Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
515/KH-TBTT
Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chu ẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huy ện, thị xã, thành ph ố, Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang
16/08/2018
2
511/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang
15/08/2018
3
512/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điêm, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
15/08/2018
4
513/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Kiến An, huyện Chợ Mới
15/08/2018
5
1943/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt OCOP_AG)
13/08/2018
6
501/ĐA-UBND
Tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2021
13/08/2018
7
502/TB-UBND
Về việc quy định treo cờ Tổ quốc, băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018)
13/08/2018
8
1944/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bến xe khách Châu Đốc
13/08/2018
9
1945/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang giai đoạn 2018 - 2020
13/08/2018
10
1946/QĐ-UBND
Ông Ngô Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Tân được xét chuyển thành công chức công tác tại Phòng Văn hóa và
,
Thông tin huyện Phú Tân.
13/08/2018
11
1947/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Ngô Văn Trung, viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Tân đến nhận công tác tại Phòng Y tế huyện Phú Tân.
13/08/2018
12
1950/QĐ-UBND
Cử bà Mã Ngọc Linh, sinh năm 1992, viên chức Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
13/08/2018
13
853/UBND-KTTH
V/v chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần của Công ty Cổ phầnThực phẩm Hưng Phúc Thịnh
10/08/2018
14
1926/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tuyến ống cấp nước tuyến đê Tây kênh 10 và Bắc kênh Quốc gia, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
15
1927/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
16
1928/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật đường số 12 kết hợp khu tái định cư - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
10/08/2018
17
1930/QĐ-UBND
Về việc xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2017
10/08/2018
18
1931/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
19
1932/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/08/2018
20
1933/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh năm 2018
10/08/2018
21
1934/QĐ-UBND
Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
10/08/2018
22
1935/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
10/08/2018
23
1936/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông An Phú, huyện An Phúđạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
10/08/2018
24
1937/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới"
10/08/2018
25
1938/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
10/08/2018
26
1929/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho UBND huyện An Phú
10/08/2018
27
490/KH-UBND
Về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang năm 2019
09/08/2018
28
841/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2018
09/08/2018
29
843/UBND-KTTH
V/v bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
09/08/2018
30
1881/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh
09/08/2018
31
1882/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Anh Quân, sinh năm 1969, Kỹ sư xây dựng, công tác tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh An Giang làm Giám định viên tư pháp xây dựng.
09/08/2018
32
1883/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2018
09/08/2018
33
1892/QĐ-UBND
Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
34
1893/QĐ-UBND
ề việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
35
1894/QĐ-UBND
Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
36
1896/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, mở rộng mặt cầu Phú Vĩnh đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
09/08/2018
37
1897/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo mặt cắt ngang kênh 7 Bích, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
09/08/2018
38
1899/QĐ-UBND
Về việc đấu giá khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B),
,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
09/08/2018
39
1900/QĐ-UBND
CÔNG TY C Ổ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA STAR AN GIANG.
09/08/2018
40
1901/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ -CP thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2019 - 2020
09/08/2018
41
1902/QĐ-UBND
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG.
09/08/2018
42
1903/QĐ-UBND
Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
09/08/2018
43
1904/QĐ-UBND
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG.
09/08/2018
44
1905/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố sạt lở Kênh Km5, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
09/08/2018
45
1906/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu tái định cư Bình Đức (phục vụ tái định cư khắc phục sạt lở bờ Hữu sông Hậu phường Bình Đức - Bình Khánh), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/08/2018
46
1907/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố sạt lở Kênh 26 tháng 3, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
09/08/2018
47
494/KH-UBND
Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018 của tỉnh An Giang
09/08/2018
48
846/UBND-KTTH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quy ết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội
09/08/2018
49
1908/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018
09/08/2018
50
1909/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán năm 2018 cho Hội Người cao tuổi tỉnh
09/08/2018
51
1911/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Long An, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
52
1912/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Châu Phong, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018
09/08/2018
53
1913/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Long Phú, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
54
1914/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Long Thạnh, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
55
1915/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
56
1916/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Phân hiệu Trường trung học cơ sở Đa Phước (điểm chính), huyện An Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
57
1917/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học C Đa Phước (điểm phụ), huyện An Phú
09/08/2018
58
1918/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường trung học cơ sở Đa Phước (điểm chính), huyện An Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
59
1919/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính), huyện An Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
60
1920/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
09/08/2018
61
1921/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Vĩnh, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
09/08/2018
62
1922/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
63
1924/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý I, II, III, IV năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố
09/08/2018
64
1923/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức Trường Đại học An Giang
09/08/2018
65
1886/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Đa Phước, huyện An Phú, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
66
1887/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
67
1888/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
68
1889/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
69
1890/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
70
1891/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã An Bình, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
71
483/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
08/08/2018
72
485/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
08/08/2018
73
487/KH-UBND
Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2008 - 2018
08/08/2018
74
839/UBND-TH
V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
08/08/2018
75
1858/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các cơ sở hoạt động karaoke, vũ trường nơi công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020
08/08/2018
76
1859/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang
08/08/2018
77
1860/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Trạm Y tế phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
08/08/2018
78
1861/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 Ban Dân tộc làm chủ đầu tư
08/08/2018
79
1862/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
08/08/2018
80
1863/QĐ-UBND
Cho phép bà Trần Thái Như Phụng, Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được gia hạn thời gian đi học thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ, đến ngày 31/6/2019.
08/08/2018
81
1864/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau đại học từ nguồn kinh phí không thuộc ngân sách nhà nước đã tốt nghiệp và được cấp bằng (đợt 2 năm 2018)
08/08/2018
82
1865/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới
08/08/2018
83
1866/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp
08/08/2018
84
1867/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
08/08/2018
85
1868/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
08/08/2018
86
1869/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức
08/08/2018
87
1870/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
08/08/2018
88
1871/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Phan Ngọc Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
89
1872/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, trực thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
90
1873/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Phương, thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
91
1874/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Lư Thị Châu H à, Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
92
1875/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Võ Văn Xuân, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện An Phú
08/08/2018
93
1876/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Trưởng phòng Hành chính quản trị, thuộc Trung tâm Bóng đá An Giang, vào chức danh Chuy ên viên chính
08/08/2018
94
1877/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển đô thị tỉnh An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
95
1878/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
08/08/2018
96
1855/QĐ-UBND
Về việc đổi tên và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang
07/08/2018
97
1856/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Thoại Giang (điểm chính), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/08/2018
98
1857/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/08/2018
99
479/KH-UBND
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
06/08/2018
100
836/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018
06/08/2018
101
1841/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
06/08/2018
102
1845/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện quyền trẻ em năm 2018
06/08/2018
103
1846/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
06/08/2018
104
1849/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng thanh tra chuyên đề năm 2018 về Chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang
06/08/2018
105
837/UBND-KGVX
V/v tài trợ xây dựng trường học tại huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu
06/08/2018
106
1842/QĐ-UBND
mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang
06/08/2018
107
1843/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
06/08/2018
108
1847/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2018
109
1848/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang
06/08/2018
110
1850/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và khai thác nguồn gen của cá Sửu bạc Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên địa bàn tỉnh An Giang”
06/08/2018
111
1851/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú
06/08/2018
112
1852/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư khí y tế trung tâm năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
06/08/2018
113
1838/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
03/08/2018
114
1839/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
03/08/2018
115
1840/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
03/08/2018
116
471/KH-UBND
Về phát triển kinh tế tập thể năm 2019
02/08/2018
117
473/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn cầu Cỏ Túc xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
02/08/2018
118
474/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn cầu Chùa Cô xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
02/08/2018
119
475/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện y học cổ truyền An Giang phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
02/08/2018
120
1804/QĐ-UBND
Về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
02/08/2018
121
1805/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
02/08/2018
122
1806/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
02/08/2018
123
1807/QĐ-UBND
Về việc bán đấu giá 04 khu đất công trên địa bàn huyện Chợ Mới
02/08/2018
124
1808/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê khu đất diện tích 3.769,9 m2 tại khóm Long Thị C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu
02/08/2018
125
1809/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm tại các lô, nền Cụm dân cư Bắc Núi Lớn (giai đoạn 2), thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
02/08/2018
126
1811/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch phân khu chức năng đô thị đường tránh quốc lộ 91 tỷ lệ 1/2000, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025
02/08/2018
127
1812/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bệ tượng và Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quảng trường khu đô thị Golden City An Giang
02/08/2018
128
1813/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2018
129
1814/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp Phú An
02/08/2018
130
1815/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Khánh An, huyện An Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
02/08/2018
131
1816/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Đa Phước, huyện An Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
02/08/2018
132
1817/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ SOM
02/08/2018
133
1818/QĐ-UBND
V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
02/08/2018
134
1819/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quyết định số 1884/QĐ -UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
02/08/2018
135
1821/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Sở Y tế tỉnh An Giang
02/08/2018
136
1822/QĐ-UBND
Về việc thực hiện thoả thuận bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và hỗ trợ sinh lợi cho ông Lâm Quang Lập, cư ngụ: số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
02/08/2018
137
1823/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh An Giang
02/08/2018
138
1824/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên" giai đoạn 2018 - 2020
02/08/2018
139
1826/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2018 - 2020
02/08/2018
140
1827/QĐ-UBND
Nâng định mức giường bệnh kế hoạch Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
02/08/2018
141
1828/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Kiến Thành (điểm chính), xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
02/08/2018
142
1829/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mầm non Sao Mai, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
02/08/2018
143
1830/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Phước và phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
02/08/2018
144
1831/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án “Phát triển nhân rộng mô hình nuôi lươn mật độ cao bằng thức ăn công nghiệp”
02/08/2018
145
1832/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
02/08/2018
146
1833/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường số 3, 4 khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
02/08/2018
147
1835/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trùng tu sửa chữa di tích lịch sử cách mạng chùa Bà Lê
02/08/2018
148
1836/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng xã Định Mỹ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/08/2018
149
1837/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Ba Thê 4 (km35+700) và Ba Thê 5 (km36+850) Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/08/2018
150
824/UBND-TH
V/v thành lập thị trấn Cô Tô và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
01/08/2018
151
1790/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU 279.
