác trọng tâm tháng 5 năm 2012
08/05/2012
383
165/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ quý I năm 2012
11/04/2012
384
40/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2012
09/04/2012
385
104/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới về kinh tế - xã hội năm 2012
16/03/2012
386
105/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2012
16/03/2012
387
13/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2012
14/03/2012
388
84/BC-VPUBND
Hoạt động Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh An Giang 2011 và phương hướng, nhiệm vụ 2012
08/03/2012
389
85/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại hội nghị công tác Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh An Giang năm 2012
08/03/2012
390
76/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về kinh tế - xã hội năm 2012
05/03/2012
391
212/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang
10/02/2012
392
213/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2012
10/02/2012
393
214/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh
10/02/2012
394
01/CTr-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
07/02/2012
395
178/QĐ-UBND
V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Xúc tiến Đầu tư và Thương mại giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh An Giang
06/02/2012
396
11/BC-UBND
Kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh
31/01/2012
397
125/QĐ-UBND
Về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh An Giang
19/01/2012
398
51/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 201
12/01/2012
399
52/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Công báo - Tin học thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
12/01/2012
400
2415/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015
30/12/2011
401
1899/QĐ-UBND
V/v thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh An Giang
24/10/2011
402
1900/QĐ-UBND
V/v ban hành Điều lệ Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh An Giang
24/10/2011
403
1822/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang đến cuối năm 2011
14/10/2011
404
1669/QĐ-UBND
V/v ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
21/09/2011
405
70/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2011 trong điều kiện thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011
14/07/2011
406
98/TB-UBND
V/v phân công Chủ tịch, phó Chủ tịch và ca2c Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/07/2011
407
760/QĐ-UBND
V/v ban hành danh mục công việc giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng
28/04/2011
408
586/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ Tư vấn về kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015
09/04/2011
409
34/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2011
31/03/2011
410
268/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
17/02/2011
411
01/CTr-UBND
Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh An Giang
10/02/2011
412
180/QĐ-UBND
V/v tạm thời miễn phí xây dựng
30/01/2011
413
04/BC-UBND
Tổng kết Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010
12/01/2011
414
2433/QĐ-UBND
V/v ban hành Quy chế xét duyệt hỗ trợ đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến
24/12/2010
415
2434/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Đề án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh An Giang
24/12/2010
416
51/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 13-19/12/2010)
20/12/2010
417
50/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 06-12/12/2010)
13/12/2010
418
152/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và những công tác trọng tâm tháng 12 năm 2010
10/12/2010
419
2312/QĐ-UBND
V/v ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh
07/12/2010
420
2293/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp
06/12/2010
421
139/BC-UBND
Tình phát triển kinh tế - hã hội năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011
30/11/2010
422
117/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2010
08/11/2010
423
124/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và những công tác trọng tâm tháng 11 năm 2010
04/11/2010
424
1995/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tịnh Biên
25/10/2010
425
1996/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn
25/10/2010
426
1997/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân
25/10/2010
427
1998/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên
25/10/2010
428
42/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 18-24/10/2010)
25/10/2010
429
1930/QD-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.
14/10/2010
430
1931/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
14/10/2010
431
1932/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang.
14/10/2010
432
1933/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang.
14/10/2010
433
1934/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.
14/10/2010
434
1935/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.
14/10/2010
435
1936/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
14/10/2010
436
1937/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang.
14/10/2010
437
1938/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang.
