Năm: Tháng:
Tìm kiếm :  
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
28/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2019
18/01/2019
2
29/KH-UBND
Thực hiện Đề án phát triển thương mai biên giới và phát triển hệ thống Logistics tỉnh An Giang năm 2019
18/01/2019
3
26/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019
17/01/2019
4
19/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
11/01/2019
5
15/KH-UBND
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
09/01/2019
6
01/KH-UBND
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
03/01/2019
7
838/KH-UBND
Về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2020
28/12/2018
8
839/KH-UBND
Về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty SunRice
28/12/2018
9
833/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
27/12/2018
10
823/KH-UBND
Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
25/12/2018
11
826/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2018
12
818/KH-UBND
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang
24/12/2018
13
820/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025 trên địa b àn tỉnh An Giang
24/12/2018
14
814/KH-UBND
Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019
20/12/2018
15
3170/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch t ự thực hiện “Chỉnh lý tài liệu của các đơn vị đã giải thể” của Sở Nội vụ
13/12/2018
16
787/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
06/12/2018
17
780/KH-UBND
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 62 -KH/TU ngày 31/07/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nh ìn đến năm 2045
03/12/2018
18
776/KH-UBND
Hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh An Giang năm 2018
30/11/2018
19
756/KH-UBND
Thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”
26/11/2018
20
741/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
19/11/2018
21
730/KH-UBND
Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
13/11/2018
22
715/KH-UBND
Triển khai Thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang
07/11/2018
23
687/KH-UBND
Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang
30/10/2018
24
638/KH-UBND
Về việc triển khai xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
17/10/2018
25
639/KH-UBND
Thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
17/10/2018
26
599/KH-UBND
Tập huấn và triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng
28/09/2018
27
582/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
25/09/2018
28
573/KH-UBND
Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang
20/09/2018
29
577/KH-UBND
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh An Giang năm 2019
20/09/2018
30
548/KH-UBND
Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
06/09/2018
31
533/KH-UBND
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang
23/08/2018
32
531/KH-UBND
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của tỉnh An Giang
22/08/2018
33
518/KH-UBND
Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018
17/08/2018
34
515/KH-TBTT
Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chu ẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huy ện, thị xã, thành ph ố, Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang
16/08/2018
35
511/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang
15/08/2018
36
490/KH-UBND
Về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang năm 2019
09/08/2018
37
494/KH-UBND
Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018 của tỉnh An Giang
09/08/2018
38
483/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
08/08/2018
39
485/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
08/08/2018
40
487/KH-UBND
Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2008 - 2018
08/08/2018
41
479/KH-UBND
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
06/08/2018
42
471/KH-UBND
Về phát triển kinh tế tập thể năm 2019
02/08/2018
43
459/KH-UBND
Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018
27/07/2018
44
449/KH-UBND
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
18/07/2018
45
42/KH-TBTT
Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
16/07/2018
46
417/KH-UBND
Thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018
09/07/2018
47
35/KH-UBND
Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
29/06/2018
48
382/KH-UBND
Thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
28/06/2018
49
383/KH-UBND
Nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
28/06/2018
50
384/KH-UBND
Triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
28/06/2018
51
372/KH-UBND
Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
27/06/2018
52
377/KH-UBND
Triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
27/06/2018
53
371/KH-UBND
Triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh An Giang
26/06/2018
54
351/KH-UBND
Phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
15/06/2018
55
329/KH-UBND
Phát động phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)
06/06/2018
56
275/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo
31/05/2018
57
313/KH-UBND
Phát động đợt thi đua trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2018
31/05/2018
58
270/KH-UBND
Về tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang
30/05/2018
59
266/KH-UBND
Tổ chức gặp gỡ với các cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
28/05/2018
60
263/KH-UBND
Duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020
25/05/2018
61
262/KH-UBND
Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2018
24/05/2018
62
253/KH-UBND
Thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
17/05/2018
63
250/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
16/05/2018
64
237/KH-UBND
Kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho các đơn vị ứng dụng vào sản xuất
10/05/2018
65
231/KH-UBND
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 tỉnh An Giang
09/05/2018
66
218/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
02/05/2018
67
220/KH-UBND
Kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư
02/05/2018
68
223/KH-UBND
Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ và trao t ặng, truy tặng Huân, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến
02/05/2018
69
213/KH-UBND
Tổ chức Hội thảo về phương pháp cải thiện môi trưởng kinh doanh, kết hợp Tập huấn về hỗ trợ cho doanh nghiệp tỉnh An Giang nắm bắt cơ hội mang lại từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam
24/04/2018
70
207/KH-UBND
Triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
20/04/2018
71
209/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
20/04/2018
72
198/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
16/04/2018
73
181/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối vớingười đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh An Giang
09/04/2018
74
185/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
09/04/2018
75
170/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và giải pháp những năm tiếp theo”
06/04/2018
76
178/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
06/04/2018
77
161/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh An Gian
04/04/2018
78
162/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021
04/04/2018
79
155/KH-UBND
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Ch ỉ số PACA 2017)
03/04/2018
80
149/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
29/03/2018
81
147/KH-UBND
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh An Giang
29/03/2018
82
150/KH-UBND
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
29/03/2018
83
151/KH-UBND
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
29/03/2018
84
131/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và Lễ trao thưởng cấp Nhà nước
22/03/2018
85
408/KH-UBND
Chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế năm 2018
21/03/2018
86
58/KH-UBND
TỔ CHỨC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỊNH BIÊN - AN GIANG NĂM 2018
19/03/2018
87
122/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Công văn số 392-CV/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”
19/03/2018
88
124/KH-UBND
Triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang
19/03/2018
89
114/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
15/03/2018
90
104/KH-UBND
Thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2022”
05/03/2018
91
101/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
,
lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021
02/03/2018
92
93/KH-UBND
Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2014-2018
28/02/2018
93
97/KH-UBND
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
28/02/2018
94
73/KH-UBND
Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020
08/02/2018
95
68/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
96
69/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
97
67/KH-UBND
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
05/02/2018
98
57/KH-UBND
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
01/02/2018
99
55/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
30/01/2018
100
43/KH-UBND
Thực hi ện Đề án “Nâng cao năng lực cho đ ội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấ p đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2018
26/01/2018
101
44/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2018
26/01/2018
102
45/KH-UBND
Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/01/2018
103
39/KH-UBND
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh An Giang năm 2018
25/01/2018
104
34/KH-UBND
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2018
105
31/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động thăm viếng, họp mặt của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2018
19/01/2018
106
32/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường Quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh An Giang
19/01/2018
107
26/KH-UBND
Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh An Giang
18/01/2018
108
20/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
17/01/2018
109
21/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
17/01/2018
110
24/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019)
17/01/2018
111
18/KH-UBND
Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
16/01/2018
112
13/KH-UBND
Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
15/01/2018
113
07/KH-VPUBND
Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên đ ịa bàn tỉnh An Giang năm 2018
09/01/2018
114
04/Kế Hoạch
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
08/01/2018
115
780/Kế Hoạch
Thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
116
782/Kế Hoạch
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; quy ước khóm, ấp và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
117
793/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2018
29/12/2017
118
792/KH-UBND
Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
119
769/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 20/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
25/12/2017
120
760/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
121
761/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
122
759/KH-UBND
Thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 - 2020
20/12/2017
123
758/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang
19/12/2017
124
754/KH-UBND
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
18/12/2017
125
682/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
17/11/2017
126
676/KH-UBND
Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
16/11/2017
127
671/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
15/11/2017
128
656/KH-UBND
Thực hiện Kết luận số 33-KL/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
09/11/2017
129
653/KH-UBND
Thanh tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin
08/11/2017
130
651/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh An Giang
08/11/2017
131
646/KH-UBND
Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ
06/11/2017
132
642/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển” trên địa bàn tỉnh An Giang
03/11/2017
133
637/KH-UBND
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
02/11/2017
134
630/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ
26/10/2017
135
606/KH-UBND
Thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
24/10/2017
136
594/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
20/10/2017
137
597/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang
20/10/2017
138
588/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị “Tham vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) An Giang năm 2018 và các năm tiếp theo”.