01/08/2018
152
1791/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
01/08/2018
153
1792/QĐ-UBND
Về việc gia hạn con dấu, tài khoản và thời hạn thanh, quyết toán
01/08/2018
154
1793/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018
01/08/2018
155
1794/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Ban Dân tộc tỉnh năm 2018
01/08/2018
156
1795/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Long Xuyên năm 2018
01/08/2018
157
1796/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
01/08/2018
158
1797/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2018
01/08/2018
159
1798/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH BOT ĐẦU TƯ KHAI THÁC CHỢ TÂM NGHĨA.
01/08/2018
160
1799/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1)
01/08/2018
161
1801/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc văn phòng ấp các xã thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang
01/08/2018
162
1802/QĐ-UBND
Về việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng nhóm B và C do cấp tỉnh quản lý
01/08/2018
163
826/UBND-TH
V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang thời gian tới
01/08/2018
164
1803/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về các nội dung liên quan đến giải pháp cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang năm 2018
01/08/2018
165
1789/QĐ-UBND
Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/07/2018
166
1786/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử và phóng khám thông minh của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
31/07/2018
167
799/UBND-KGVX
V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
30/07/2018
168
801/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2018
30/07/2018
169
1778/QĐ-UBND
Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
30/07/2018
170
1778/QĐ-UBND
Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2018
171
1779/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
,
tỉnh
30/07/2018
172
1780/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên, đoạn từ Châu Đốc – Cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A)
30/07/2018
173
1782/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch trả nợ vay của Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang
30/07/2018
174
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
175
806/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
176
807/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
177
808/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
178
809/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
179
810/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
180
811/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
181
814/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
182
815/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
183
816/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
184
817/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
185
818/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
186
819/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
187
796/UBND-TH
V/v thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 trường hợp thuộc UBND huyện An Phú.
27/07/2018
188
1769/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/07/2018
189
459/KH-UBND
Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018
27/07/2018
190
1772/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Khánh Hòa và Đình Bình An Thạnh Lợi trên địa bàn huyện Châu Phú
27/07/2018
191
1773/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Khoa Lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
27/07/2018
192
1774/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Tấn Mỹ, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
27/07/2018
193
1775/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo sửa chữa Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Hạng mục: Nhà vệ sinh, phòng thay đồ khu bán trú khối 4
27/07/2018
194
1776/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 đoạn từ Km7+000 đến cầu Rạch Chanh – Km10+350, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
27/07/2018
195
1777/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
27/07/2018
196
783/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
26/07/2018
197
788/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục củng cố các Tổ thực hiện Dự án VnSAT ở địa phương
26/07/2018
198
789/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
26/07/2018
199
795/UBND-TH
Về việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí của Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh An Giang
26/07/2018
200
1753/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án thuê trụ sở làm việc của Chi cục Quản lý thị trường
26/07/2018
201
1754/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Trần Minh Tân
26/07/2018
202
1755/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố
26/07/2018
203
1756/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/07/2018
204
1757/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2018
26/07/2018
205
1758/QĐ-UBND
Bổ sung thành viên Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018
26/07/2018
206
1759/QĐ-UBND
Thành lập Tiểu ban chuyên môn và các Tổ phục vụ Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI năm 2018
26/07/2018
207
1761/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công An tỉnh An Giang
26/07/2018
208
1762/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2017-2018 dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh An Giang
26/07/2018
209
1763/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT CHÂU ĐỐC.
26/07/2018
210
1765/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
26/07/2018
211
1766/QĐ-UBND
Tổ chức lại Trường Trung học phổ thông An Phú
26/07/2018
212
1767/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2017 đợt 11 thuộc dự án Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
26/07/2018
213
1768/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
26/07/2018
214
1764/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2018 Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang (giai đoạn 2018 – 2020)
26/07/2018
215
1738/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách học viên tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018
25/07/2018
216
1739/QĐ-UBND
Về việc nghỉ h ưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
25/07/2018
217
1741/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
218
1742/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
219
1743/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
220
1744/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
221
1745/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
25/07/2018
222
1746/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Phú năm 2017
25/07/2018
223
1748/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 trở về trước cho các huyện, thị xã, thành phố
25/07/2018
224
1747/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
25/07/2018
225
1749/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hai dự án: Mở mới đường cộ Tám Lăng và Cổng chào xã nông thôn mới Hiệp Xương, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/07/2018
226
1731/QĐ-UBND
Thành lập Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển giai đoạn 2018-2020
24/07/2018
227
1732/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
24/07/2018
228
1733/QĐ-UBND
Thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI - 2018 tại tỉnh An Giang
24/07/2018
229
1734/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
24/07/2018
230
1735/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
24/07/2018
231
1737/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chương trình sân khấu hóa Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
24/07/2018
232
1728/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
23/07/2018
233
1729/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG.
23/07/2018
234
1730/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
23/07/2018
235
1719/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu Đình Bình Phước, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/07/2018
236
1720/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĂN GIÁO
20/07/2018
237
1721/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VĂN GIÁO
20/07/2018
238
1722/QĐ-UBND
Về việc hủy kết quả sơ tuyển dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân, tỉnh An Giang
20/07/2018
239
1723/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 948 đoạn từ Km00+00 đến cầu Bưng Tiền, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
20/07/2018
240
1724/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trương Gia Bảo
20/07/2018
241
1725/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh An Giang
20/07/2018
242
1726/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí hoàn trả kinh phí chuẩn bị đầu tư còn lại dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Mỹ Phước
20/07/2018
243
1700/QĐ-UBND
Cử bà Bùi Kim Cúc, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi học Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế
19/07/2018
244
1701/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Thành Phương, sinh năm 1986, viên chức Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
245
1702/QĐ-UBND
Cử bà Hồ Thị Ngân Hà, sinh năm 1983, viên chức Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
19/07/2018
246
1703/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Chế Linh, sinh năm 1987, viên chức Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
247
1704/QĐ-UBND
Cử ông Đoàn Thế Phương, sinh năm 1976, viên chức Thư viện, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
248
1705/QĐ-UBND
Cử bà Huỳnh Thị Tường Vy, sinh năm 1985, viên chức Phòng Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
19/07/2018
249
1706/QĐ-UBND
Cử ông Lư Thành Tâm, sinh năm 1986, viên chức Phòng Tổ chức-Chính trị, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
250
1707/QĐ-UBND
Cử ông Võ Thanh Phi, sinh năm 1977, viên chức Thư viện, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
251
1708/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe mô tô chuyên dùng phục vụ công tác dẫn đoàn của Công an tỉnh
19/07/2018
252
1709/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017
19/07/2018
253
1710/QĐ-UBND
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; chức danh nghề nghiệp: Giảng viên
19/07/2018
254
1711/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Bia tưởng niệm liệt sỹ cầu số 13 – 14, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
19/07/2018
255
1712/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN PHÚC TÂM LỢI.
19/07/2018
256
1713/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020
19/07/2018
257
1714/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới, dịch vụ du lịch thành phố Châu Đốc, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
19/07/2018
258
1715/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh 1 xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang”
19/07/2018
259
1716/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp ấp Tân Phú, Phú Hòa A, Phú Hòa B, xã Phú Lâm huyện Phú Tân, tỉnh An Giang”
19/07/2018
260
1717/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG LONG XUYÊN.
