Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
4064/VPUBND-KTN
V/v tình hình thực hiện quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
13/08/2018
2
853/UBND-KTTH
V/v chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần của Công ty Cổ phầnThực phẩm Hưng Phúc Thịnh
10/08/2018
3
4033/VPUBND- NC
Cho phép đoàn chuyên gia thủy lợi Trung Quốc đến làm việc tại địa phương
10/08/2018
4
841/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2018
09/08/2018
5
843/UBND-KTTH
V/v bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
09/08/2018
6
3982/VPUBND-KSTT
V/v thực hiện một số hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
09/08/2018
7
846/UBND-KTTH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quy ết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội
09/08/2018
8
839/UBND-TH
V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
08/08/2018
9
3956/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg
08/08/2018
10
3946/VPUBND-KTN
V/v quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035
07/08/2018
11
3983/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 268/TB-VPCP
07/08/2018
12
836/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018
06/08/2018
13
837/UBND-KGVX
V/v tài trợ xây dựng trường học tại huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu
06/08/2018
14
3931/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị Quyết số 16/2018/NQ-HĐND
06/08/2018
15
3843/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên trường Đại học Yuhan – Hàn Quốc
02/08/2018
16
3844/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Y tế tiếp và làm việc với bà Lisa Jayne Redwood
02/08/2018
17
3845/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Lê Minh Hoàng
02/08/2018
18
3852/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chỉ thị đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistic, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
02/08/2018
19
3877/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Đề án tự chủ tài chính đối với Trường Mẫu giáo Hướng Dương
02/08/2018
20
3881/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 18: Thi công xây lắp hạng mục khối 18 phòng học, khối phục vụ học tập, khối tổ chức ăn, khối hành chính quản trị, hành lang thuộc công trình Trường mẫu giáo Hoa Phượng
02/08/2018
21
824/UBND-TH
V/v thành lập thị trấn Cô Tô và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
01/08/2018
22
826/UBND-TH
V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang thời gian tới
01/08/2018
23
3796/UBND-KGVX
V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống Bưu điện
31/07/2018
24
3804/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của bà Trần Thị Trúc, sinh ngày 15/3/1994
31/07/2018
25
3819/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
31/07/2018
26
799/UBND-KGVX
V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
30/07/2018
27
801/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2018
30/07/2018
28
3380/VPUBND-NC
Cho phép ông Shinya Matsumura đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
29
381/VPUBND-NC
Cho phép đoàn khách của Công ty ME-LE đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
30
382/VPUBND-NC
Cho phép đoàn khách thuộc tổ chức United Board – Hong Kong (Trung Quốc) và trường Đại học Manila – Philippines đến làm việc tại địa phương
30/07/2018
31
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
32
806/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
33
807/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
34
808/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
35
809/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
36
810/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
37
811/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
38
814/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
39
815/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
40
816/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
41
817/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
42
818/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
43
819/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
44
796/UBND-TH
V/v thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 trường hợp thuộc UBND huyện An Phú.
27/07/2018
45
3754/VPUBND-KTN
V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm T2
27/07/2018
46
3756/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông
27/07/2018
47
3760/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, cập nhật trình công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, thẩm quyền giải quyết
27/07/2018
48
3768/VPUBND-KTN
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai
27/07/2018
49
783/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
26/07/2018
50
788/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục củng cố các Tổ thực hiện Dự án VnSAT ở địa phương
26/07/2018
51
789/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
26/07/2018
52
795/UBND-TH
Về việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí của Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh An Giang
26/07/2018
53
3708/VPUBND-KTN
V/v công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đấ
26/07/2018
54
3712/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/07/2018
55
3680/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ sơ đề nghị TP Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
25/07/2018
56
3681/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
25/07/2018
57
3668/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn FLC xin thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới tại ph ường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên
23/07/2018
58
3669/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đăng ký thực hiện các dự án đầu tư tại An Giang
23/07/2018
59
3672/VPUBND-KTN
V/v thông báo danh mục và mức vốn th ực hiện các dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển
23/07/2018
60
3620/VPUBND-KTN
V/v triển khai kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2018
19/07/2018
61
3630/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ
19/07/2018
62
3579/VPUBND-KTN
V/v triển khai một số nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo ý kiến phản ánh của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
18/07/2018
63
3567/VPUBND-KTN
V/v phối hợp triển khai thử nghiệm Mô hình ứng dụng công nghệ trong kiểm kê đất đai cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.
18/07/2018
64
3568/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh Mới (từ sông Tiền đến kênh Bà Quang), huy ện Chợ Mới
18/07/2018
65
3569/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh Long Điền A - B (từ sông Ông Chưởng đến cống Tám Xã), huy ện Chợ Mới
18/07/2018
66
3570/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành (lần 2) Công trình Nạo vét kênh 23 (từ kênh Vĩnh Tế đến Chợ Ba Xoài), huy ện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên
18/07/2018
67
3572/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai Nghị định 98/2018/NĐ -CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ
18/07/2018
68
3587/VPUBND-KTN
V/v sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai của các huyện, thị x ã, thành phố
18/07/2018
69
3599/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình xây dựng cum, tuy ến dân cư giai đoạn 2018-2020
18/07/2018
70
3543/VPUBND-KTN
V/v triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg
17/07/2018
71
3545/VPUBND- NC
V/v mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, thuộc xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
17/07/2018
72
3554/VPUBND- NC
V/v tăng cường xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng pháo trái phép
17/07/2018
73
3563/VPUBND-KTN
Về việc cho phép tổ chức hoạt động tham quan thực địa và tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang vào ngày 26-27/7/2018
17/07/2018
74
743/UBND-KTTH
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ th ực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
13/07/2018
75
3478/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10, gói thầu số 11 và gói thầu số 13 thuộc dự án Trường tiểu học ‘A’ Mỹ Hiệp điểm chính mới (ấp Đông)
13/07/2018
76
3479/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư bổ sung hạng mục Nhà tập thể cán bộ của dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh
13/07/2018
77
3480/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hòa Lạc (điểm chính)
13/07/2018
78
3481/VPUBND-KGVX
V/v xử lý tình hu ống gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Trường mẫu giáo Tân Lợi (điểm chính mới)
13/07/2018
79
3490/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 236/TB-VPCP
,
ngày 05/7/2018
13/07/2018
80
741/UBND-KTTH
V/v đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019
12/07/2018
81
736/UBND-KGVX
V/v chủ trương cho chuyển đổi hình thức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2018
11/07/2018
82
3440/VPUBND-KTN
V/v cấp phép kinh doanh, thu hồi giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải
11/07/2018
83
3451/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội
11/07/2018
84
3456/VPUBND-KGVX
V/v mở rộng diện tích đất xây dựng và di dời khối nhà ăn đến vị trí mới, xây mới hạng mục Nhà tắm học sinh và hạ tầng kỹ thuật của công trình Trường tiểu học ‘A’ thị trấn Cái Dầu
11/07/2018
85
3460/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh địa điểm, diện tích, tổng mức đầu tư xây dựng các điểm trường thuộc xã Ô Long Vĩ
11/07/2018
86
726/UBND-NC
V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính
10/07/2018
87
3424/VPUBND-KTN
V/v ch ấm dứt hiệu lực tri ển khai hồ sơ, th ủ tục đề xuất dự án đầu tư đường Ung Văn Khiêm và đường Thánh Thiên, thành phố Long Xuyên
10/07/2018
88
3431/VPUBND-KTN
V/v Tập đoàn FLC xin nghiên cứu thực hiện Dự án Tổ hợp tháp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà phố FLC Center Point An Giang
10/07/2018
89
3400/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 07 thuộc dự án Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Tịnh Biên (khối lượng còn lại)
10/07/2018
90
3401/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh (lần 2) thiết kế hạng mục Gò Cây Thị thuộc dự án Khu di tích Óc Eo (đầu tư bổ sung một số hạng mục)
10/07/2018
91
3402/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công Gói thầu số 12 thuộc công trình Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú
10/07/2018
92
3415/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Ole Henriksen tại địa phương
10/07/2018
93
3419/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Quy định mức thu th ủy lợi phí, tiền nước và phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND
10/07/2018
94
3371/VPUBND-KTN
Về việc tháo g ỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân
09/07/2018
95
718/UBND-TH
V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huy ện trên đ ịa bàn tỉnh
06/07/2018
96
719/UBND-KTN
V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018
06/07/2018
97
3334/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn khách của Công ty Shire Oak tại địa phương
06/07/2018
98
3336/VPUBND- NC
Cho phép Hội Nông dân tỉnh tiếp và làm việc với và Charlotte Esther S.Flechet tại địa phương
06/07/2018
99
3337/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Srinivas Parimi tại địa phương
06/07/2018
100
720/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác tiêm chủng
06/07/2018
101
3346/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã
06/07/2018
102
3356/VPUBND-KTN
V/v cơ chế vốn đầu tư thực hiện các công trình cấp nước sạch tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 do Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông
,
thôn quản lý
06/07/2018
103
3366/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường THCS Lý Thường Kiệt tại vị trí trụ sở cũ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
06/07/2018
104
717/UBND-TH
V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX.