18/10/2017
139
584/KH-UBND
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
16/10/2017
140
573/KH-UBND
Triển khai Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang
11/10/2017
141
567/KH-UBND
Khung mục tiêu, nhiệm vụ và danh mục dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020
09/10/2017
142
560/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
05/10/2017
143
561/KH-UBND
Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
05/10/2017
144
555/KH-UBND
Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
02/10/2017
145
550/KH-UBND
Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
29/09/2017
146
528/KH-UBND
Triển khai Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam
18/09/2017
147
529/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
18/09/2017
148
524/KH-UBND
Triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản 2018
14/09/2017
149
510/KH-UBND
Tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017-2018
11/09/2017
150
497/KH-UBND
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ V năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
01/09/2017
151
496/KH-UBND
Thực hiện chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
31/08/2017
152
486/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
23/08/2017
153
485/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về Hoà giải thương mại
22/08/2017
154
484/KH-UBND
Thực hiện Đề án 03-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo
21/08/2017
155
473/KH-UBND
Thực hiện Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác
,
trong nông nghiệp theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh An Giang
16/08/2017
156
474/KH-UBND
Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
16/08/2017
157
475/KH-UBND
Kiểm tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
16/08/2017
158
471/KH-UBND
Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017
15/08/2017
159
468/KH-UBND
Thực hiện Kết luận số 23-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Châu Đốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
14/08/2017
160
469/KH-UBND
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
14/08/2017
161
462/KH-UBND
Thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020
10/08/2017
162
456/KH-UBND
PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
07/08/2017
163
439/KH-UBND
Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017
26/07/2017
164
433/KH-UBND
Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
21/07/2017
165
416/KH-UBND
Thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017
14/07/2017
166
417/KH-UBND
Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
14/07/2017
167
411/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020
13/07/2017
168
415/KH-UBND
Triển khai Đề án “Đào tạo, bồi duỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
13/07/2017
169
397/KH-UBND
Phát triển hạ tầng giao thông và vận tải trong phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
05/07/2017
170
234/KH-UBND
Tổ chức Tháng Du lịch An Giang năm 2017
28/04/2017
171
219/KH-UBND
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH AN GIANG LẦN THỨ VIII NĂM 2018
18/04/2017
172
207/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
14/04/2017
173
202/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
13/04/2017
174
205/KH-UBND
Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Viêm não Nhật Bản cho trẻ 6 - 15 tuổi năm 2017 - 2018
13/04/2017
175
196/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
11/04/2017
176
192/KH-UBND
Triển khai thực hiện năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
07/04/2017
177
161/KH-UBND
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy
27/03/2017
178
155/KH-UBND
Triển khai các hoạt động tuyên truyền và kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN năm 2017
23/03/2017
179
146/KH-UBND
Xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh An Giang lần thứ Hai – năm 2018
21/03/2017
180
148/KH-UBND
Về việc thực hiện đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
21/03/2017
181
149/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
21/03/2017
182
135/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2017
17/03/2017
183
91/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
27/02/2017
184
71/KH-UBND
Triển khai thực hiện các nội dung tại Tuyên bố chung Diễn đàn Hợp tác kinh tế đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2016 (MDEC - Hậu Giang 2016)
17/02/2017
185
10/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành
10/01/2017
186
682/KH-UBND
Tổ chức Lễ phát động chương trình khởi nghiệp tỉnh An Giang năm 2017
21/12/2016
187
20/KH-UBND
Quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
09/11/2016
188
533/KH-UBND
Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang 5 năm giai đoạn 2016 – 2020
13/10/2016
189
431/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
12/08/2016
190
329/KH-UBND
Thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư
28/06/2016
191