19/07/2018
261
1718/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra, bình chọn và khen thưởng các cơ quan, đơn vị đã có những công trình lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
19/07/2018
262
449/KH-UBND
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
18/07/2018
263
450/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 256/TB -UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
18/07/2018
264
451/GP
Cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Nhà hàng khách sạn Hòa Bình khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường (nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ Công ty TNHH MTV 622) bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
18/07/2018
265
452/QĐ-UBND
Phân công tạm thời của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021
18/07/2018
266
1685/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
18/07/2018
267
1686/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Viễn thông An Giang thuê đất
18/07/2018
268
1687/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
18/07/2018
269
1688/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Điền B
18/07/2018
270
1689/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
18/07/2018
271
1693/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu tái định cư Cầu Tân An – ĐT.952, thị x ã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/07/2018
272
1682/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Châu Đốc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 từ năm học 2017-2018.
18/07/2018
273
1683/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/07/2018
274
1684/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc
18/07/2018
275
1690/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang thuê đất
18/07/2018
276
1692/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Hai bên đường dẫn vào cầu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
18/07/2018
277
1698/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, nâng cấp cống 6 Thước, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/07/2018
278
1695/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa
18/07/2018
279
1696/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện mua vaccin lở mồm long móng
18/07/2018
280
1697/QĐ-UBND
Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang
18/07/2018
281
1699/QĐ-UBND
Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang
18/07/2018
282
438/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 372/TB-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng, xã Kiến Thành và xã Long Điền B, huy ện Chợ Mới
17/07/2018
283
439/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 246/TB-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Lộ ra máy 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1), xã Long Điền A v à xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
17/07/2018
284
441/BC-UBND
Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
17/07/2018
285
1650/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư mở rộng và hoàn thiện Hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Tứk Sa - Tuyến kênh N1 và Tuyến kênh N2, huyện Tịnh Biên.
17/07/2018
286
1651/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
17/07/2018
287
1652/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè Đường tỉnh 941 (đoạn Lộ tẻ Tri Tôn - cầu Cần Đăng), huyện Châu Thành.
17/07/2018
288
1653/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Trung học Cơ sở Đa Phước, huyện An Phú.
17/07/2018
289
1655/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học A Khánh Hòa
17/07/2018
290
1657/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn
17/07/2018
291
1658/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú
17/07/2018
292
1659/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho ông Lữ Văn Trạng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh
17/07/2018
293
1660/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho bà Huỳnh Thị Nguyệt Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
17/07/2018
294
1661/QĐ-UBND
Cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/07/2018
295
1662/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng của Trường Cao đẳng Nghề An Giang
17/07/2018
296
1663/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Xuân Hiển, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
297
1664/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
298
1665/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Đào Thị Mỹ Tiên, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
299
1666/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tân, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
300
1667/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới
17/07/2018
301
1668/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với Trường Phổ thông
,
Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường Đại học An Giang
17/07/2018
302
1669/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Chi cục Quản lý thị trường An Giang - Hạng mục: Sửa chữa Trụ sở Chi cục, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/07/2018
303
1670/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/07/2018
304
1671/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An Giang
17/07/2018
305
1672/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
17/07/2018
306
1673/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 (lần 1)
17/07/2018
307
1674/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (đợt 3)
17/07/2018
308
1675/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017
17/07/2018
309
1676/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư rút gọn (A-RAP) - Hợp phần 2 của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công - Các công trình trên địa bàn tỉnh An Giang
17/07/2018
310
1677/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải
17/07/2018
311
1678/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ
17/07/2018
312
1679/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang
17/07/2018
313
1680/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO LÁI XE ĐỒNG BẰNG.
17/07/2018
314
1681/QĐ-UBND
Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Chương trình đầu tư do cấp tỉnh quản lý; dự án nhóm A, B, C và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn Trung ương
17/07/2018
315
1654/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Golden city An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/07/2018
316
1656/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công từ Sở Xây dựng sang Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/07/2018
317
42/KH-TBTT
Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
16/07/2018
318
1648/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch thị xã Tân Châu giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”
16/07/2018
319
743/UBND-KTTH
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ th ực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
13/07/2018
320
1630/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (điểm phụ I, ấp Mỹ Khánh I), xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/07/2018
321
1631/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học Phù Đổng, huyện Chợ Mới.
13/07/2018
322
1632/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Gian
13/07/2018
323
1633/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ “An Giang - Quê hương chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng”
13/07/2018
324
1634/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
13/07/2018
325
1635/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2018 triển khai thí điểm Mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng”
13/07/2018
326
1636/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh
13/07/2018
327
1637/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học A Phú Bình, huyện Phú Tân.
13/07/2018
328
1638/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học B Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.
13/07/2018
329
1639/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học A Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
13/07/2018
330
1640/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm
13/07/2018
331
1641/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Võ Ánh Đăng, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
13/07/2018
332
1642/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Long Điền B, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
13/07/2018
333
1644/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án nuôi cá đặc sản thương phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
13/07/2018
334
1645/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 7 Núi An Giang đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
13/07/2018
335
1646/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua đồ đón trẻ năm 2018 của Bệnh viện Sản Nhi An Giang
13/07/2018
336
1647/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
13/07/2018
337
1643/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
13/07/2018
338
741/UBND-KTTH
V/v đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019
12/07/2018
339
1628/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo Lái xe Long Xuyên
12/07/2018
340
1623/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11/07/2018
341
1624/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
11/07/2018
342
736/UBND-KGVX
V/v chủ trương cho chuyển đổi hình thức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2018
11/07/2018
343
1625/QĐ-UBND
Cử bà Đào Ngọc Thanh Thủy, Trưởng Phòng Tin học - Thống kê thuộc Sở Tài chính đi học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
11/07/2018
344
1626/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang
11/07/2018
345
1627/QĐ-UBND
Vv phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, mở rộng mặt cống Mương Tri đường tỉnh 953, TX Tân Châu tỉnh AG
11/07/2018
346
726/UBND-NC
V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính
10/07/2018
347
1621/QĐ-UBND
Về việc p hê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
10/07/2018
348
1622/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
10/07/2018
349
426/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường ra chốt dân quân Rừng tràm Vĩnh Tế thuộc dự án Đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (Giai đoạn II)
10/07/2018
350
427/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường ra chốt dân quân Tam giác, thuộc dự án đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II), phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc
10/07/2018
351
428/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 413/TB-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
10/07/2018
352
1597/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng tuyến ống liên xã Núi Voi – Tân Lợi – Thới Sơn – Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/07/2018
353
1598/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
10/07/2018
354
1600/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Chi Lăng (giai đoạn 2), thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/07/2018
355
1601/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung 2, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/07/2018
356
1602/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
10/07/2018
357
1603/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia
10/07/2018
358
1604/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
10/07/2018
359
1605/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Bình Trung, Đình Nhơn An, Đình Kiến An và Đình Mỹ Luông trên địa bàn huyện Chợ Mới
10/07/2018
360
1607/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kinh phí đối ứng thực hiện đề tài cấp quốc gia
10/07/2018
361
1608/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2019
10/07/2018
362
1609/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang khai thác nguồn nước dưới đất công trình Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh
10/07/2018
363
1610/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Cơ sở chăn nuôi heo Thanh Sơn khai thác nguồn nước dưới đất công trình Cơ sở chăn nuôi heo Thanh Sơn
10/07/2018
364
1611/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
10/07/2018
365
1612/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt diện tích sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 và Kế hoạch, biện pháp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018
10/07/2018
366
1615/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3
10/07/2018
367
1596/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
10/07/2018
368
1599/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
10/07/2018
369
1606/QĐ-UBND
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
10/07/2018
370
1613/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trạm cấp nước Nam kênh Làng, xã Tây Phú,
,
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
10/07/2018
371
1614/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng Tuyến ống cấp nước tuyến đê Tây kênh 10 và Bắc kênh Quốc gia, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/07/2018
372
1616/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Óc Eo và Tuyến ống liên xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
10/07/2018
373
1617/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2018
10/07/2018
374
1618/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025
10/07/2018
375
1619/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp đi học Thạc sĩ Luật
10/07/2018
376
620/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Văn Tình, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đi học Thạc sĩ Luật
10/07/2018
377
3402/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công Gói thầu số 12 thuộc công trình Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú
10/07/2018
378
1587/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng tuyến ống cấp nước Mỹ Phú Đông,
,
huyện Thoại sơn, tỉnh An Giang
09/07/2018
379
1588/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025
09/07/2018
380
417/KH-UBND
Thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018
09/07/2018
381
1593/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành năm 2018
09/07/2018
382
1594/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các Trạm Thủy lợi liên huyện năm 2018
09/07/2018
383
1595/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang , trực thuộc Sở Y tế
09/07/2018
384
1589/QĐ-UBND
Cử bà Phan Thu Ba, sinh năm 1983, Chuyên viên Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
09/07/2018
385
718/UBND-TH
V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huy ện trên đ ịa bàn tỉnh
06/07/2018
386
719/UBND-KTN
V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018
06/07/2018
387
1585/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018
06/07/2018
388
720/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác tiêm chủng
06/07/2018
389
1586/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công Nâng cấp và mở rộng láng nhựa lộ GTNT tuyến bờ Bắc Ba Thê mới (đoạn từ cầu Huyện Đội đến cầu Giang Thành), xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn
06/07/2018
390
717/UBND-TH
V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX.