05/07/2018
105
3315/VPUBND-KTN
V/v chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản khu mỏ núi Cô Tô, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn
05/07/2018
106
710/UBND-KSTT
V/v th ực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
04/07/2018
107
3273/VPUBND-KSTT
V/v đối chiếu, rà soát, lập danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiế p nhận và trả kết quả; Danh mục liên thông giữa các cấp
04/07/2018
108
3294/VPUBND-KGVX
V/v triển khai dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu
,
lao động trẻ em ở Việt Nam
04/07/2018
109
3295/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020
04/07/2018
110
3284/VPUBND-KSTT
V/v chuyển phản ánh kiến nghị của vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Sơn, Huỳnh Kim Hoàng
04/07/2018
111
3250/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư
03/07/2018
112
1261/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện công văn số 7602/BTC-HCSN ngày 26/6/2018 của Bộ Tài chính về
,
việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018
03/07/2018
113
3269/VPUBND-KGVX
Vv th ực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
03/07/2018
114
3198/VPUBND-KGVX
V/v lập kế hoạch đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018
02/07/2018
115
3200/VPUBND-KTN
V/v khắc phục sạt lở tại xã Hòa An, huy ện Chợ Mới
02/07/2018
116
3202/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Andalas, Indonesia đến làm việc tại địa phương
02/07/2018
117
3203/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với bà Kirsten Benkendoff tại địa phương
02/07/2018
118
3204/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với trường Đại học Andrews, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
02/07/2018
119
3205/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí tổ chức tổng kết, phát thưởng Hội thi sáng tác kịch bản tuy ên truy ền lưu động tỉnh An Giang
02/07/2018
120
3206/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí thanh toán các phần công việc đã thực hiện gói thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
02/07/2018
121
3209/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP
02/07/2018
122
3223/VPUBND-KTN
V/v thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định số 69/2018/NĐ-CP
02/07/2018
123
3228/VPUBND-KTN
V/v huy động và quản lý các nguồn lực ngoài ngân sách để hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển
02/07/2018
124
3229/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện QĐ số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
02/07/2018
125
3230/VPUBND-KTN
V/v thực hiện thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi làm việc với tỉnh An Giang
02/07/2018
126
692/UBND-KSTT
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
02/07/2018
127
699/UBND-TH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
02/07/2018
128
703/UBND-KGVX
V/v cho phép du h ọc tại Indonesia
02/07/2018
129
684/UBND-KTTH
Về việc thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
29/06/2018
130
3193/VPUBND-KGVX
V/v kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch
29/06/2018
131
681/UBND-TH
V/v Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2019
28/06/2018
132
682/UBND-TH
V/v Hướng dẫn huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
28/06/2018
133
3180/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 32 và 40 thuộc công trình Trung tâm Công ngh ệ sinh học tỉnh An Giang
28/06/2018
134
3182/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông
28/06/2018
135
3183/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ s ơ thẩm định Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
28/06/2018
136
3184/VPUBND-KTN
V/v cho Trạm kiểm tra tải trọng xe số 45 hoạt động trở lại
28/06/2018
137
3185/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo sơ kết 3 năm (2016-2018) tình hình thực hiện các Dự án thuộc các Chương
,
trình MTQG do Bộ TTTT chủ trì
28/06/2018
138
3186/VPUBND-KTN
V/v tình hình th ực hiện triển khai Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang từ năm
,
2016 đến cuối năm 2017
28/06/2018
139
3187/VPUBND-KTN
V/v tình hình cấp giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
28/06/2018
140
3188/VPUBND-KTN
V/v công tác phòng chống thiên tai
28/06/2018
141
680/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021
28/06/2018
142
670/UBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CTTTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
27/06/2018
143
674/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2018
144
676/UBND-NC
V/v triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
27/06/2018
145
3143/VPUBND-KTTH
V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị The về hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP
27/06/2018
146
3137/VPUBND-KTTH
V/v đấu giá cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu thu ộc dự án Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hòa ra sông Hậu và Cầu tàu, xã Bình Hòa, huy ện Châu Thành
27/06/2018
147
3147/VPUBND-KTN
V/v ảnh hưởng của hàng rào hộ dân Hồ Vạn Hạnh đến hoạt động của VWRC.
27/06/2018
148
3158/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Phú Mỹ
27/06/2018
149
3161/VPUBND-KGVX
V/v kiến nghị phát sinh hạng mục san lấp mặt bằng của gói thầu thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Trường THPT Bình Mỹ
27/06/2018
150
3162/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hạnh Phúc tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
27/06/2018
151
3175/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với ông Grant Robert Singleton địa phương
27/06/2018
152
3176/VPUBND- NC
Cho phép Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tiếp và làm việc với đoàn khách của trường Đại học Center College, Danville, Kentucky, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
27/06/2018
153
3179/VPUBND-KTTH
V/v điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa
27/06/2018
154
3167/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xử lý nước thải trong cụm, tuy ến dân vượt lũ trên địa bàn tỉnh
27/06/2018
155
3168/VPUBND-KTN
V/v bổ sung khắc phục sạt lở Đường tỉnh 946 tại Km25+000, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
27/06/2018
156
661/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa m ùa mưa, lũ trên địa bàn tỉnh năm 2018
26/06/2018
157
666/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngà y 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông
26/06/2018
158
3087/VPUBND-KTN
V/v san lắp, xây tạm bến bãi container xuất chuối trên diện tích 4.284,9m2
,
.
26/06/2018
159
3084/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/06/2018
160
3090/VPUBND-KTN
V/v triển khai th ực hiện các nội dung liên quan đến hệ thống thông tin v ề nhà ở và thị trường bất động sản
26/06/2018
161
3091/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí
26/06/2018
162
3106/VPUBND-KSTT
V/v chuyển phản ánh kiến nghị của ông Lý Hồng Phong ngụ TX. Tân Châu
26/06/2018
163
3115/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Thánh đường Rohmah (hạng mục 08 phòng học), xã Vĩnh Trường, huy ện An Phú, tỉnh An Gian
26/06/2018
164
3116/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Chùa Serây Cheđây Chăssđao (hạng mục: Thư viện, Nhà khách), xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
26/06/2018
165
3117/VPUBND-KGVX
V/v sửa chữa, cải tạo khoa Chẩn đoán hình ảnh và mua sắm trang thiết bị năm 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
26/06/2018
166
2124/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công công trình Cầu Tân An (lần 2)
26/06/2018
167
3127/VPUBND-KTN
V/v chủ trương xã hội hóa đầu tư nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 đoạn Km57 – km64, huy ện Tri Tôn
26/06/2018
168
3128/VPUBND-KTN
V/v nâng cấp cống và đường dân sinh thuộc Công trình Đường tỉnh 943 (Tân Tuy ến – Sóc Triết); vuốt dốc đường vào cầu Mướp Văn – ĐT 943 và Cầu Ông Chưởng – ĐT 942
26/06/2018
169
3130/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP Đầu tư Phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam xin đầu tư dự án “Khu đô thị Cồn Tiên” tại xã Đa Phước, huyện An Phú
26/06/2018
170
3131/VPUBND-KTN
V/v xem xét nguyên nhân gia hạn (lần 2 và 3) thời gian thi công Gói thầu số 22, 23, 24 thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huy ện Thoại Sơn
26/06/2018
171
3057/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
25/06/2018
172
3062/VPUBND-KGVX
V/v liên k ết tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm của Trường Cao đẳng nghề An Giang
25/06/2018
173
3067/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn giảng viên và sinh viên Khoa Điều dưỡng - Đại học Bách Khoa Hong Kong gồm 30 người (đính kèm danh sách) đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
174
3069/VPUBND-KGVX
Cho phép đoàn khách thuộc Công ty TNHH Phân bón Hàn Việt đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
175
3079/VPUBND-KTN
V/v phối hợp tuy ên truyền về Kỳ họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan
25/06/2018
176
3082/VPUBND-KGVX
V/v phát sinh khối lượng của gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng k ỹ thuật của dự án Trường THPT Bình Mỹ
25/06/2018
177
3068/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với đoàn trường Đại học Waterloo - Canada đến làm việc tại địa phương
25/06/2018
178
650/UBND-KGVX
V/v treo bandrol, biểu ngữ, áp phích hưởng ứng kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2018.