14/10/2010
438
39/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 04-10/10/2010)
11/10/2010
439
107/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2010 và những công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2010
04/10/2010
440
38/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 27/9 - 03/10/2010)
04/10/2010
441
96/BC-UBND
Sơ kết thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quyết định số 77/2007/ QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ
09/09/2010
442
148/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại hội nghị tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và sơ kết 3 năm thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
09/09/2010
443
147/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2010
09/09/2010
444
97/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và những công tác trọng tâm tháng 9/2010
09/09/2010
445
34/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 30/8-05/9/2010)
06/09/2010
446
2610/UBND-TH
V/v báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Thống kê và các văn bản liên quan
26/08/2010
447
32/BC-VPUBND
BÁO CÁO TUẦN Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 16 - 22/8/2010)
23/08/2010
448
31/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 09-15/8/2010)
16/08/2010
449
1491/QĐ-UBND
Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ Điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh An Giang
12/08/2010
450
30/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 01 - 8/8/2010)
09/08/2010
451
76/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và những công tác trọng tâm tháng 8/2010
04/08/2010
452
29/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội(từ ngày 26/7 - 01/8/2010)
01/08/2010
453
28/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 19-25/7/2010)
26/07/2010
454
27/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 12-18/7/2010)
19/07/2010
455
1201/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Xây lắp An Giang thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang
30/06/2010
456
1202/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Giày An Giang thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giày An Giang
30/06/2010
457
55/BC-UBND
Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2010 (Theo Công văn số 3242/VPCP-TH ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ)
17/06/2010
458
1861/UBND-TH
V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2011
16/06/2010
459
1108/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang
15/06/2010
460
1111/QĐ-UBND
V/v phê duyệt danh sách các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp An Giang
15/06/2010
461
22/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 07-13/6/2010)
14/06/2010
462
1014/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Công ty Phà An Giang thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
04/06/2010
463
1015/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Công ty Xây lắp An Giang thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
04/06/2010
464
50/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và những công tác trọng tâm tháng 6/2010
04/06/2010
465
1013/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều lệ của Đoàn Luật sư tỉnh An Giang
03/06/2010
466
1007/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
02/06/2010
467
12/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại buổi họp giao ban tuần
01/06/2010
468
20/BC-VPUBND
Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội (từ ngày 24-30/5/2010)
31/05/2010
469
92/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
470
93/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thoại Sơn về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
471
95/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2010
28/05/2010
472
94/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
473
91/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Phú về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
474
1624/UBND-TH
V/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất chương trình công tác 6 tháng cuối năm
27/05/2010
475
85/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Châu Đốc về kinh tế - xã hội năm 2010
20/05/2010
476
86/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2010
20/05/2010
477
11/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu
,
tại buổi họp giao ban tuần
17/05/2010
478
870/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Phú đến năm 2020
10/05/2010
479
1333/UBND-TH
V/v phân bổ biên chế công chức hành chính nhà nước tỉnh An Giang năm 2010
04/05/2010
480
1339/UBND-TH
V/v chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên
04/05/2010
481
1340/UBND-TH
V/v chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
04/05/2010
482
1341/UBND-TH
V/v chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa
04/05/2010
483
1343/UBND-TH
V/v quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa
04/05/2010
484
1344/UBND-TH
V/v quản lý, sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
04/05/2010
485
1345/UBND-TH
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề
04/05/2010
486
1348/UBND-TH
V/v thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2010
04/05/2010
487
841/QĐ-UBND
V/v phân bổ kinh phí triển khai thực hiện đề án phát triển hệ thống đài truyền thanh cơ sở
04/05/2010
488
821/QĐ-UBND
Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục công việc giải quyết
,
theo cơ chế một cửa tại Sở Nội vụ
29/04/2010
489
822/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng Phòng Công chứng số 1 tỉnh An Giang
29/04/2010
490
823/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng Phòng Công chứng số 2 tỉnh An Giang
29/04/2010
491
1307/UBND-KT
V/v thực hiện mua hàng sản xuất trong nước
29/04/2010
492
1308/UBND-KT
V/v thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện bán, giao theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP
29/04/2010
493
1310/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ
29/04/2010
494
1287/UBND-TH
V/v thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
28/04/2010
495
783/QD-UBND
Về việc xếp hạng Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
27/04/2010
496
784/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
27/04/2010
497
1191/UBND-TH
V/v tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
26/04/2010
498
1199/UBND-TH
V/v cấp bù lãi suất theo chủ trương của UBND tỉnh
26/04/2010
499
1204/UBND-TH
V/v bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
26/04/2010
500
1225/UBND-TH
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ
26/04/2010