05/07/2018
391
1573/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
05/07/2018
392
1574/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Bình Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
05/07/2018
393
1575/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Xử lý sạt lở bờ Bắc kênh KM5
,
Địa điểm: thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
05/07/2018
394
1579/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Thư viện thị xã Tân Châu
05/07/2018
395
1580/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2021
05/07/2018
396
1581/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 2016 – 2020 (Phần bổ sung)
05/07/2018
397
1576/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú
05/07/2018
398
1577/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang
05/07/2018
399
1578/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Kiều Giang
05/07/2018
400
710/UBND-KSTT
V/v th ực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
04/07/2018
401
1571/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SƠN HUY.
04/07/2018
402
1572/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, mở rộng mặt cầu Phú Vĩnh đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
04/07/2018
403
391/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
03/07/2018
404
392/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính
03/07/2018
405
393/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
03/07/2018
406
394/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
03/07/2018
407
395/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
03/07/2018
408
1562/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực K hoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường
03/07/2018
409
1563/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch để tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài năm 2018
03/07/2018
410
1564/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
03/07/2018
411
1566/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng Trụ sở Cục Thuế tỉnh
03/07/2018
412
1568/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/07/2018
413
1569/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2018
03/07/2018
414
1570/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư DOANH NGHIỆP TN NĂM MỚI.
03/07/2018
415
1546/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong trong hoạt động tố tụng
02/07/2018
416
1547/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2018
02/07/2018
417
1548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2018
02/07/2018
418
1549/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2018
02/07/2018
419
1550/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2018
02/07/2018
420
1551/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cho các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
02/07/2018
421
1552/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2018 cho Trường Đại học An Giang
02/07/2018
422
1553/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
02/07/2018
423
1554/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt thiết kế thi công và dự toán dự án: Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
02/07/2018
424
1555/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
02/07/2018
425
1556/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Long xuyên
02/07/2018
426
692/UBND-KSTT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
02/07/2018
427
699/UBND-TH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
02/07/2018
428
703/UBND-KGVX
V/v cho phép du h ọc tại Indonesia
02/07/2018
429
1557/QĐ-UBND
Thành lập Ban Quản lý Dự án Quỹ toàn cầu HIV/AIDS tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
02/07/2018
430
1558/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà tập và nhà ở vận động viên thể thao tỉnh An Giang
02/07/2018
431
1559/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” tỉnh An Giang năm 2018
02/07/2018
432
1560/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang giai đoạn 2018 - 2020
02/07/2018
433
1561/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện An Phú
02/07/2018
434
35/KH-UBND
Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
29/06/2018
435
684/UBND-KTTH
Về việc thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
29/06/2018
436
1535/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Hội Người mù
29/06/2018
437
1536/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Dạy kỹ năng nghe – nói tiếng Anh với giáo viên bản ngữ cho học sinh hai trường chuyên thuộc kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực năm 2018 thực hiện Chương trình hành động số 09-CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” của Sở Giáo dục và Đào tạo
29/06/2018
438
1537/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Bồi dưỡng chuyên môn sâu và phương pháp dạy học mới thuộc kế hoạch tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
29/06/2018
439
1538/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 06 thuộc dự án đầu tư thiết bị y tế hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
29/06/2018
440
1540/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
29/06/2018
441
1541/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Chế biến nông sản Vĩnh Phát thuê đất
29/06/2018
442
1542/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú
29/06/2018
443
1543/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA.
29/06/2018
444
1544/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
29/06/2018
445
1539/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm Đào tạo Lái xe Long Xuyên
29/06/2018
446
681/UBND-TH
V/v Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2019
28/06/2018
447
682/UBND-TH
V/v Hướng dẫn huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
28/06/2018
448
1516/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã Tân Lợi,
,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
28/06/2018
449
1517/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã An Hảo,
,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
28/06/2018
450
1519/QĐ-UBND
V ề việc p hê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, xã An hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
28/06/2018
451
1520/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ.
28/06/2018
452
1521/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 – 2020” và Tổ chuyên viên giúp việc
28/06/2018
453
1523/QĐ-UBND
Về việc nghỉ h ưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
28/06/2018
454
382/KH-UBND
Thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
28/06/2018
455
383/KH-UBND
Nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
28/06/2018
456
384/KH-UBND
Triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
28/06/2018
457
680/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
28/06/2018
458
1518/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông cấp 2, 3 Long Bình, thi trấn Long Bình, huyện An Phú.
28/06/2018
459
1524/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường T.954 đoạn Km22+815 – Km22+905; Km23+150-Km23+250, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
28/06/2018
460
1526/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Vĩnh Lộc, thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
28/06/2018
461
1527/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
28/06/2018
462
1528/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
28/06/2018
463
1530/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
28/06/2018
464
1531/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Phú Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
28/06/2018
465
1532/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã An Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
28/06/2018
466
1533/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
28/06/2018
467
1534/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án Đầu tư CSHT cho Hợp tác xã Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
28/06/2018
468
372/KH-UBND
Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
27/06/2018
469
670/UBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CTTTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
27/06/2018
470
1500/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ,thôi việc theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
,
ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
471
1501/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
472
1502/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
473
1505/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2017
27/06/2018
474
377/KH-UBND
Triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
27/06/2018
475
674/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
476
676/UBND-NC
V/v triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
27/06/2018
477
1503/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
478
1504/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng cán bộ, công chức tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
27/06/2018
479
1507/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo sửa chữa Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
27/06/2018
480
1511/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố lề, mở rộng mặt Đường tỉnh 953 đoạn Km13+060- Km14+580, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
27/06/2018
481
1515/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho huyện Châu Phú (bổ sung)
27/06/2018
482
1508/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học D Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh An), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
27/06/2018
483
1509/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2)
27/06/2018
484
1512/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.944 đoạn ngã tư phà An Hòa cũ
27/06/2018
485
1513/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 đoạn từ Km21+880-Km22+070, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
27/06/2018
486
1514/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, sửa chữa mặt đường tỉnh 955B đoạn từ Km0+00-Km5+600, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
27/06/2018
487
661/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa m ùa mưa, lũ trên địa bàn tỉnh năm 2018
26/06/2018
488
666/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngà y 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông
26/06/2018
489
1489/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên
26/06/2018
490
371/KH-UBND
Triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh An Giang
26/06/2018
491
1490/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP HTH.
26/06/2018
492
1491/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Công nhàn và Nguyễn Thị Định
26/06/2018
493
1492/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố lề, mở rộng mặt đường và cống Đường tỉnh 954 đoạn từ Km38+800 – Km45+520, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
26/06/2018
494
1493/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH TÂN KỶ.
26/06/2018
495
1494/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Bê tông xi măng đường Ô Vàng và hệ thống mương thoát nước 1 bên đường xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
26/06/2018
496
1498/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp trang thiết bị và phần mềm cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông
26/06/2018
497
1499/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh nội dung xe ô tô thanh lý của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định tại Điều 1 Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/06/2018
498
1476/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang
25/06/2018
499
1477/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
25/06/2018
500
1479/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Hạng mục: Nhà vệ sinh, phòng thay đồ khu bán trú khối 4
25/06/2018
501
1480/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu giai đoạn 2018 - 2020
25/06/2018
502
1481/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết Dự án “Số hóa tài liệu bảo quản lưu tr ữ hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang”
25/06/2018
503
1482/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
25/06/2018
504
1483/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên đề năm 2018 về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu, sử dụng mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh An Giang
25/06/2018
505
1484/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra chuyên đề năm 2018 về Chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang
25/06/2018
506
1486/QĐ-UBND
Điều chỉnh một s ố nội dung Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 30/12/ 2016 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu thành phần các hoạt chất có tác động hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa từ củ ngải bún (Boesenbergia pandurata) ở An Giang”
25/06/2018
507
1487/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
25/06/2018
508
1488/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung (lần 2) Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa b àn tỉnh An Giang
25/06/2018
509
1458/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
24/06/2018
510
650/UBND-KGVX
V/v treo bandrol, biểu ngữ, áp phích hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018.
22/06/2018
511
651/UBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch số 54-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư
22/06/2018
512
1464/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng tỉnh An Giang
22/06/2018
513
1465/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV LỘC NGỌC XUÂN.