22/06/2018
179
651/UBND-KGVX
V/v triển khai Kế hoạch số 54-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư
22/06/2018
180
3024/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
22/06/2018
181
3037/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu, làm rõ định mức và nguồn kinh phí hỗ trợ cho BHNN
22/06/2018
182
3009/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78 /2018/NĐ-CP
21/06/2018
183
3010/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21/06/2018
184
3011/VPUBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
21/06/2018
185
3015/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21/06/2018
186
649/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn
21/06/2018
187
641/UBND-KTTH
V/v th ực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn theo Đề án số 129/ĐA-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh
20/06/2018
188
652/HĐPH
V/v phát động cuộc thi “Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuy ên truy ền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị”
20/06/2018
189
2988/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Thông tư số 01/2018/TTBKHCN ngày 12/4/2018
20/06/2018
190
2990/VPUBND-KTN
Về việc nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018
20/06/2018
191
2991/VPUBND-KTN
Về việc tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự án, dự án hỗ trợ PTSX, đa dạng hóa sinh kế v à nhân rộng mô hình gi ảm ngh èo thuộc ch ương trình MTQG Giảm ngh èo bền vững giai đoạn 2016-2020
20/06/2018
192
2969/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện đầu tư dự án khu resort quốc tế 5 sao tại thành phố Châu Đốc
19/06/2018
193
2979/VPUBND-KTN
V/v chưa quyết định đầu tư dự án “Khu đô thị mới thị trấn Phú Mỹ” tại thị trấn Phú Mỹ,
,
huy ện Phú Tân
19/06/2018
194
629/UBND-KTN
V/v rà soát báo cáo tình hình các hộ dân di dời khẩn cấp ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông quay trở lại khu sạt lở
18/06/2018
195
2963/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản
18/06/2018
196
624/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2018
15/06/2018
197
2904/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch hại trên lúa và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
15/06/2018
198
2907/VPUBND-KTN
Về việc sử dụng vốn ngân sách đối ứng dự án VnSAT của tỉnh hộ trợ các ti ểu dự án đầu tư của các TCND/HTX
15/06/2018
199
2910/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hạnh Phúc tại xã Mỹ Hòa Hưng
15/06/2018
200
2937/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
201
2938/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
15/06/2018
202
619/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ quy hoạch theo Luật Quy hoạch
14/06/2018
203
617/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ
14/06/2018
204
608/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ cung cấp thông tin trong công tác xác nhận liệt sĩ đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày hy sinh tại Côn Đảo
13/06/2018
205
2850/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với ông Song Hong Sub tại địa phương
13/06/2018
206
2851/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách quốc tịch Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
207
2852/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài thuộc tổ chức Anywhere & Everywhere – Texas, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
208
2853/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với bà Annalyn de Guia tại địa phương
13/06/2018
209
2854/VPUBND- NC
Cho phép ông Eisermann Patrick đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
210
2855/VPUBND- NC
Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp và làm việc với đoàn viên chức chính phủ, nhà nghiên cứu và nông dân các nước Hoa Kỳ, Malaysia, Campuchia, Lào và Myanmar gồm 24 người (đính kèm danh sách) đến làm việc tại địa phương
13/06/2018
211
613/UBND-TH
V/v thống nhất chủ trương cho thành lập Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang
13/06/2018
212
2858/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận tài trợ của Trường Đại học An Giang
13/06/2018
213
2861/VPUBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BNV
13/06/2018
214
2797/VPUBND- NC
Cho phép ông Pleydell Neil Christopher đến làm việc tại địa phương
12/06/2018
215
2800/VPUBND-KGVX
Vv phản ánh của báo chí về tình trạng xe Honda đầu hoạt động đưa rước khách du lịch
,
ở Khu du lịch cúi Cấm
12/06/2018
216
606/UBND-KGVX
V/v tài trợ đầu tư xây dựng, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trường THPT chuyên Thủ
,
Khoa Nghĩa
12/06/2018
217
246/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam (khu vực ga đến)
11/06/2018
218
603/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh chế độ chi tiêu tiếp khách, chi hội nghị và bổ sung ngoài dự toán
11/06/2018
219
605/UBND-TH
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ trong 2 năm 2018 và 2019
11/06/2018
220
2782/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường phòng chống rây nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa
11/06/2018
221
2791/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo gồm 50 người quốc tịch Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
11/06/2018
222
601/UBND-KTN
V/v lấy ý kiến ký kết Biên bản ghi nhớ xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng TGLX”
08/06/2018
223
2758/VPUBND-KGVX
V/v xử lý gói thầu số 13 của công trình Trường Tiểu học A Thới Sơn và gói thầu số 17 của công trình Trường THCS Phan Chu Trinh
08/06/2018
224
1259/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường THCS Lý Thường Kiệt (điểm phụ) tại vị trí Trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hộ
08/06/2018
225
2760/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 28: Thi công hạng mục Hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Trường THCS Vĩnh Gia
08/06/2018
226
2761/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tên dự án Trường Trung học phổ thông Vĩnh Nhuận thành Trường Phổ thông Vĩnh Nhuận
08/06/2018
227
2762/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án Trường THCS Phú Thuận
08/06/2018
228
2763/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình (trừ hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống chống sét) của công trình Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh
08/06/2018
229
589/UBND-KTTH
V/v tạm thời áp dụng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà tại Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh để tính lệ phí trước bạ
06/06/2018
230
2709/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra công tác quản lý, xử lý nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa b àn tỉnh
06/06/2018
231
2711/VPUBND-KTN
V/v khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT
06/06/2018
232
2715/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án Khu thương mại Lộc Kim Chi, thành phố Châu Đốc.
06/06/2018
233
2700/VPUBND-KTN
V/v tuyên truyền phòng, chống dông, lốc và sét trong mùa mưa, bão
05/06/2018
234
578/UBND-KTN
V/v xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh An Giang.
04/06/2018
235
582/UBND-TD
V/v tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
04/06/2018
236
2676/VPUBND- NC
Cho phép đối tác nước ngoài thuộc Quỹ Marshal đến làm việc tại địa phương
04/06/2018
237
2677/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách nước ngoài thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long đến làm việc tại địa phương
04/06/2018
238
2618/VPUBND- NC
Cho phép bà Chloe Elizabeth Fortescue đến làm việc tại địa phương
01/06/2018
239
2635/VPUBND-KTN
V/v tiếp cận dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên.
01/06/2018
240
2594/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hạnh Phúc, tại xã M ỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
31/05/2018
241
2608/VPUBND-KSTT
V/v báo cáo về tình hình, kết qu ả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2018
31/05/2018
242
2616/VPUBND-KSTT
V/v đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục TTHC không thực hiện và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhân, trả kết quả giải quyết TTHC qua d ịch vụ bưu chính công ích
31/05/2018
243
2555/VPUBND-KGVX
V/v cấp trang thiết bị phục vụ văn nghệ cho 10 xã nông thôn mới huyện Thoại Sơn
30/05/2018
244
2567/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX 2012
30/05/2018
245
2568/VPUBND-KTN
Về việc cấp thông tin vùng trồng và cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu
30/05/2018
246
2578/VPUBND-KTTH
V/v xác định giá đất tính thu tiền thuê đất Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
30/05/2018
247
2579/VPUBND-KTTH
V/v bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang sử dụng đối với căn nhà tập thể hẻm Thoại Ngọc Hầu, khóm 3, phường Mỹ Long, thành ph ố Long Xuy ên
30/05/2018
248
2585/VPUBND-KTN
V/v kết quả kiểm tra chất lượng và quản lý đất hai bên đường thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944, huyện Chợ Mới
30/05/2018
249
2521/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Nghị định số 80/2018/NĐ-CP
29/05/2018
250
2523/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp tại địa phương
29/05/2018
251
2527/VPUBND-KGVX
V/v tuyên truyền Cuộc thị sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
29/05/2018
252
2530/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
29/05/2018
253
2539/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất các trường hợp miễn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
29/05/2018
254
556/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận kinh phí hỗ trợ ASXH giai đoạn 2018 – 2020
29/05/2018
255
557/UBND-KGVX
V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
29/05/2018
256
551/UBND-KTN
V/v điều kiện, trình tự, thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng
28/05/2018
257
2494/VPUBND- NC
Cho phép bổ sung 03 đại biểu đến từ quốc gia Đông Nam Á đến làm việc tại địa phương
28/05/2018
258
1495/VPUBND- NC
Cho phép đoàn Viện dưỡng lão Sunsmile đến làm việc tại địa phương
28/05/2018
259
553/UBND-KGVX
V/v tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và năm 2018 Kính gửi:
28/05/2018
260
2508/VPUBND-KTN
V/v xử lý đề xuất của Công ty TNHH MTV Quang Điện Tịnh Biên
28/05/2018
261
545/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL
25/05/2018
262
2479/VPUBND-KTN
V/v kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
25/05/2018
263
2434/VPUBND- NC
Cho phép ông Neal William Waddell đến làm việc tại địa phương
24/05/2018
264
2435/VPUBND- NC
Cho phép ông Laufer Dino đến làm việc tại địa phương
24/05/2018
265
2446/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí trùng tu di tích chùa Tam Bửu, huy ện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/05/2018
266
2452/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư dự án Trường dạy nghề thực hành nghiệp vụ du lịch của Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Helen Phan
24/05/2018
267
2453/VPUBND-KGVX
V/v bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng
24/05/2018
268
2469/VPUBND-KTN
V/v tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lư ợng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường (CT 30/CT-TTg)
24/05/2018
269
2401/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật
23/05/2018
270
2407/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia Trường Đại học RMIT – Úc đến làm việc tại địa phương
23/05/2018
271
2408/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia Công ty Hagihara – Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
23/05/2018
272
536/UBND-TH
Về việc thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh
23/05/2018
273
2410/VPUBND-KTN
V/v thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán h ạng mục giám sát môi trường theo
,
báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trườn
23/05/2018
274
2414/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô đầu tư Dự án Nâng cấp đường kênh T5, huy ện Tri Tôn, tỉnh An Giang
23/05/2018
275
2382/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/05/2018
276
2383/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương liên kết đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài
22/05/2018
277
2387/VPUBND-KTN
V/v một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát
22/05/2018
278
2394/VPUBND-KTN
V/v triển khai Kế hoạch Chương trình tặng MBH cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”
22/05/2018
279
530/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguy ện của thanh niên
21/05/2018
280
2344/VPUBND-KGVX
V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
21/05/2018
281
2348/VPUBND-KGVX
V/v tham gia là hội viên của Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA)
21/05/2018
282
2350/VPUBND-KGVX
V/v cho phép tổ chức "Vietnam MTB Series 2018" Vòng đua An Giang
21/05/2018
283
2356/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng công tác chỉ đạo, quản lý trong sản xuất cá tra
21/05/2018
284
2373/VPUBND-KGVX
V/v điều điều chỉnh vị trí đặt tượng Phật Thích Ca cao 81m
21/05/2018
285
517/UBND-KTN
V/v công nhận chủ đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa – mở rộng.