501
1229/UBND-TH
V/v bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch kiểm soát viên chính thị trường
26/04/2010
502
1231/UBND-TH
V/v thành lập Ban Quản lý dự án thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất
26/04/2010
503
1234/UBND-TH
V/v thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh
26/04/2010
504
1237/UBND-TH
V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và tạo quỹ đất cấp huyện
26/04/2010
505
1248/UBND-TH
V/v thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
26/04/2010
506
741/QĐ-UBND
V/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2010
19/04/2010
507
742/QĐ-UBND
V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2008
19/04/2010
508
749/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ Quản lý và điều hành Đề án ISO tỉnh An Giang
19/04/2010
509
727/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua hóa chất và vật tư y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2010
16/04/2010
510
730/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Tiểu đoàn 512 (mở rộng), phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc
16/04/2010
511
731/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá và chỉ định thầu mua sắm giáo trình TOEIC của Trường Đại học An Giang
16/04/2010
512
732/QĐ-UBND
V/v cho vay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Xã hội hóa tỉnh đối với dự án đầu tư máy siêu âm doppler màu của Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân
16/04/2010
513
1119/UBND-TH
V/v giá đất để tính tiền sử dụng đất dự án khu dân cư - Trung tâm Thương mại về hướng đông, thị trấn Tri Tôn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai
16/04/2010
514
1120/UBND-TH
V/v giá đất để tính tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích của Công ty TNHH Đức Thuận, huyện Chợ Mới
16/04/2010
515
737/QĐ-UBND
ỊNH V/v phê duyệt danh sách các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Cảng Mỹ Thới An Giang
16/04/2010
516
738/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá trần đấu thầu mua sắm thiết bị, dự án tăng cường năng lực dạy nghề của Trường Cao đẳng nghề An Giang
16/04/2010
517
1142/UBND-TH
V/v thực hiện chế độ phụ cấp kế toán
16/04/2010
518
740/QĐ-UBND
V/v phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất vụ 3 tỉnh An Giang đến năm 2015
16/04/2010
519
1109/UBND-TH
V/v giảm giá khởi điểm bán đấu giá phế liệu thu hồi của công trình trại chăn nuôi bò sữa huyện Châu Thành
15/04/2010
520
723/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá trần đấu thầu mua sắm trang thiết bị nhạc cụ cho Đoàn Văn công của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
15/04/2010
521
1102/UBND-TH
V/v thực hiện mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ
14/04/2010
522
30/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2010
14/04/2010
523
694/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá và phương thức mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu môn giáo dục quốc phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo
13/04/2010
524
695/QĐ-UBND
V/v phê duyệt chỉ định thầu thi công cải tạo trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo
13/04/2010
525
696/QD-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sách giáo khoa, sách giáo viên cho thư viện trường tiểu học, THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo
13/04/2010
526
697/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH V/v hỗ trợ kinh phí xét công nhận đơn vị đạt danh hiệu văn hóa
13/04/2010
527
698/QĐ-UBND
V/v bổ sung kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác ca cổ, dân ca của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
13/04/2010
528
699/QĐ-UBND
V/v bổ sung kinh phí lập quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
13/04/2010
529
1086/UBND-KT
V/v giá giao đất dôi dư vị trí thuộc xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
13/04/2010
530
73/VPUBND-TH
V/v gửi Chương trình công tác Quý II năm 2010 của UBND tỉnh
12/04/2010
531
1069/UBND-TH
V/v rà soát điều chỉnh, bổ sung các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16.
12/04/2010
532
667/QĐ-UBND
V/v phân bổ kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2010
08/04/2010
533
668/QĐ-UBND
V/v phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định cho các đơn vị cấp tỉnh năm 2010
08/04/2010
534
670/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2010
08/04/2010
535
1044/UBND-TH
V/v trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ
08/04/2010
536
650/QĐ-UBND
V/v phân cấp xem xét tăng tiến độ bổ sung cân đối cho ngân sách cấp huyện
07/04/2010
537
651/QĐ-UBND
V/v chỉ định đơn vị thực hiện “Tổ chức Hội chợ Thương mại, du lịch và đầu tư đồng bằng sông Cửu Long năm 2010” - huyện Tịnh Biên, An Giang
07/04/2010
538
1014/UBND-TH
V/v giá đất để tính tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích của DNTN Nhựa tái sinh Tứ Quý, huyện Châu Phú
07/04/2010
539
652/QĐ-UBND
V/v phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2010 của tỉnh
07/04/2010
540
653/QĐ-UBND
V/v phân bổ vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia việc làm năm 2010
07/04/2010
541
978/UBND-TH
V/v kinh phí điều tra xã hội học
06/04/2010
542
980/UBND-TH
V/v đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị và đề xuất về định mức phân bổ dự toán chi NSNN
06/04/2010
543
988/UBND-TH
V/v kinh phí thực hiện tuyên truyền vận động các tiểu thương chợ Đầu Bờ, thị xã Châu Đốc
06/04/2010
544
981/UBND-TH
V/v hủy kết quả mở thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị tin học của Sở Lao động TBXH
06/04/2010
545
982/UBND-TH
V/v dự toán kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010
06/04/2010
546
984/UBND-TH
V/v chuyển kinh phí sang năm 2010 của Sở Khoa học và Công nghệ
06/04/2010
547
985/UBND-TH
V/v nguồn kinh phí xây dựng trụ sở làm việc của Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên
06/04/2010
548
986/UBND-TH
V/v nộp ngân sách huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) từ nguồn thu bến phà Tân Châu - Hồng Ngự
06/04/2010
549
987/UBND-Th
V/v hỗ trợ kinh phí họp mặt của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công A 11
06/04/2010
550
993/UBND-TH
V/v đính chính thông báo kết luận số 54/TB-UBND ngày 31/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.
06/04/2010
551
977/UBND-TH
V/v kinh phí tổ chức đoàn công tác của tỉnh chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Campuchia
06/04/2010
552
586/QĐ-UBND
V/v điều chuyển xe ô tô cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
31/03/2010
553
09/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại buổi họp giao ban tuần
29/03/2010