285/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020; gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang
20/06/2016
192
513/KH-UBND
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020
09/11/2015
193
268/KH-UBND
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang đến năm 2020
22/06/2015
194
07/KH-UBND
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN ẤT MÙI - NĂM 2015
09/01/2015
195
84/KH-UBND
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2014
196
70/KH-UBND
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
17/10/2014
197
63/KH-UBND
Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang
18/09/2014
198
50/KH-UBND
Về việc thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng, giai đoạn 2014-2020
16/07/2014
199
40/KH-UBND
Truyền thông về chính sách, pháp luật đất đai
16/06/2014
200
30/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2014
18/04/2014
201
31/KH-UBND
Truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang
18/04/2014
202
97/KH-UBND
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/12/2013
203
68/KH-UBND
Thực hiện “Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” tỉnh An Giang
03/09/2013
204
54/KH-UBND
Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 và Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020
01/08/2013
205
24/KH-UBND
Tổ chức Lễ công bố Tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á
03/05/2013
206
26/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh An Giang
17/04/2013
207
15/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2013
06/03/2013
208
10/KH-UBND
Phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013-2015
01/02/2013
209
11/KH-UBND
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2013 và giai đoạn 2013-2015
01/02/2013
210
02/KH-UBND
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang
07/01/2013
211
85/KH-UBND
V/v Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012
21/11/2012
212
53/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp
08/11/2012
213
51/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh An Giang năm 2012 (Từ ngày 10/11 – 10/12/2012
01/11/2012
214
50/KH-UBND
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015.
31/10/2012
215
46/KH-UBND
Thực hiện Chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư¬ Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ 2012 - 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang
18/10/2012
216
45/KH-UBND
Triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
17/10/2012
217
22/KH-UBND
Khung thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
29/05/2012
218
13/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2012
14/03/2012
219
11/KH-UBND
Đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng
07/03/2012
220
10/KH-UBND
Triển khai Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
07/03/2012
221
08/KH-UBND
Trồng cây phân tán bảo vệ đê bao vùng sản xuất 03 vụ tỉnh An Giang năm 2012
24/02/2012
222
06/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
09/02/2012
223
05/KH-UBND
Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015
01/02/2012
224
04/KH-UBND
KẾ HOẠCH Rà soát quy định, thủ tục hành chính tỉnh An Giang năm 2012
31/01/2012
225
03/KH-UBND
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015
17/01/2012
226
42/KH-UBND
Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016
15/12/2011
227
138/KH-UBND
KẾ HOẠCH Tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 trên địa bàn tỉnh
29/11/2011
228
29/KH-UBND
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015 TỈNH AN GIANG
30/09/2011
229
22/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn tỉnh An Giang
02/06/2011
230
20/KH_UBND
Khung thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
25/05/2011
231
10/KH-UBND
Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015
01/04/2011
232
09/KH
Thực hiện Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
24/03/2011
233
01/KH-UBND
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN "ĐIỂM SÁNG VĂN HÓA" TRÊN ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
07/01/2011
234
35/KH-UBND
Phát động phong trào thi đua năm 2011
23/12/2010
235
34/KH-UBND
PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
14/12/2010
236
31/KH-UBND
PHÁT TRIỂN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
06/12/2010
237
25/KH-UBND
Phát động “Thi đua bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2010 - 2011”
06/10/2010
238
22/KH-UBND
Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
20/07/2010
239
20/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân.
12/07/2010
240
19/KH-UBND
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2011 và 5 năm (2011 - 2015)
12/07/2010
241
11/KH-UBND
Thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội giai đoạn 2010 - 2015
14/06/2010
242
09/KH-UBND
Triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ giải pháp triển khai khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020
22/04/2010
243
01/KH-BCĐ
Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2010.
02/04/2010