17/05/2018
286
2286/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 10/5/2018
17/05/2018
287
2292/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia của Tập đoàn SUNRICE (Úc) đến làm việc tại địa phương
17/05/2018
288
2293/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia IRRI đến làm việc tại địa phương
17/05/2018
289
2295/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 1695/TB-BVHTTDL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội
17/05/2018
290
2301/VPUBND-KTN
V/v Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Tây Ninh xin khảo sát thực địa tuy ến đường song song với QL91 hiện hữu đi qua địa bàn các huy ện Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, Châu Đốc
17/05/2018
291
2303/VPUBND-KTN
V/v giao nhiệm vụ đến Nhóm giám sát cộng đồng – Hợp phần xây dựng cầu dân sinh, Dự án LRAMP
17/05/2018
292
2263/VPUBND-KGVX
V/v thay đ ổi trụ sở của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Tuy ến
16/05/2018
293
502/UBND-NC
V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lý Hồng Phong (An Phú)
15/05/2018
294
2240/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
15/05/2018
295
2244/VPUBND-KTN
V/v khảo sát, lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng 03 bến khách ngang sông: Bình
,
Đức - Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Hòa Hưng -Nhơn Mỹ , Mỹ Hòa Hưng - Hòa Bình
15/05/2018
296
2246/VPUBND-KTN
V/v khai thác cát, s ỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
15/05/2018
297
2248/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án tại thành phố Long Xuyên.
15/05/2018
298
2251/VPUBND- NC
Cho phép 02 chuyên gia của cơ quan Điều phối và Hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ và 03 nhân viên tổ chức từ thiện Sadakatasi của Thổ Nhĩ Kỳ đến làm việc tại địa phương
15/05/2018
299
2243/VPUBND-KTN
V/v chủ trưởng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa b àn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
15/05/2018
300
2204/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí chi trả cho chức danh Phó Hiệu trưởng kiêm nhiệm Chủ tịch Công đoàn cơ sở trên địa b àn Phú Tân
14/05/2018
301
2218/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 62/2018/NĐ-CP
14/05/2018
302
2227/VPUBND-KTN
V/v quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn
14/05/2018
303
2221/VPUBND-KSTT
Vv rà soát, cập nhật thống kê danh mục thực hiện nhiệm vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
14/05/2018
304
2183/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai việc nhận kinh phí h ỗ trợ của TW trong việc mua vaccine tiêm phòng bệnh LMLM
11/05/2018
305
2187/VPUBND-KTN
V/v lập quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Nam Vàm Nao
11/05/2018
306
2188/VPUBND-KTN
V/v chỉ thị về nhiệm vụ và một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi
11/05/2018
307
487/UBND-NC
V/v thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
10/05/2018
308
491/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2018
10/05/2018
309
2135/VPUBND-KTN
V/v thu gom, xử lý nước thải trong cụm, tuyến dân vượt lũ trên địa bàn tỉnh
09/05/2018
310
2143/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng Trung tâm xử lý chất thải rắn Long Xuyên.
09/05/2018
311
2151/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
09/05/2018
312
2116/VPUBND-KTN
V/v thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch
08/05/2018
313
2117/VPUBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2018
08/05/2018
314
2118/VPUBND-KTN
V/v triển khai Đề án phát triển 15000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
08/05/2018
315
2119/VPUBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
08/05/2018
316
2100/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng
07/05/2018
317
2101/VPUBND- NC
Cho phép đoàn giảng viên của Viện lãnh đạo thanh niên toàn cầu, Đại học Bách Khoa HongKong gồm 51 người đến làm việc tại địa phương
07/05/2018
318
2102/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ và các đại biểu đến từ các quốc gia Đông Nam Á gồm 101 người đến làm việc tại địa phương
07/05/2018
319
2068/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức Dillion kết nối với đoàn từ thiện tại Mỹ đến làm việc tại địa phương
04/05/2018
320
2069/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức GIZ đến làm việc tại địa phương
04/05/2018
321
2076/VPUBND-KTN
V/v xử lý thông tin báo nêu về tình trạng “xe dù, bến cóc”
04/05/2018
322
466/UBND-NC
V/v tháo gỡ khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác PCCC tại đơn vị, địa phương
03/05/2018
323
468/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế
03/05/2018
324
2034/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg
03/05/2018
325
2042/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức International Youth Fellowship (Hàn Quốc) đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
326
2043/VPUBND- NC
Cho phép đoàn giảng viên và sinh viên của Đại học West Virginia, Hoa Kỳ đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
327
2044/VPUBND- NC
Cho phép ông Edmund Ferguson – Viên chức Lãnh sự thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Trợ lý Lãnh sự Phan Thị Thanh Tuyền đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
328
2045/VPUBND- NC
Cho phép đoàn của Tổ chức quốc tế Oreopa đến làm việc tại địa phương
03/05/2018
329
2059/VPUBND-KGVX
V/v thông báo và tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh
03/05/2018
330
2021/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác PCCCR và chuẩn bị tốt sản xuất vụ Thu Đông năm 2018
02/05/2018
331
2026/VPUBND-KTN
Về việc ti ếp tục triển khai thành lập Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuy ến
02/05/2018
332
2033/VPUBND- NC
Cho phép đại diện trường Đại học Okayama – Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
02/05/2018
333
1963/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
27/04/2018
334
1968/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng
27/04/2018
335
1970/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức diễn đàn “Nghe công nhân nói – nói công nhân nghe” năm 2018
27/04/2018
336
1973/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Dự án nạo vét, chỉnh trị d òng chảy, hạn chế sạt lở bờ sông Hậu thu ộc xã Châu Phong
27/04/2018
337
1974/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, cập nhật trình công bố danh mục thủ tục hành chính thu ộc thẩm quyền quản lý, thẩm quyền giải quyết
27/04/2018
338
1983/VPUBND-KGVX
V/v nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng hiện hữu và tạo quỹ đất, đầu tư xây dựng Bệnh viện Mắt - TMH -RHM tỉnh An Giang
27/04/2018
339
1985/VPUBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác trên địa b àn tỉnh.
27/04/2018
340
1991/VPUBND-KTN
V/v triển khai các biện pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học
27/04/2018
341
1993/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng tạc tượng Quản cơ Trần Văn Thành đặt tại khuôn viên diện tích
,
Đền thờ Quản Cơ Trần Văn Thành
27/04/2018
342
456/UBND-KGVX
V/v triển khai thỏa thuận hợp tác v ới tổ chức Kinderlife – CHLB Đức năm 2018
26/04/2018
343
457/UBND-KTTH
V/v th ực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
26/04/2018
344
1920/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM
26/04/2018
345
1921/VPUBND- NC
Cho phép đại diện nghiên cứu viên của Dự án DOUBT đến làm việc tại địa phương
26/04/2018
346
1922/VPUBND- NC
Cho phép chuyên gia của Đại học Southampton và Đại học Hull đến làm việc tại địa phương
26/04/2018
347
1938/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng công tác chỉ đạo, quản lý trong sản xuất cá tra
26/04/2018
348
1960/VPUBND-KTN
V/v đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại An Giang.
26/04/2018
349
444/UBND-KTN
V/v chuy ển đổi hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền một lần.
24/04/2018
350
446/UBND-NC
V/v trả lời Đơn xin cứu xét
24/04/2018
351
450/UBND-NC
V/v điều chỉnh cơ quan chủ trì th ực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 147/KH-UBND
24/04/2018
352
1878/VPUBND-KSTT
Vv trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Biết
24/04/2018
353
1903/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra chất lượng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944 và việc quản lý đất hai bên đường
24/04/2018
354
1904/VPUBND-KTN
V/v rà soát việc thi công nâng cấp các tuyến đường nội ô thành phố Long Xuyên
24/04/2018
355
1899/VPUBND-KTN
V/v đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản
24/04/2018
356
1900/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ v à phát tri ển rừng
24/04/2018
357
1901/VPUBND-KTN
Về việc tăng cư ờng các bi ện pháp chủ động phòng ch ống bệnh Dại năm 2018
24/04/2018
358
1865/VPUBND-KSTT
V/v phúc đáp phản ánh, kiến nghị của ông Trần Bảo Trọng
23/04/2018
359
425/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương năm 2018
20/04/2018
360
1849/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ
20/04/2018
361
427/UBND-KTTH
V/v tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
20/04/2018
362
422/UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truy ền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhâ n dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018
19/04/2018
363
1803/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC
19/04/2018
364
1806/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình Trường THCS Phú Lâm
19/04/2018
365
1807/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Hòa Lạc (điểm phụ)
19/04/2018
366
1808/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Long Hòa (điểm chính)
19/04/2018
367
1809/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp các hạng mục công trình (Trừ hạng mục Trạm biến áp, bể nước ngầm, PCCC) thuộc dự án Trường THCS Vĩnh Khánh
19/04/2018
368
1810/VPUBND-KGVX
V/v giải ngân thanh toán vốn các công trình thuộc Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi, huyện Tịnh Biên
19/04/2018
369
1811/VPUBND-KGVX
V/v quyết toán trước các hạng mục sử dụng nguồn vốn ADB và vốn đối ứng thuộc dự án phát triển giáo dục trung h ọc phổ thông giai đoạn 2 của 03 Trường: THPT Chi Lăng, THPT Bình Chánh và THPT Thạnh Mỹ Tây
19/04/2018
370
1812/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trường tiểu học ‘A’ Phú Lâm (điểm chính)
19/04/2018
371
1813/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh danh mục và số lượng thiết bị công trình Trường tiểu học D Bình Mỹ (điểm chính)
19/04/2018
372
1815/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ GPMB dự án Golden City
19/04/2018
373
1816/VPUBND-KTN
V/v xem xét cấn trừ tiền sử dụng đất đối với phần diện tích 116,9m2 tại Khu dân cư Phú Hữu.