22/06/2018
514
1466/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hệ thống lưu trữ, tổng khống chế truyền dẫn, phát sóng – Đài phát thanh - Truyền hình An Giang Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
22/06/2018
515
1467/QĐ-UBND
Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Điều dưỡng tỉnh An Giang
22/06/2018
516
1468/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thị xã Tân Châu
22/06/2018
517
1469/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/06/2018
518
1470/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Tim mạch An Giang
22/06/2018
519
1474/QĐ-UBND
Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
22/06/2018
520
1475/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương
22/06/2018
521
366/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2018
22/06/2018
522
1450/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
21/06/2018
523
358/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Dung ngụ tại 201/6, Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
21/06/2018
524
361/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường trung học cơ sở Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới
21/06/2018
525
362/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm y tế xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú
21/06/2018
526
649/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn
21/06/2018
527
1451/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo mặt cắt ngang kênh 7 Bích, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
21/06/2018
528
1452/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên
21/06/2018
529
1454/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
21/06/2018
530
1455/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
21/06/2018
531
1456/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang
21/06/2018
532
1457/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Bình Long
21/06/2018
533
1459/QĐ-UBND
Về việc thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH MGA Việt Nam
21/06/2018
534
1460/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
21/06/2018
535
1461/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
21/06/2018
536
1462/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Bưu điện tỉnh An Giang
21/06/2018
537
1463/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long Xuyên
21/06/2018
538
641/UBND-KTTH
V/v th ực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn theo Đề án số 129/ĐA-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh
20/06/2018
539
652/HĐPH
V/v phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuy ên truy ền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”
20/06/2018
540
1432/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/06/2018
541
1433/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm (giai đoạn 2), thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/06/2018
542
1434/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tr ường mẫu giáo Thạnh Mỹ T ây (đi ểm chính) , xã Th ạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, t ỉnh An Giang
20/06/2018
543
1435/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:Trường mẫu giáo Vành Khuyên (điểm chính), xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
20/06/2018
544
1436/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Hòa An, xã Hòa An, huyện Chợ Mới
20/06/2018
545
1437/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn B ình), xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/06/2018
546
1438/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo sửa chữa Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
20/06/2018
547
1439/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
20/06/2018
548
1440/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, t ổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2018
20/06/2018
549
1441/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, t ổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Tịnh Bi ên năm 2018
20/06/2018
550
1444/QĐ-UBND
Về việc bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thành phố Long Xuyên, huyện Chợ Mới
20/06/2018
551
1445/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm đến nhận công tác tại Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên.
20/06/2018
552
1446/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
20/06/2018
553
1449/QĐ-UBND
ề việc thay đổi Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh An Giang
20/06/2018
554
1447/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án mở rộng bệnh viện Tim mạch An Giang...
20/06/2018
555
1448/QĐ-UBND
Phê duyệt giá bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án bến phà Tân Châu - phía bờ TX Tân Châu.
20/06/2018
556
1415/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phan Hữu Thanh, công chức thuộc Thanh tra tỉnh, vào ngạch Thanh tra viên chính
19/06/2018
557
1431/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
19/06/2018
558
356/BC-UBND
Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018
19/06/2018
559
348/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
18/06/2018
560
629/UBND-KTN
V/v rà soát báo cáo tình hình các hộ dân di dời khẩn cấp ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông quay trở lại khu sạt lở
18/06/2018
561
1405/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
18/06/2018
562
1407/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Vũ Văn Nhượng, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
563
1408/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Văn Xác, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
564
1409/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Dũng, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
565
1410/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tấn, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
566
1411/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Dũng, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
567
1412/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Khiêm, công chức thuộc Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
568
1413/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giàu, công ch ức thuộc Thanh tra tỉnh, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
569
1414/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Ngô Thanh Tâm, công ch ức thuộc Thanh tra tỉnh, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
570
1416/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Lê Hoàng Mai, công chức thuộc Thanh tra thành phố Châu Đốc, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
571
1417/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Thi Thị Xuân Phước, công chức thuộc Thanh tra huyện An Phú, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
572
1418/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành
18/06/2018
573
1419/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Văn Son, công chức thuộc Thanh tra huyện Chợ Mới, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
574
1420/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hạnh, công chức thuộc Thanh tra huyện Chợ Mới, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
575
1421/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, công chức thuộc Thanh tra Sở Tài chính, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
576
1422/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Thăng, công chức thuộc Thanh tra Sở Y tế, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
577
1423/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Quynh, công chức thuộc Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, vào ngạch Thanh tra viên chính
18/06/2018
578
1424/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
18/06/2018
579
1425/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
18/06/2018
580
1426/QĐ-UBND
Đính chính số liệu kèm theo Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 và Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015, 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020)
18/06/2018
581
1427/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1989, Giáo viên Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường Cao đẳng nghề An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử
18/06/2018
582
1428/QĐ-UBND
Cử ông Trần Quốc Huy, viên chức thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi học Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất
18/06/2018
583
1429/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ thành phố Long Xuyên
18/06/2018
584
1430/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trường Cao đẳng Y tế An Giang giai đoạn 2018 – 2020
18/06/2018
585
624/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2018
15/06/2018
586
1383/QĐ-UBND
Về việc công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương thuộc tỉnh An Giang
15/06/2018
587
1384/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
15/06/2018
588
1385/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 988/QĐ- UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh An Giang
15/06/2018
589
1386/QĐ-UBND
Phê duyệt K ế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nằm trong Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
15/06/2018
590
1387/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang”
15/06/2018
591
1388/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang
15/06/2018
592
1395/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN CPAP. Giấy chứng nhận đăng ký kinh
15/06/2018
593
1396/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018
15/06/2018
594
1397/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy sản xuất túi xách xuất khẩu
15/06/2018
595
1398/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Khu dân cư Cồn Tiên 1 (Mở rộng)
15/06/2018
596
1399/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu
15/06/2018
597
1400/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học Thạc sĩ
15/06/2018
598
1401/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho huyện Châu Phú
15/06/2018
599
351/KH-UBND
Phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
15/06/2018
600
1389/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú
15/06/2018
601
1390/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
15/06/2018
602
1391/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
15/06/2018
603
1392/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo – Họ Đạo Phú Lâm
15/06/2018
604
1393/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Chùa Phù Sơn
15/06/2018
605
1394/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
15/06/2018
606
1404/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 - 2020
15/06/2018
607
1402/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh
15/06/2018
608
619/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo Luật Quy hoạch
14/06/2018
609
1372/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trương Kiến Thọ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
14/06/2018
610
617/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ
14/06/2018
611
1373/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”
14/06/2018
612
1374/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà văn hóa kết hợp Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
14/06/2018
613
1375/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/06/2018
614
1376/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo Trụ sở Sở Công thương tỉnh An Giang
14/06/2018
615
1377/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG.
14/06/2018
616
1378/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, nâng cấp cống kênh 5, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
14/06/2018
617
1379/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến ống truyền tải D168 và D114 ấp Tân An - ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
14/06/2018
618
1380/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang
14/06/2018
619
1381/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Mương Trâu (km9+920) và Ông Cò (km14+040) Đường tỉnh 943 (trái tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/06/2018
620
608/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin trong công tác xác nhận liệt sĩ đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày hy sinh tại Côn Đảo
13/06/2018
621
1348/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
13/06/2018
622
1350/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Đường chạy điền kinh nhựa tổng hợp tại Trường Năng khiếu thể thao tỉnh An Giang
13/06/2018
623
613/UBND-TH
V/v thống nhất chủ trương cho thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang
13/06/2018
624
1351/QĐ-UBND
Về thay đổi Ủy viên Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh An Giang
13/06/2018
625
1252/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
13/06/2018
626
1355/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang
13/06/2018
627
1356/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
13/06/2018
628
1357/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
13/06/2018
629
1358/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Trọng Nghĩa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên' Hội đồmg quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang.
13/06/2018
630
1359/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Thành Nhơn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay ông Lê Văn Phước - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
13/06/2018
631
1360/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Khiêm, Trưởng phòng Tài chính Đầu tư - Sở Tài chính, kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang.
13/06/2018
632
1361/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Phạm Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay bà guyễn Thị Minh Kiều, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh An
,
Giang.
13/06/2018
633
1362/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Huỳnh Quốc Bảo - Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang, kiêm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang.
13/06/2018
634
1365/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
13/06/2018
635
1366/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo Trụ sở Sở Công thương An Giang
13/06/2018
636
1367/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Phú Vĩnh điểm chính (Phú An A)
13/06/2018
637
1368/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (l ần 1) kế hoạch l ựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật : Trường tiểu học A Phú Vĩnh điểm chính (Phú An A)
13/06/2018
638
1369/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn miễn thủy lợi phí năm 201
13/06/2018
639
1370/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NG
13/06/2018
640
1334/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2018 - 2020
12/06/2018
641
1335/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng Y tế An Giang giai đoạn 2018 - 2020
12/06/2018
642
1336/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2017
12/06/2018
643
1337/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khu hành chính xã Phú Lộc ...
