Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
2658
Hide details for 20182018
515/KH-TBTT
Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chu ẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huy ện, thị xã, thành ph ố, Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang
16/08/2018
511/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang
15/08/2018
512/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điêm, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
15/08/2018
513/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Kiến An, huyện Chợ Mới
15/08/2018
1943/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt OCOP_AG)
13/08/2018
305/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị t ổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019
13/08/2018
501/ĐA-UBND
Tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2021
13/08/2018
502/TB-UBND
Về việc quy định treo cờ Tổ quốc, băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018)
13/08/2018
1944/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bến xe khách Châu Đốc
13/08/2018
1945/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang giai đoạn 2018 - 2020
13/08/2018
1946/QĐ-UBND
Ông Ngô Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Tân được xét chuyển thành công chức công tác tại Phòng Văn hóa và
,
Thông tin huyện Phú Tân.
13/08/2018
1947/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Ngô Văn Trung, viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Tân đến nhận công tác tại Phòng Y tế huyện Phú Tân.
13/08/2018
1950/QĐ-UBND
Cử bà Mã Ngọc Linh, sinh năm 1992, viên chức Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
13/08/2018
4064/VPUBND-KTN
V/v tình hình thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
13/08/2018
853/UBND-KTTH
V/v chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần của Công ty Cổ phầnThực phẩm Hưng Phúc Thịnh
10/08/2018
1926/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tuyến ống cấp nước tuyến đê Tây kênh 10 và Bắc kênh Quốc gia, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
1927/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
1928/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật đường số 12 kết hợp khu tái định cư - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
10/08/2018
1930/QĐ-UBND
Về việc xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2017
10/08/2018
1931/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
1932/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/08/2018
1933/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh năm 2018
10/08/2018
1934/QĐ-UBND
Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
10/08/2018
1935/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
10/08/2018
1936/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông An Phú, huyện An Phúđạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
10/08/2018
1937/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới"
10/08/2018
1938/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
10/08/2018
4033/VPUBND- NC
Cho phép đoàn chuyên gia thủy lợi Trung Quốc đến làm việc tại địa phương
10/08/2018
1929/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho UBND huyện An Phú
10/08/2018