19/04/2018
374
1824/VPUBND-KTN
V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch v à vệ sinh môi trường năm 2018
19/04/2018
375
1826/VPUBND-KTN
V/v triển khai kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018
19/04/2018
376
1823/VPUBND-TTHCC
V/v Tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Hành chính công
19/04/2018
377
420/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
18/04/2018
378
1748/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh giảm quy mô cụm dân cư vượt lũ Tây Khánh 3 (mở rộng), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
18/04/2018
379
1749/VPUBND-KTN
V/v xem xét dự án “Xưởng gia công, xây xát, chế biến gạo” tại huy ện Chợ Mới
18/04/2018
380
1759/VPUBND-KTN
V/v triển khai TBKL rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, quản lý vận hành, khai thác các dự án BOT và lộ trình chuyển sang thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
18/04/2018
381
1760/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
18/04/2018
382
1761/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Kuwait, Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh
18/04/2018
383
1763/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hồ bơi 25m thành phố Châu Đốc
18/04/2018
384
1746/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài thuộc Công ty Yanmar (Nhật Bản) đến làm việc tại địa phương
18/04/2018
385
1752/VPUBND- NC
Cho phép hai người nước ngoài thuộc Công ty Hagihara Farm và Daimasa Engineering (Nhật Bản) đến làm việc tại địa phương
18/04/2018
386
1765/VPUBND-KTN
Về việc tri ển khai thi h ành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản
18/04/2018
387
1731/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sánh tạo Việt Nam năm 2018
17/04/2018
388
1740/VPUBND-TTHCC
Vv phối hợp triển khai hoạt động của Trung tâm Hành chính công
17/04/2018
389
407/UBND-NC
V/v đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
16/04/2018
390
1701/VPUBND- NC
Cho phép bà Melanie Connor đến làm việc tại địa phương
16/04/2018
391
1705/VPUBND-KTN
V/v tăng cư ờng các giải pháp ngăn ngừa tình trạng người dân thực hiện canh tác ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
16/04/2018
392
1711/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Thánh đường Masjidil Mukor Romah (điều chỉnh thiết kế), xã Khánh Bình, huyện An Phú
16/04/2018
393
413/UBND-TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 03-2018
16/04/2018
394
417/UBND-KTN
V/v giao nhiệm vụ bàn giao, tiếp nhận công trình đưa vào sử dụng, Hợp phần xây dựng Cầu dân sinh, dự án LRAMP
16/04/2018
395
1717/VPUBND- NC
Cho phép ông Charoenpanit Weraphon đến làm việc tại địa phươn
16/04/2018
396
1718/VPUBND- NC
Cho phép ông Lee Song Ro đến làm việc tại địa phương
16/04/2018
397
1719/VPUBND- NC
Cho phép đoàn người nước ngoài thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Arysta Lifescience Việt Nam tại thành phố Cần Thơ đến làm việc tại địa phương
16/04/2018
398
1688/VPUBND-KGVX
V/v tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Bệnh viện y học cổ truyền An Giang
14/04/2018
399
399/UBND-KTTH
V/v tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguy ên đán Mậu Tuất 2018
13/04/2018
400
400/UBND-KTTH
V/v trả lời các kiến nghị bổ sung tại buổi làm việc về kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
13/04/2018
401
1671/VPUBND- NC
Cho phép đoàn phóng viên thuộc Công ty lữ hành Scenic Luxury Cruise đến làm việc tại địa phương
13/04/2018
402
1678/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung dự án Trường THCS Phú Mỹ
13/04/2018
403
1379/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2)
13/04/2018
404
3689/VPUBND-KTN
V/v vị trí lắp đặt đ èn năng lượng mặt trời.
13/04/2018
405
3695/VPUBND-KTN
V/v vị trí đặt Nh à máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, huyện Châu Thành.
13/04/2018
406
394/UBND-NC
V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nuôi con nuôi
12/04/2018
407
1670/VPUBND-KGVX
Cho phép đoàn chuyên gia thuộc Công ty Yanmar (Nhật Bản) đến làm việc tại địa phương
12/04/2018
408
1675/UBND-NC
Cho phép đoàn tham dự của Quỹ Marshal đến làm việc tại địa phương
12/04/2018
409
1676/VPUBND-KTN
V/v kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh h ưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng
12/04/2018
410
1593/VPUBND- NC
Cho phép chuyên gia nước ngoài thuộc Công ty IFC đến làm việc tại địa phương
11/04/2018
411
1595/VPUBND- NC
ho phép đoàn Nhà tài trợ Vòng tay Thái Bình đến làm việc tại địa phương
11/04/2018
412
389/UBND-KTTH
V/v triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
11/04/2018
413
390/UBND-TH
V/v rà soát ki ến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp lần 5 Quốc hội khóa XIV
11/04/2018
414
391/UBND-KGVX
V/v thông qua điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch tuy ển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019
11/04/2018
415
1638/UBND-KGVX
V/v lập dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020
11/04/2018
416
1647/VPUBND-KTN
V/v th ống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi
11/04/2018
417
1649/VPUBND-KTN
V/v th ống nhất quy ết định ch ủ trương đầu tư Dự án Chống sạt lở sông Hậu, tỉnh An Giang
11/04/2018
418
1577/VPUBND-KTN
V/v kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để khắc phục môi trường sau sự cố sạt lở bờ sông Hậu, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
10/04/2018
419
1578/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung vốn của dự án Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang
10/04/2018
420
1579/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường tiểu học C Cần Đăng (điểm phụ)
10/04/2018
421
1580/VPUBND-KGVX
/v điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Trường mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính)
10/04/2018
422
1591/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công trình Cầu Châu Đốc và dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuy ến tránh thành phố Long Xuyên
10/04/2018
423
1592/VPUBND- NC
Cho phép Tổ chức DILLON và đoàn từ thiện tại Mỹ đến làm việc tại địa phương
10/04/2018
424
1294/QĐ-UBND
Cho phép hai người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
10/04/2018
425
1601/VPUBND-KTTH
V/v bán nền theo nguyện vọng cho hộ ông Nguyễn Văn Nuôi
10/04/2018
426
1609/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của ông Trần Bảo Trọng
10/04/2018
427
1610/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương cho Cơ sở điều trị, cai nghiện ma tú y cho thuê mặt bằng cung cấp dịch vụ phục vụ ăn uống
10/04/2018
428
1618/VPUBND-KTN
V/v bồi hoàn đất ruộng của dân để phục vụ công tác đắp bao, lề đường cho công trình Đường tỉnh 955A
10/04/2018
429
1619/VPUBND-KTN
V/v giải ngân vốn công trình H ạ tầng kỹ thuật đường số 20, 20a và đường Trần Quang Diệu nối dài kết hợp khu tái đ ịnh cư khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ
10/04/2018
430
1621/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ huyện Thoai Sơn thép hình cũ thu hồi ở cầu Cồn Tiên trên QL.91C để làm cầu ranh Vọng Thê – Tân Tuy ến trên đường GTNT
10/04/2018
431
1624/VPUBND-KTN
V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 v à 1/5/2018
10/04/2018
432
1625/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018
10/04/2018
433
1627/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 13a Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung) thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bệnh viện Sản - Nhi An Giang
10/04/2018
434
1628/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trạm Y tế xã Nhơn Hưng
10/04/2018
435
1629/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Công viên Văn hóa - Thể dục Thể thao xã, xã Vĩnh Th ành, huyện Châu Thành, tỉnh An Gian
10/04/2018
436
1630/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Sản -Nhi An Giang, giai đoạn I: Khối Sản 200 giườn
10/04/2018
437
370/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án phục vụ sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
09/04/2018
438
374/UBND-KTTH
V/v hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tổ chức tín dụng
09/04/2018
439
375/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản QPPL năm 2018
09/04/2018
440
1570/VPUBND- NC
Cho phép ông Stephen Robert đến làm việc tại địa phương
09/04/2018
441
1571/VPUBND- NC
Cho phép hai người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
09/04/2018
442
1572/VPUBND- NC
Cho phép ông David Courtney đến làm việc tại địa phương
09/04/2018
443
1576/VPUBND-KTN
V/v triển khai thực hiện nội dung các Công văn của Hội đồng nhân dân tỉnh.
09/04/2018
444
1539/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh danh mục công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn
06/04/2018
445
369/UBND-KTTH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
06/04/2018
446
1550/VPUBND-KTN
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thi công Gói thầu số 22 hạng mục Đường giao thông (Đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
06/04/2018
447
363/UBND-KTTH
V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
05/04/2018
448
1509/VPUBND-KTN
V/v h ỗ trợ kinh phí thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh cây ăn quả ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng
05/04/2018
449
1510/VPUBND-KTN
V/v nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục ngập úng cục bộ trên địa bàn huy ện An Phú
05/04/2018
450
1520/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 14 thuộc công trình Trường THCS Phan Chu Trinh huyện Tịnh Biên
05/04/2018
451
1524/VPUBND-KGVX
V/v khai quật khẩn cấp di tích Gò Mười Thảo
05/04/2018
452
1533/VPUBND- NC
Cho phép bà Liliane Geerling đến làm việc tại địa phương
05/04/2018
453
352/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018
04/04/2018
454
1478/VPUBND- NC
Cho phép đoàn chuyên gia của Tổ chức Wildlife at Risk đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
455
1479/VPUBND- NC
Cho phép ông Enjoji Yoshihiko đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
456
1480/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
457
1481/VPUBND- NC
Cho phép Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Vòng tay Thái Bình phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết dự án
04/04/2018
458
1482/VPUBND-KGVX
V/v sơ kết hoạt động giai đoạn 2016-2017 và chuẩn bị Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2019 thực hiện Chương trình liên k ết giữa UBND tỉnh và ĐHQG TP.HCM
04/04/2018
459
1487/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THCS Vĩnh Nhuận
04/04/2018
460
1488/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp hạng mục Khối công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật của công trình Trường mẫu giáo Thới Sơn (điểm chính)
04/04/2018
461
357/UBND-KTTH
/v th ực hiện việc phân cấp quản lý tài sản công trên địa b àn tỉnh
04/04/2018
462
362/UBND-NC
V/v xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
04/04/2018
463
1489/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại địa phương
04/04/2018
464
1498/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình trụ sở Đội quản lý thị trường số 06
04/04/2018
465
344/UBND-TH
V/v chấp thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
03/04/2018
466
348/UBND-NC
Về việc cử cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh tham gia tập huấn năm 2018 và những năm tiếp theo.