12/06/2018
644
606/UBND-KGVX
V/v tài trợ đầu tư xây dựng, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường THPT chuyên Thủ
,
Khoa Nghĩa
12/06/2018
645
1338/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Đoàn Minh Huyên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
12/06/2018
646
1339/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
12/06/2018
647
1340/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
12/06/2018
648
1341/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/06/2018
649
1342/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Định Mỹ (điểm chính), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/06/2018
650
1343/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU.
12/06/2018
651
1344/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU.
12/06/2018
652
603/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh chế độ chi tiêu tiếp khách, chi hội nghị và bổ sung ngoài dự toán
11/06/2018
653
605/UBND-TH
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trong 2 năm 2018 và 2019
11/06/2018
654
1320/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dựa án đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Trung học Cơ sở Đa Phước, huyện An Phú.
11/06/2018
655
1322/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường và hỗ trợ tái định cư dự án mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tâ
11/06/2018
656
1323/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc huyện Tịnh Biên.
11/06/2018
657
1325/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tổ chức bộ máy điều hành của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
11/06/2018
658
1327/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng quản lý Bến xe khách Châu Đốc
11/06/2018
659
1328/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
11/06/2018
660
1329/QĐ-UBND
Về việc phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp và báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
11/06/2018
661
1330/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển số lượng người làm việc từ Trung tâm Khuyến nông về Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
11/06/2018
662
1332/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc Văn phòng thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh An Giang Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/06/2018
663
601/UBND-KTN
V/v lấy ý kiến ký kết Biên bản ghi nhớ xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng TGLX”
08/06/2018
664
1286/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
08/06/2018
665
1287/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang
08/06/2018
666
1288/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học A Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh)
08/06/2018
667
1289/QĐ-UBND
ềviệc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
08/06/2018
668
1290/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa
08/06/2018
669
1291/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
08/06/2018
670
1292/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí vận chuyển rác năm 2017 cho thị xã Tân Châu
08/06/2018
671
1293/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
08/06/2018
672
1294/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Long Xuyên
08/06/2018
673
1296/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Châu Thành
08/06/2018
674
1297/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tịnh Biên
08/06/2018
675
1298/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh t ế kỹ thuật đầu t ư xây dựng Công trình: Sửa chữa, nâng cấp cống 6 Thước huyện Chợ Mới, t ỉnh An Giang
08/06/2018
676
1299/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế năm 2018 theo hình thức mua sắm tập trung
08/06/2018
677
1300/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đóng ốp chì phòng CT-Scanner của Bệnh viện Tim mạch An Giang
08/06/2018
678
1301/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước RO, hệ thống xử lý nước cấp đầu nguồn, thay thế vật tư 02 hệ thống xử lý nước RO hiện hữu của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
08/06/2018
679
1302/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung lần 2 năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
08/06/2018
680
1305/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 trụ sở làm việc của các cơ quan thuộc UBND thành phố Long Xuyên
08/06/2018
681
1306/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hạ tầng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
08/06/2018
682
1307/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ Quyết định số 2579/QĐ- UB ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
08/06/2018
683
1308/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, sửa chữa mặt đường tỉnh 955B đoạn Km0+00 – Km5+00, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
08/06/2018
684
1309/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển dự án Cầu Vĩnh Lộc, thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
08/06/2018
685
1310/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục 02 điểm sạt lở tuyến đường tỉnh 946 khu vực xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
08/06/2018
686
1311/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 đoạn Km21+880 – Km22+070, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
08/06/2018
687
1312/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.944 đoạn ngã tư phà An Hòa cũ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
08/06/2018
688
1316/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Định giá và định hướng thương mại hóa các sản phẩm và kết quả hình thành từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh từ năm 2010 đến nay
08/06/2018
689
1319/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cụm dân cư Tây Khánh 3 mở rộng Hạng mục: Hệ thống giao thông – Hệ thống thoát nước Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
08/06/2018
690
1295/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú
08/06/2018
691
334/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 10/TB -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thị trấn An Châu, huyện Châu Th ành
08/06/2018
692
1305/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 trụ sở làm việc của các cơ quan thuộc UBND thành phố Long Xuyên
08/06/2018
693
1313/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội
08/06/2018
694
1314/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường THCS Tân Trung
08/06/2018
695
1315/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang thuê đất
08/06/2018
696
1318/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA BẢO.
08/06/2018
697
1277/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tế, phường Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
07/06/2018
698
1279/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành c ông trình: Tr ường mẫu giáo Phú Lâm ( đi ểm chính) , xã Phú Lâm, huy ện Phú Tân, t ỉnh An Giang
07/06/2018
699
1280/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền
07/06/2018
700
1281/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học A Vĩnh Gia (Điểm phụ 2), xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
07/06/2018
701
1282/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khu di tích Văn hóa Óc Eo
,
Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại S ơn , t ỉnh An Giang
07/06/2018
702
1283/QĐ-UBND
Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang của công ty Cổ phẩn Du lịch An Giang.
07/06/2018
703
1284/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu giai đoạn 2018 - 2020
07/06/2018
704
1285/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Tri Tôn
07/06/2018
705
1578/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường mẫu giáo Phú An (đi ểm chính) , xã Phú An, huy ện Phú Tân , tỉnh An Giang
07/06/2018
706
589/UBND-KTTH
V/v tạm thời áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà tại Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh để tính lệ phí trước bạ
06/06/2018
707
1265/QĐ-UBND
V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu (giai đoạn 01) phường Mỹ Phước và Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên
06/06/2018
708
1267/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.951 đoạn Km12+00 – Km27+100, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
06/06/2018
709
1268/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Khắc phục sạt lở ĐT946 dọc theo rạch Ông Chưởng đoạn Km27+500, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/06/2018
710
1269/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.945, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
06/06/2018
711
1270/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh An Giang
06/06/2018
712
1271/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Hội nghị tập huấn các văn bản pháp luật chuyên ngành và báo cáo định kỳ công tác thanh tra
06/06/2018
713
1272/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế năm 2018 theo hình thức mua sắm trực tiếp
06/06/2018
714
1275/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ - CP thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2016 - 2020
06/06/2018
715
1273/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 947 đoạn từ Km16+00-Km29+350, huyện Châu Thành - Thoại Sơn, tỉnh An Giang
06/06/2018
716
1274/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 958 đoạn từ Km01+500-Km12+600, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
06/06/2018
717
1276/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
06/06/2018
718
329/KH-UBND
Phát động phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)
06/06/2018
719
1260/QĐ-UBND
Công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Châu giai đoạn 2017-2022
05/06/2018
720
1261/QĐ-UBND
Về việc Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
05/06/2018
721
1262/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt hệ thống Camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
05/06/2018
722
1263/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
05/06/2018
723
1264/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI.
05/06/2018
724
578/UBND-KTN
V/v xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang.
04/06/2018
725
582/UBND-TD
V/v tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
04/06/2018
726
1249/QĐ-UBND
Công nhận hạng trường phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017-2022
04/06/2018
727
1250/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết sắp xếp khu dân cư kết hợp sản xuất công nghiệp phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
04/06/2018
728
1252/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ
04/06/2018
729
1253/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng quản lý Trường kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải
04/06/2018
730
1254/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các Trạm Thủy lợi liên huyện năm 2018
04/06/2018
731
1255/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu), phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên.
04/06/2018
732
1256/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đo ạn 2017 - 2020).
04/06/2018
733
1244/QĐ-UBND
Về việc hủy Kế hoạch mua sắm trang thiết bị phòng bộ môn tin học
,
cho 09 điểm trường chuẩn quốc gia năm 2017
01/06/2018
734
1243/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt đèn cảnh báo giao thông và sơn gờ giảm tốc trên địa bàn huyện Châu Phú, huyện Tri Tôn, huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
01/06/2018
735
1248/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
01/06/2018
736
1247/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học “B” Thoại Giang
01/06/2018
737
309/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 09/TB -UBND ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
31/05/2018
738
1227/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
31/05/2018
739
1228/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng dịch vụ giặt và vá đồ vải năm 2018 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
31/05/2018
740
1229/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tim mạch An Giang
31/05/2018
741
1230/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học B Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
31/05/2018
742
1231/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung)
31/05/2018
743
1232/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Bình Phước Xuân, huy ện Chợ Mới
31/05/2018
744
1233/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
31/05/2018
745
1234/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2) xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
31/05/2018
746
1235/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
31/05/2018
747
1236/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
31/05/2018
748
1237/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Hùng Vương nối dài, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
31/05/2018
749
1238/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Gia cố lề, mở rộng mặt đường và cống Đường tỉnh 954 đoạn từ km38+800 – km45+520, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
31/05/2018
750
1239/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và tình hình xây dựng, thực hiện quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/05/2018
751
275/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo
31/05/2018
752
313/KH-UBND
Phát động đợt thi đua trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2018
31/05/2018
753
1219/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU XUÂN NGUYỀN.
