Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
3727/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Bảo thuế và Kho ngoại quan -Khu Trung tâm Thương mại Cửa khẩu Tịnh Biên Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7012925
14/12/2017