03/04/2018
467
1456/VPUBND-KTN
Về việc thực hiện tạo đường dẫn vào rừng, xây dựng cầu tạm, san lấp mặt bằng và xây dựng chốt bảo vệ rừng tràm Tân Tuy ến
03/04/2018
468
1475/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 105/TB-VPCP
03/04/2018
469
350/UBND-KGVX
V/v ý kiến về xuất bản Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt – Hoa.
03/04/2018
470
1471/VPUBND- NC
V/v giao đất cho chùa Bình Sơn, huyện Tịnh Biên
03/04/2018
471
1473/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới
03/04/2018
472
1445/VPUBND-KTN
V/v xây dựng dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
02/04/2018
473
1446/VPUBND-KTN
V/v bổ sung hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2017 đối v ới TP Châu Đố
02/04/2018
474
335/UBND-NC
V/v trả lời đề nghị được tồn tại nhà nuôi chim y ến xây dựng trên Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
30/03/2018
475
1429/VPUBND-KTN
V/v xử lý thoát nước dọc Quốc lộ 91 thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bình Hòa
30/03/2018
476
1434/VPUBND-KGVX
V/v triển khai các hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018
30/03/2018
477
1435/VPUBND- NC
Cho phép bà Fredricka Louise Stoller đến làm việc tại địa phương
30/03/2018
478
1436/VPUBND- NC
Cho phép ông Douglas Vermillion đến làm việc tại địa phương
30/03/2018
479
329/UBND-KTN
V/v kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy
29/03/2018
480
1397/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
29/03/2018
481
1399/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Thi công xây lắp công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường THPT Bình Mỹ
29/03/2018
482
1403/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ
29/03/2018
483
330/UBND-KGVX
V/v sử dụng l ại trụ sở của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm cơ s ở 2
29/03/2018
484
1411/VPUBND-KGVX
V/v liên k ết tuyển sinh đại học hình thức vừa học vừa làm của Trường Cao đẳng nghề An Giang
29/03/2018
485
1414/VPUBND-KTN
V/v xây dựng tạm khu dịch vụ ăn uống tại Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú
29/03/2018
486
1421/VPUBND-KTN
V/v tham dự chương trình h ọc tập và khảo sát tại Mỹ tháng 6/2018
29/03/2018
487
1425/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng vốn thanh toán khối lượng hoàn thành công trình Nâng cấp đường tỉnh 955A năm 2018
29/03/2018
488
333/UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”
29/03/2018
489
1334/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ
28/03/2018
490
1336/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018
28/03/2018
491
1342/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài thuộc Văn phòng CDC tại Việt Nam đến làm việc tại địa phương
28/03/2018
492
1343/VPUBND- NC
Cho phép bà Claudine Zukowski đến làm việc tại địa phương
28/03/2018
493
1344/VPUBND- NC
Cho phép đoàn Indonesia đến làm việc tại địa phương
28/03/2018
494
1346/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện dự án Ứng dụng CNTT quản lý đồng bộ về nhân sự, khám chữa bệnh từ tuyến
,
tỉnh, huy ện, trạm y tế cấp xã
28/03/2018
495
1347/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28/03/2018
496
1358/VPUBND-KTN
V/v phát triển điện mặt trời trên mái nhà xưởng trong các khu - Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
28/03/2018
497
1364/VPUBND- NC
V/v sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
28/03/2018
498
325/UBND-TH
V/v chủ trương cho Thành ủy Châu Đốc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
,
chương trình chuyên viên
28/03/2018
499
1387/VPUBND-KTTH
V/v xây dựng đơn giá “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang”
28/03/2018
500
1390/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc
,
thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản
,
trong tố tụng h ình sự
28/03/2018
501
311/UBND-KTN
V/v triển khai công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, cháy rừng năm 2018
27/03/2018
502
1319/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo công viên thành phố đi bộ tại đường Hai Bà Trưng; Nâng cấp đường và cải tạo công viên thành Phố đi bộ tại đường Nguyễn Huệ
27/03/2018
503
1332/VPUBND-KTTH
V/v tri ển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính
27/03/2018
504
1324/VPUBND-KTN
V/v Công ty CP đầu tư xây dựng công nghiệp HTH (Hà Nội) xin thực hiện đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân và Long Xuyên
27/03/2018
505
1290/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
26/03/2018
506
1296/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
26/03/2018
507
1297/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
26/03/2018
508
302/UBND-TH
V/v hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên đ ịa bàn tỉnh An Giang
23/03/2018
509
304/UBND-NC
V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định số 6/2009/NĐ-CP của Chính phủ
23/03/2018
510
1266/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh 23 (từ kênh Vĩnh Tế đến Chợ Ba Xoài), hu y ện Tri Tôn và huy ện Tịnh Biên
23/03/2018
511
1267/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh Long Điền A - B (từ sông Ông Chưởng đến cống Tám Xã), huyện Chợ Mớ
23/03/2018
512
1268/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian hoàn thành Công trình Nạo vét kênh Mới (từ sông Tiền đến kênh Bà Quang), huy ện Chợ Mớ
23/03/2018
513
1269/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
23/03/2018
514
1270/VPUBND- NC
Cho pháp ông Gilfillan Daniel, quốc tịch Úc, đến làm việc tại An Giang
23/03/2018
515
1271/VPUBND- NC
Cho phép ông Gerard Esplin Corsane, quốc tịch Anh, đến làm việc tại An Giang.
23/03/2018
516
1272/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
23/03/2018
517
1281/VPUBND-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí trong giai đoạn đầu thực hiện phương án tự chủ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu
23/03/2018
518
1286/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 và gói thầu số 14 của dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
23/03/2018
519
1258/VPUBND-KTTH
V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Cầu chữ S, xã Vĩnh Thạnh Trung, hu y ện Châu Phú cho ông Phạm Ngọc Việt
22/03/2018
520
1259/VPUBND-KTTH
V/v bán nền Khu dân cư Trung tâm Thương mại Vịnh Tre, huyện Châu Phú
22/03/2018
521
1260/VPUBND-KTTH
V/v nâng cấp, mở rộng và khai thác b ến khách ngang sông nhà Ông Xuyến - PreK Chrey trên địa bàn huyện An Phú
22/03/2018
522
1261/VPUBND-KTN
Về việc xây dựng Chương trình h ỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ từ nay đến năm 2020
22/03/2018
523
1262/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường công tác PCCCR và bảo vệ sản xuất vụ Đồng Xuân 2017-2018
22/03/2018
524
298/UBND-KSTT
V/v th ống kê danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh An Giang
21/03/2018
525
1242/VPUBND-KTTH
V/v miễn nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án của Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát
21/03/2018
526
1251/VPUBND-KTN
V/v triển khai th ực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Hoàn thiện hệ th ống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng
21/03/2018
527
1252/VPUBND-KGVX
V/v thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
21/03/2018
528
1254/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư công trình Bệ tượng và Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Quảng trường Khu đô thị Golden City An Giang
21/03/2018
529
1255/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Chùa Phước Hải, thị trấn Tịnh Biên, huy ện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
21/03/2018
530
289/UBND-KGVX
V/v tuyên truy ền hưởng ứng Ngày Thế giới chống Lao.
20/03/2018
531
291/UBND-TH
V/v điều ch ình danh mục Chương trình công tác 2018
20/03/2018
532
292/VPUBND- NC
V/v triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015
20/03/2018
533
293/VPUBND- NC
V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018
20/03/2018
534
294/VPUBND- TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 02-2018
20/03/2018
535
296/VPUBND- TH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
20/03/2018
536
1207/VPUBND-KTN
Về việc x ử lý 03 dự án đã chuy ển mục đích sử dụng nhưng chưa trồng rừng thay th ế
20/03/2018
537
1208/VPUBND-KTN
Về việc hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đạt giải nhì tại cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2017
20/03/2018
538
1209/VPUBND-KTN
Về việc cho phép sử dụng địa danh “Chợ Mới - An Giang” để đăng ký nhãn hiệu tập thể
20/03/2018
539
1210/VPUBND-KTN
Về việc ti ếp tục tìm gi ải pháp để có giống thuần của xoài thơm Vĩnh H òa
20/03/2018
540
1213/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương thực hiện các nội dung chi tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo
,
năm 2018
20/03/2018
541
1219/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
20/03/2018
542
1222/VPUBND-KTN
/v xử lý kiến nghị của Công ty TNHH TM-DV MTV Hiệp Hưng
20/03/2018
543
1225/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
20/03/2018
544
1230/VPUBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018
20/03/2018
545
1224/VPUBND-KTTH
V/v phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
20/03/2018
546
1229/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án “Nhà máy điện mặt trời kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao”tại xã Văn Giáo, huy ện Tịnh Biên
20/03/2018
547
283/UBND-NC
V/v rà soát, thống kê các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao, không đảm bảo an toàn PCCC.