30/05/2018
754
1201/QĐ-UBND
Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh, kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
30/05/2018
755
1203/QĐ-UBND
Về việc khai quật khảo cổ khẩn cấp di tích Gò Mười Thảo
30/05/2018
756
1204/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông
30/05/2018
757
1205/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh An Giang
30/05/2018
758
1206/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh An Giang
30/05/2018
759
1207/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
30/05/2018
760
1208/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông
30/05/2018
761
1209/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Phúc Kiến chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
30/05/2018
762
1211/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trang thiết bị y tế bổ sung Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (600 giường)
30/05/2018
763
1212/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung việc sử dụng đất của dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
30/05/2018
764
1213/QĐ-UBND
Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chuối VIFABA năm 2018
30/05/2018
765
1214/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Phú đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018
30/05/2018
766
1215/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án trang trại chăn nuôi gà và trồng cây ăn trái đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018
30/05/2018
767
1216/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo, gà công nghệ cao và trồng cây ăn trái đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018
30/05/2018
768
1217/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án sản xuất và chế biến rau, củ, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP tỉnh An Giang 2018 - 2020 đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018
30/05/2018
769
1218/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện đầu tư cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị cấp thiết của Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa
30/05/2018
770
1220/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vọng Thê, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/05/2018
771
1221/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nh à thầu dự án: Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/05/2018
772
1222/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Gian
30/05/2018
773
1223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An khai thác nguồn nước mặt công trình Xí nghiệp Chế biến Thủy sản Thuận An III
30/05/2018
774
1224/QĐ-UBND
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm), phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/05/2018
775
1225/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TƯỜNG
30/05/2018
776
270/KH-UBND
Về tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang
30/05/2018
777
1192/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện An Phú
29/05/2018
778
1193/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Thoại Sơn
29/05/2018
779
1194/QĐ-UBND
Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ “Khuyến học Khuyến tài” thị trấn Núi Sập
29/05/2018
780
1195/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Vĩnh Ngươn, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang...
29/05/2018
781
1196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm phụ), Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
29/05/2018
782
1197/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường mẫu giáo Phú Mỹ (điểm chính) , thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân , tỉnh An Giang
29/05/2018
783
1199/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường trung học cơ sở Mỹ Đức , xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
29/05/2018
784
1198/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường tiểu học “B” Bình Thủy (điểm chính) , xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
29/05/2018
785
556/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận kinh phí hỗ trợ ASXH giai đoạn 2018 – 2020
29/05/2018
786
557/UBND-KGVX
V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
29/05/2018
787
266/KH-UBND
Tổ chức gặp gỡ với các cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
28/05/2018
788
551/UBND-KTN
V/v điều kiện, trình tự, thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng
28/05/2018
789
1179/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
28/05/2018
790
1185/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018
28/05/2018
791
1186/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh năm 2017
28/05/2018
792
1187/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
28/05/2018
793
553/UBND-KGVX
V/v tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và năm 2018 Kính gửi:
28/05/2018
794
1188/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2098/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
28/05/2018
795
1191/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh An Giang năm 2018
28/05/2018
796
1190/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN GIANG.
28/05/2018
797
1189/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo; Tiếp công dân, Xử lý đơn thư; Phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
28/05/2018
798
263/KH-UBND
Duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020
25/05/2018
799
545/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL
25/05/2018
800
1173/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc
25/05/2018
801
1175/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho các đơn vị ứng dụng vào sản xuất
25/05/2018
802
1177/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Thái Lợi thuê đất
25/05/2018
803
1178/QĐ-UBND
Về việc thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Xay xát Phước Lợi II
25/05/2018
804
1174/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2016-2020 trên địa bàn thị xã Tân Châu
25/05/2018
805
1176/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
25/05/2018
806
262/KH-UBND
Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2018
24/05/2018
807
1146/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
24/05/2018
808
1148/CT-UBND
Về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4
24/05/2018
809
1150/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, sửa chữa trụ sở văn phòng các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
810
1151/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 13: Mua sắm 04 xe ô tô chữa cháy trong năm 2018 thuộc Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ thuộc Công an tỉnh An Giang
24/05/2018
811
1152/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng giao dịch công chứng về nh à đất và cơ s ở dữ liệu tài sản ngăn chặn
24/05/2018
812
1153/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 đoạn Km0+00 – Km7+00 (đoạn cầu Trường Tiền), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/05/2018
813
1154/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông dọc theo rạch Ông Chưởng, thuộc ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (đoạn tiếp giáp về hướng UBND xã Kiến Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
814
1155/QĐ-UBND
Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông nông thôn Cần Đăng - Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang
24/05/2018
815
1156/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Làm cống thoát nước dọc bên phải, sửa chữa cục bộ mặt đường đường vòng Mỹ Luông (đoạn từ cống ngang Km10+850 đến Trường tiểu học A Mỹ Luông), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/05/2018
816
1157/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Làm cống thoát nước dọc bên phải, sửa chữa cục bộ mặt đường đường vòng Mỹ Luông (đoạn từ cống ngang Km10+150 đến Km10+370), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/05/2018
817
1159/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận trong cơ quan nhà nước “Năm dân vận chính quyền” năm 2018
24/05/2018
818
1160/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông
24/05/2018
819
1161/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
24/05/2018
820
1162/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê đấ
24/05/2018
821
1163/QĐ-UBND
Về việc cho Ban Điều hành Bến xe – tàu thị xã Tân Châu chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
24/05/2018
822
1164/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/05/2018
823
1166/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
824
1167/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Nguy ễn Văn Hưởng
24/05/2018
825
1168/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
826
1165/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
24/05/2018
827
1169/QĐ-UBND
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0
24/05/2018
828
1170/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án cầu Am Lôi Thôi, tuyến đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu.
24/05/2018
829
1133/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
23/05/2018
830
1134/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng xanh tỉnh An Giang đến năm 2030
23/05/2018
831
536/UBND-TH
Về việc thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh
23/05/2018
832
1136/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
833
1137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tr ường tiểu học An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
834
1138/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa), xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
835
1139/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:Trường tiểu học A Bình Thành điểm chính (Nam Huề),xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
836
1140/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương An Trà, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
23/05/2018
837
1141/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/05/2018
838
1143/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Lương An Trà điểm chính (Giồng Cát), xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
23/05/2018
839
1144/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ năm 2019 thuộc dự án mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 -2020
23/05/2018
840
1145/QĐ-UBND
Ch ấ p thu ậ n nhà đ ầ u tư CÔNG TY TNHH M ỘT THÀNH VIÊN TÂN LÊ QUANG
23/05/2018
841
258/HD-UBND
Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
22/05/2018
842
1118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08 Cung cấp lắp đặt thiết bị Camera phóng viên, trường quay thời sự 02 Camera, trường quay chuyên đề 03 Camera thuộc dự án Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
22/05/2018
843
1119/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
22/05/2018
844
1120/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
22/05/2018
845
1121/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
22/05/2018
846
1122/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho Bệnh Viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt trực thuộc Sở Y tế
22/05/2018
847
1128/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tôn vinh trong Chương trình “ Điểm tựa biên giới”
22/05/2018
848
1131/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đội Quản lý thị trường số 06 thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
22/05/2018
849
1129/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 259/2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
22/05/2018
850
1130/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 266/2, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
22/05/2018
851
1142/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương Phi, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn
22/05/2018
852
530/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguy ện của thanh niên
21/05/2018
853
1096/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ - CP thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An Phú
21/05/2018
854
1097/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
21/05/2018
855
1113/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2019 thuộc dự án mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang
21/05/2018
856
1114/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Nhuận
21/05/2018
857
1115/QĐ-UBND
Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
21/05/2018
858
1116/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
21/05/2018
859
1117/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
21/05/2018
860
1105/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
18/05/2018
861
1106/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Cô Tô (điểm phụ)
18/05/2018
862
1108/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/05/2018
863
1109/QĐ-UBND
Phê duyệt đề xuất dự án: Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc
18/05/2018
864
1110/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Tiểu dự án Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang.
18/05/2018
865
1111/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.
18/05/2018
866
2319/UBND-KTN
V/v chủ trương đấu thầu khu đất Trung tâm văn hóa thành phố Long Xuyên để thực hiện đầu tư dự án "Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp".
18/05/2018
867
254/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945), xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên
18/05/2018
868
517/UBND-KTN
V/v công nhận chủ đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa – mở rộng.
17/05/2018
869
1083/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh 1 xã Cần Đăng, huyện Châu Thành
17/05/2018
870
1085/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 958 đoạn từ Km01+500-Km12+600, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
17/05/2018
871
1088/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án đầu tư du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang của công ty Cổ phẩn Du lịch An Giang.
17/05/2018
872
1090/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Bình Khánh, thành phố Long Xuyên.
17/05/2018
873
1091/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyê
17/05/2018
874
1092/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên.
17/05/2018
875
1093/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên.