19/03/2018
548
1199/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình Trường mẫu giáo Phú Lâm (Điểm chính mới)
19/03/2018
549
1201/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trạm Y tế xã Nhơn Hưng
19/03/2018
550
1204/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án nhà máy nước khoáng Tri Tôn
19/03/2018
551
285/UBND-KTTH
V/v thông báo điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015
19/03/2018
552
1154/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định
,
hướng đến năm 2030
16/03/2018
553
1156/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 86/TB-VPCP
16/03/2018
554
1163/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/03/2018
555
1159/VPUBND-KTN
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đoạn sông Hậu thuộc xã Châu Phong
16/03/2018
556
1165/VPUBND-KTN
V/v triển khai thi hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
16/03/2018
557
1166/VPUBND-KTN
V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm T2
16/03/2018
558
1167/VPUBND-KTN
Về việc triển khai th ực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ -CP
16/03/2018
559
1164/VPUBND-KTN
V/v tình hình th ực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg
16/03/2018
560
1169/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/03/2018
561
1172/VPUBND-KTN
V/v hợp tác giữa tỉnh An Giang và Bang Mecklenburg –Vorpommern trong chương trình chuyển đổi năng lượng năm 2018 và 2019
16/03/2018
562
1174/VPUBND- TH
V/v triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp BCĐ liên ngành hội nhập về kinh tế lần thứ nhất năm 2018
16/03/2018
563
1178/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công (lần 2) Gói thầu số 22 hạng mục Đường giao thông (Đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu, huyện Thoại Sơn
16/03/2018
564
279/UBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
16/03/2018
565
267/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm trụ sở của BTS Giáo hội PGHH xã Vĩnh Xương
15/03/2018
566
268/UBND-NC
V/v công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương
15/03/2018
567
1135/VPUBND- NC
Cho phép ông Justin Dittmeier đến làm việc tại địa phương
15/03/2018
568
1136/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Green ID) đến làm việc tại địa phương
15/03/2018
569
1137/VPUBND- NC
Cho phép bà Sen Sorphea đến làm việc tại địa phương
15/03/2018
570
1139/VPUBND-TTHCC
V/v Đề xuất tham gia triển khai hệ thống phần mềm tại Trung tâm H ành chính công của
,
Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ
15/03/2018
571
262/UBND-TH
V/v góp ý chương trình hành động và xây dựng đề án tổng th ể của Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện th ực hiện Nghị quyết số 19 -NQ/TW
14/03/2018
572
1073/VPUBND-KGVX
V/v xin chủ trương Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang làm bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Thống Nhất
14/03/2018
573
1074/VPUBND-KGVX
V/v tham gia th ực hiện thí điểm Đề án "Xây dựng hệ thống PACS phục vụ chẩn đoán hình ảnh không cần in phim tại các bệnh viện trong tỉnh An Giang"
14/03/2018
574
1083/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
14/03/2018
575
1088/VPUBND-KTN
V/v quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
14/03/2018
576
1095/VPUBND-KTTH
V/v bố trí, cân đối, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi
14/03/2018
577
1097/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí cho Công an cấp xã làm nhiệm vụ chuyển giao hồ sơ đăng ký thường trú v à kinh phí thực hiện liên thông thủ tục hành chính cho công chức hộ tịch
14/03/2018
578
1099/VPUBND-KTTH
V/v xác nhận nghĩa vụ tài chính đối với khu đất Siêu thị Vinatex Châu Phú
14/03/2018
579
1100/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
14/03/2018
580
1112/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
14/03/2018
581
1113/VPUBND-KTN
V/v bồi hoàn đất ruộng của dân để phục vụ công tác đắp bao, lề đường cho công trình Đường tỉnh 955A (giai đoạn 2)
14/03/2018
582
1114/VPUBND-KTN
V/v Cty TNHH MTV Cơ khí Chính xác Khánh Linh xin đ ầu tư xây dựng 03 bến khách ngang
,
sông
14/03/2018
583
1116/VPUBND-KTN
Về việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ng ành tôm Việt Nam đến năm 2025.
14/03/2018
584
1120/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống sống văn minh trong việc cưới, việc tang
14/03/2018
585
1122/VPUBND-KGVX
V/v khai quật khẩn cấp di tích Gò Mười Thảo
14/03/2018
586
1115/VPUBND- NC
Chấp thuận cho Sở Y tế tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia
14/03/2018
587
1058/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 27 thuộc công trình Trường THPT Bình Chánh
13/03/2018
588
1072/VPUBND-KTTH
V/v di dời và kinh phí di dời các lồng, bè khu vực xã M ỹ Hòa Hưng và phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
13/03/2018
589
1053/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành ph ố Long Xuyên
12/03/2018
590
250/UBND-KGVX
V/v treo băng-rôn Kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018
12/03/2018
591
253/UBND-NC
V/v xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018
12/03/2018
592
254/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh
12/03/2018
593
1055/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm 2018
12/03/2018
594
1057/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 02: Thi công xây lắp thuộc dự án Trường trung h ọc cơ sở Đoàn Minh Huyên
12/03/2018
595
1062/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 07 thuộc dự án Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Tịnh Biên (khối lượng còn lại), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
12/03/2018
596
1063/VPUBND-KGVX
V/v lắp dựng màn hình Led full color phục vụ tuyên truy ền chính trị kết hợp với quảng cáo thương mại tại thành phố Long Xuyên
12/03/2018
597
1064/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
12/03/2018
598
1020/VPUBND-KTN
V/v chủ trương khắc phục sạt lở khẩn cấp đoạn phát sinh mới 50m đoạn cầu Thầy Giáo, bờ sông Long Xuyên thuộc địa bàn xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
09/03/2018
599
1023/VPUBND-KTN
V/v chủ trương đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
09/03/2018
600
1026/VPUBND-KTN
V/v kinh phí thực hiện gói thầu Thí nghiệm đối chứng hạng mục Hệ thống chiếu sáng, trạm biến áp thuộc công trình Nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương
09/03/2018
601
1027/VPUBND-KTN
V/v đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Tấn Vương và các vấn đề còn tồn tại của dự án Khu dân cư trung tâm xã M ỹ Khánh
09/03/2018
602
1036/VPUBND-KTN
V/v phê duy ệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng s ản trên địa bàn tỉnh An Giang
09/03/2018
603
1031/VPUBND-KTN
V/v hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp
09/03/2018
604
1032/VPUBND-KTN
V/v các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã
09/03/2018
605
1038/VPUBND-KTN
V/v giao đất đầu tư xây dựng trường mầm non và nhà ở công nhân tại Khu Công nghiệp Bình Hòa.
09/03/2018
606
1039/VPUBND-KTN
V/v chủ trương tạm giao một phần khu điều hành, quản lý – Khu công nghiệp Bình Long cho Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng sân bóng đá mini.
09/03/2018
607
1040/VPUBND-KTN
V/v bàn giao trụ sở cũ Bảo hiểm xã hội huyện Tịnh Biên cho UBND huyện Tịnh Biên quản lý, sử dụng
09/03/2018
608
1002/VPUBND-KTN
V/v đề nghị nâng cấp mở rộng đường Trưng Nữ Vương thuộc Dự án Khu đô thị Trưng Vương.