17/05/2018
876
1094/QĐ-UBND
Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh
17/05/2018
877
1095/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho huyện Châu Thành
17/05/2018
878
253/KH-UBND
Thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
17/05/2018
879
1084/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ tỉnh An Giang
17/05/2018
880
1098/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2018-2019 cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
17/05/2018
881
1099/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm kiểm định, bình chuẩn, hệ thống đường ống thuộc dự án mua sắm thay thế thiết bị chuẩn đo lường giai đoạn 2016 – 2020
17/05/2018
882
251/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945), xã Cô Tô và xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn
17/05/2018
883
1068/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học C B ình Hòa điểm chính (Phú An 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
16/05/2018
884
1069/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường trung học cơ sở Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
16/05/2018
885
1070/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhCông trình: Trường mẫu giáo Núi Voi, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
16/05/2018
886
1071/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Mầm non thị trấn Tri Tôn (Điểm chính mới), huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hạng mục: Khối 04 phòng học + Hạ tầng kỹ thuật
16/05/2018
887
1072/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Hòa Lạc (Điểm phụ), xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
16/05/2018
888
1073/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp” của Trường Cao đẳng nghề An Giang
16/05/2018
889
1074/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2018 thuộc nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ
16/05/2018
890
1076/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh An Giang
16/05/2018
891
1077/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Văn phòng ấp An Lợi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
16/05/2018
892
1078/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Văn phòng ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
16/05/2018
893
1081/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
16/05/2018
894
1082/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
16/05/2018
895
250/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
16/05/2018
896
247/BC-UBND
Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
16/05/2018
897
1075/QĐ-UBND
Về việc công nhận phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
16/05/2018
898
242/TB-UBND
Về kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
15/05/2018
899
502/UBND-NC
V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lý Hồng Phong (An Phú)
15/05/2018
900
1054/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè năm 2018
15/05/2018
901
1055/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khắc phục sạt lở Đường tỉnh 946 dọc theo Rạch Ông Chưởng đoạn Km27+500, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
15/05/2018
902
1056/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên
15/05/2018
903
1057/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường tại huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú và huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/05/2018
904
1058/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án Lắp đặt Hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/05/2018
905
1059/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị s ự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017
15/05/2018
906
1063/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)
15/05/2018
907
1064/QĐ-UBND
Về việc ph ê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Phước và phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
15/05/2018
908
1065/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học thạc sĩ
15/05/2018
909
1066/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang
15/05/2018
910
1044/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
14/05/2018
911
1046/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nhân giống và nuôi gà rừng (Gallus gallus) tại vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang
14/05/2018
912
1047/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu quy trình nuôi trồng và đánh giá hoạt tính sinh học của các giống Lan Gấm (Anoectochilus sp.) phát triển tại vùng Thất sơn, tỉnh
14/05/2018
913
1048/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí đối ứng thực hiện đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác v à sử dụng nguồn nước hợp lý để phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa b àn tỉnh An Giang v à vùng phụ cận trong bối cảnh phát triển thượng nguồn Mê Kông và bi ến đổi khí hậu”
14/05/2018
914
1049/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân
14/05/2018
915
1050/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hồ bơi 25m huyện Châu Thành
14/05/2018
916
1051/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM KINH AG.
14/05/2018
917
1052/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa và vật tư thay thế phòng DSA của Bệnh viện Tim mạch An Giang
14/05/2018
918
1053/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Hoa Hồng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/05/2018
919
1034/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư năng lực Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ (Giai đoạn 2) Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
11/05/2018
920
1035/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở mới khối cơ quan ban ngành
,
Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
11/05/2018
921
1036/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở UBND xã Mỹ Phú Đông
,
Xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/05/2018
922
1037/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
11/05/2018
923
1038/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ngạch thanh tra viên
11/05/2018
924
1039/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
11/05/2018
925
1040/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
11/05/2018
926
1041/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
11/05/2018
927
1042/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, gia cố mở rộng mặt đường, Đường tỉnh 943 đoạn từ km27+920 đến km40+120 (cầu Mướp Văn), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/05/2018
928
1043/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 945, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
11/05/2018
929
487/UBND-NC
V/v thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
10/05/2018
930
1029/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa đình Chợ Vàm, huyện Phú Tân
10/05/2018
931
1030/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang”
10/05/2018
932
237/KH-UBND
Kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho các đơn vị ứng dụng vào sản xuất
10/05/2018
933
491/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2018
10/05/2018
934
1028/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
10/05/2018
935
1032/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng đồ vải năm 2018 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
10/05/2018
936
1033/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Bệ tượng và Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quảng trường khu đô thị Golden City An Giang
10/05/2018
937
1031/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
10/05/2018
938
231/KH-UBND
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 tỉnh An Giang
09/05/2018
939
1017/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HIẾU THẢO CHÂU ĐỐC.
09/05/2018
940
1018/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÁT
09/05/2018
941
1019/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRÍ NGHĨA.
09/05/2018
942
1021/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Bình Thủy (điểm chính), xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/05/2018
943
1022/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “C” Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân , tỉnh An Giang
09/05/2018
944
1023/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường tiểu học “A” Vĩnh Phú , x ã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
09/05/2018
945
1024/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Vĩnh Trạch , xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
09/05/2018
946
1025/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang giai đoạn 2018 - 2019
09/05/2018
947
1026/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng -Răng Hàm Mặt năm 2018
09/05/2018
948
999/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang phục Dân quân Tự vệ năm 2018” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
08/05/2018
949
1000/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa b àn tỉnh An Giang
08/05/2018
950
1001/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
951
1002/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
952
1003/QĐ-UBND
Về việc Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
08/05/2018
953
1004/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Phương án xây dựng cánh đồng lớn của Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn giai đoạn 2018 - 2022”
08/05/2018
954
1005/QĐ-UBND
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
08/05/2018
955
1007/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình
08/05/2018
956
1008/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.951 đoạn Km12+00-Km27+100, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
08/05/2018
957
1010/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Phan Văn Nưng
08/05/2018
958
1011/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển đô thị An Giang
08/05/2018
959
1012/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Chi cục Quản lý thị trường
08/05/2018
960
1013/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng, hồ chứa nước núi Ba Thê phục vụ người Khơme Thị trấn Óc Eo, h uyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
08/05/2018
961
1015/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
962
978/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trùng tu tôn t ạo Đình V ĩnh Ngươn PhườngVĩnh Ngươn, thành ph ố Châu Đốc , t ỉnh An Giang Mã số dự án: 7466480
07/05/2018
963
979/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/05/2018
964
980/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh
07/05/2018
965
981/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
07/05/2018
966
984/QĐ-UBND
Về việc công nhận hạng trường cấp Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2017 - 2022.
07/05/2018
967
985/QĐ-UBND
Về việc công nhận hạng trường cấp Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2017 - 2022.
07/05/2018
968
986/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/05/2018
969
988/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2018 theo Quy ết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”
07/05/2018
970
989/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ tư vấn về đảm bảo an sinh xã hội và Nhóm chuyên viên giúp việc tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
07/05/2018
971
995/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
07/05/2018
972
996/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Vành Khuyên (điểm chính) thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/05/2018
973
997/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa
07/05/2018
974
998/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang
07/05/2018
975
972/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA BẢO.
04/05/2018
976
225/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
04/05/2018
977
973/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời gian báo cáo đề xuất theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
04/05/2018
978
974/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh
04/05/2018
979
975/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Thánh thất Cao đài Tòa thánh Tây Ninh xã Kiến Thành (Họ đạo Kiến Thành)
04/05/2018
980
976/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mẫu giáo Đa Phước
04/05/2018
981
977/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh
04/05/2018
982
466/UBND-NC
V/v tháo gỡ khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác PCCC tại đơn vị, địa phương
03/05/2018
983
468/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế
03/05/2018
984
960/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền điều hành công việc
03/05/2018
985
961/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MGA VIỆT NAM
03/05/2018
986
962/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GAP.
03/05/2018
987
963/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH TÂN KỶ.
03/05/2018
988
964/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường tại huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú và huyện Tịnh Biên
03/05/2018
989
966/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo Trụ sở Sở Công thương An Giang
03/05/2018
990
967/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng giao dịch công chứng về nhà đất và cơ sở dữ liệu tài sản ngăn chặn
03/05/2018
991
969/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án “Phòng chống mua bán người giai đoạn 2018-2020”
03/05/2018
992
971/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/05/2018
993
970/QĐ-UBND
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/05/2018
994
217/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới
02/05/2018
995
218/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
02/05/2018
996
220/KH-UBND
Kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư
02/05/2018
997
222/GP-UBND
GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
02/05/2018
998
223/KH-UBND
Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ và trao t ặng, truy tặng Huân, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến
02/05/2018
999
948/QĐ-UBND
Ban hành Đề án "Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025"
02/05/2018
1000
949/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa
02/05/2018