08/03/2018
609
248/UBND-KTTH
V/v tăng tiến độ trợ cấp ngân sách cho huy ện An Phú
08/03/2018
610
1013/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện TBKL số 83/TB-VPCP ngày 02/3/2018
08/03/2018
611
1014/VPUBND-KTN
Về việc triển khai ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và SXKD sản phẩm tôm có tạp chất
08/03/2018
612
975/VPUBND-KGVX
V/v th ực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về an toàn thực
,
phẩm
07/03/2018
613
241/UBND-KTTH
V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
07/03/2018
614
244/UBND-KTTH
V/v khen thưởng công tác đấu tranh phòng ch ống tội phạm về ma túy
07/03/2018
615
247/UBND-KTTH
V/v bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài ngân sách trung ương trung hạn GĐ 2016-2020 và 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước
07/03/2018
616
245/UBND-KTTH
V/v giải trình quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
07/03/2018
617
976/VPUBND- NC
V/v xử lý phản ảnh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Nhã Phương
07/03/2018
618
978/UBND-KTTH
V/v gia hạn hợp đồng gói thầu số 14 lắp đặt thiết bị dự án tăng cường trang thiết bị của Trung tâm Công nghệ sinh học
07/03/2018
619
979/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh, bổ sung công trình Cải tạo, mở rộng trụ sở Sở Thông tin và Truy ền thông
07/03/2018
620
982/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
07/03/2018
621
985/VPUBND-KSTT
V/v thực hiện kết n ối, tích hợp dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin
,
điện tử của UBND tỉnh
07/03/2018
622
986/VPUBND-KTN
V/v đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật và đồng bào dân tộc có trình độ học vấn quá thấp
07/03/2018
623
989/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đường giao thông thuộc tiêu chí 2 huy ện Thoại Sơn
07/03/2018
624
990/VPUBND-KTN
V/v chuy ển đổi công năng sử dụng đất của Tuyến dân cư Long Hưng, thị xã Tân Châu (giai đoạn 2)
07/03/2018
625
993/VPUBND-KTN
V/v xây dựng cổng chào nông thôn mới trên địa b àn huyện Phú Tân
07/03/2018
626
994/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư cầu Vĩnh Lộc - An Phú
07/03/2018
627
996/VPUBND-KTN
V/v chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hai dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên
07/03/2018
628
997/VPUBND-KTN
V/v Thư quan tâm việc đầu tư phát triển dự án điện năng lượng mặt trời trên mái nhà tại các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao trên địa b àn tỉnh
07/03/2018
629
236/UBND-NC
V/v chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại sau thanh tra chuyên ngành PCMT
06/03/2018
630
941/VPUBND-KGVX
V/v hợp tác đào tạo giữa Trường Cao đẳng nghề với Công ty TNHH MTV TAKEUCHI VN
06/03/2018
631
942/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung hạng mục Hạ tầng kỹ thuật của công trình Trường mẫu giáo An Hảo điểm phụ (điểm Núi Cấm)
06/03/2018
632
943/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 của dự án Đầu tư mua sắm thiết bị bộ môn Tin học cho các Trường Trung học trên địa bàn tỉnh và gói thầu số 08 của dự án đầu tư mua sắm thiết bị bộ môn ngoại ngữ cho các cấp Tiểu học và Trung học trên địa bàn tỉnh
06/03/2018
633
944/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung quy mô đầu tư dự án Trường mẫu giáo Hoa Hồng
06/03/2018
634
945/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư xây dựng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
06/03/2018
635
237/UBND-TH
V/v rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp lần th ứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
06/03/2018
636
962/VPUBND-KTN
V/v tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn tỉnh An Giang
06/03/2018
637
232/UBND-TH
V/v hướng dẫn công chức cấp xã kiêm nhiệm theo dõi công tác an toàn thực phẩm
05/03/2018
638
234/UBND-KGVX
V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
05/03/2018
639
930/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
05/03/2018
640
934/VPUBND-KSTT
V/v báo cáo về tình hình, kết qu ả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2018
05/03/2018
641
938/VPUBND- NC
Cho phép đoàn khách thuộc Công ty Agria S.A đến làm việc tại địa phương
05/03/2018
642
937/VPUBND- NC
V/v điều chỉnh thông tin người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
05/03/2018
643
914/VPUBND- NC
Cho phép đoàn phòng viên của Hãng truyền hình APS đến làm việc tại địa phương
02/03/2018
644
917/VPUBND-KTN
V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truy ền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học
02/03/2018
645
223/UBND-KGVX
V/v biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017
01/03/2018
646
224/UBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018
01/03/2018
647
219/UBND-TH
V/v chấm dứt số lượng người hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ
28/02/2018
648
208/UBND-TH
V/v triển khai rà soát, điều chỉnh phân loại đ ơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh
27/02/2018
649
812/VPUBND-KTTH
V/v rà soát các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
27/02/2018
650
813/VPUBND- NC
Cho phép bà Sina Kristin Rennhak đến làm việc tại địa phương
27/02/2018
651
814/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng”
27/02/2018
652
815/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục các điểm sạt lở ở các tuyến đê ngăn lũ tháng 8 bảo vệ lúa Hè Thu năm 2018
27/02/2018
653
216/UBND-TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 01-2018
27/02/2018
654
787/VPUBND- NC
Cho phép hai chuyên gia nước ngoài thuộc trường Đại học Việt Đức đến làm việc tại địa phương
22/02/2018
655
779/VPUBND-KTN
Về việc triển khai tháng v ệ sinh, ti êu độc khử trùng đợt 1 năm 2018
21/02/2018
656
780/VPUBND-KTN
Về việc triển khai th ực hiện tốt công tác phòng ch ống cúm gia cầm và dịch hại trên lúa Đông Xuân 17-18
21/02/2018
657
783/VPUBND-KTN
V/v xin phê duyệt Đề án thí điểm xe điện vận chuyển khách tham quan du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang
21/02/2018
658
784/VPUBND- NC
Cho phép đại diện trường Đại học Chungnam, Hàn Quốc đến làm việc tại địa phương
21/02/2018
659
198/UBND-KGVX
V/v xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam thuộc dự án khu du lịch văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam, thành phố Châu Đốc
13/02/2018
660
755/VPUBND- NC
Cho phép đại diện trường Đại học Girona đến làm việc tại địa phương
13/02/2018
661
756/VPUBND- NC
Cho phép ông Mikael Knudsen đến làm việc tại địa phương
13/02/2018
662
728/VPUBND-KTN
V/v bổ sung cơ chế, chính sách thu ộc Chương trình xây dựng cụm, tuy ến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020
12/02/2018
663
739/VPUBND-KTN
V/v Dự án sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tạ Trương
12/02/2018
664
197/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận trợ giảng người Hoa Kỳ hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh và hướng dẫn phương pháp dạy và học môn Toán và Vật lý tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
12/02/2018
665
742/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt cho các tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang
12/02/2018
666
699/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu số 23 thuộc dự án Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên
09/02/2018
667
708/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11 của công trình Trường mẫu giáo Hoa Hồng
09/02/2018
668
709/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11 của công trình Trường tiểu học A Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh)
09/02/2018
669
710/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11 của dự án Trường mẫu giáo Tân Lợi (điểm chính mới)
09/02/2018
670
711/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 12 và gói thầu số 13 của công trình Trường tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây)
09/02/2018
671
712/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 và gói thầu số 17 của dự án Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh
09/02/2018
672
715/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh số d ư tài khoản tiền gửi, dự toán năm 2017 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
09/02/2018
673
723/VPUBND-KTN
V/v trả lời kiến nghị của chủ đầu tư Khu dân cư trung tâm xã Mỹ Khánh
09/02/2018
674
724/VPUBND-KTN
V/v lắp đặt máy bán hàng tự động văn minh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa
,
bàn tỉnh An Giang
09/02/2018
675
186/UBND-KTTH
V/v tạm ứng kinh phí thực hiện dự án đường tránh khu sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
08/02/2018
676
188/UBND-KTTH
V/v giá bán nền nhà tái định cư dự án khu đô thị mới Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên
08/02/2018
677
191/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
08/02/2018
678
192/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 06/2017/TTBKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
08/02/2018
679
193/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG
08/02/2018
680
655/VPUBND-KTTH
V/v mở lớp huấn luyện đại lý bảo hiểm, hội thảo khách hàng và hội thảo cơ hội nghề
,
nghiệp trên địa bàn tỉnh
08/02/2018
681
669/VPUBND-KTN
V/v thực hiện bảo đảm an toàn lưới điện
08/02/2018
682
671/VPUBND-KTN
V/v đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản
08/02/2018
683
692/VPUBND-KTN
V/v triển khai lắp đặt hệ thống thu giá tự động không dừng trên toàn Quốc theo Quy ết định của Thủ tướng Chính phủ
08/02/2018
684
696/VPUBND-KTN
V/v đầu tư kinh doanh cửa hàng miễn thuế tại trạm kiểm soát liên họp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên
08/02/2018
685
181/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh hình thức h ỗ trợ nhà ở cho người có công v ới cách mạng giai đoạn 2017 –
,
2018 của tỉ nh
07/02/2018
686
184/UBND-KGVX
V/v gia hạn Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện của Tổ chức PSI/Mỹ
07/02/2018
687
613/VPUBND-KTN
V/v đề nghị nâng tải trọng cầu, đường, phà của huyện Phú Tân theo đề nghị của Công ty TNHH MTV JIC Việt Nam
07/02/2018
688
620/VPUBND- NC
Cho phép hai tình nguyện viên Nhật Bản đến làm việc tại địa phương
07/02/2018
689
629/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018
07/02/2018
690
635/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu số 11 thuộc công trình Hồ bơi 25m thành phố Châu Đốc
07/02/2018
691
649/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ vốn dự án ĐTXD Nâng cấp, mở rộng Đường Nguyễn Hoàng (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến cầu Tôn Đức Thắng)
07/02/2018
692
652/VPUBND-KTN
V/v bảo vệ an toàn các công trình đường dây điện, tuyến ống cấp nước
07/02/2018
693
615/VPUBND-KTN
V/v hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018
06/02/2018
694
619/VPUBND- NC
Cho phép đoàn Chuyên gia Hàn Quốc đến làm việc tại địa phương
06/02/2018
695
590/VPUBND-KGVX
V/v triển khai hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” năm 2018
05/02/2018
696
177/UBND-KGVX
V/v thông qua Kế hoạch tổ chức tuy ển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019
05/02/2018
697
549/VPUBND-KSTT
V/v th ống kê thủ tục hành chính giải quyết theo hình th ức liên thông giữa các cấp trên địa bàn tỉnh
02/02/2018
698
550/VPUBND- NC
Cho phép ông Turner Neal đến làm việc tại địa phương
02/02/2018
699
560/VPUBND-KTN
V/v tăng cường trách nhiệm thực hiện xây dựng nông thôn mới
02/02/2018
700
563/VPUBND-KTN
Về việc th ực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản
02/02/2018
701
566/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 28 của dự án Trường THCS Phú Mỹ
02/02/2018
702
567/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 53: Ký túc xá nữ thuộc công trình Trường dân tộc nội trú trung học cơ sở Tịnh Biên
02/02/2018
703
568/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 thuộc dự án Trường tiểu học Lê Văn Tám (điểm chính)
02/02/2018
704
160/UBND-TH
V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
01/02/2018
705
164/UBND-KGVX
V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
01/02/2018
706
165/UBND-KGVX
V/v giao nhiệm vụ tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
,
viên chức ngành giáo dục
01/02/2018
707
537/VPUBND-KTN
V/v hoạt động các trạm thu giá dự án BOT giao thông trên địa bàn tỉnh
01/02/2018
708
538/VPUBND-KTN
V/v triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch UBATGT Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018
01/02/2018
709
542/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 của dự án đầu tư mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Tin h ọc cho các Trường trung học trên địa bàn tỉnh và gói thầu số 08: dự án đầu tư mua sắm thiết bị phòng học bộ môn Ngoại ngữ cho các cấp Tiểu học và Trung học trên địa bàn tỉnh
01/02/2018
710
544/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Nhà nguyện Lương An Trà, huy ện Tri Tôn, tỉnh An Giang
01/02/2018
711
152/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh An Giang
31/01/2018
712
155/UBND-NC
Chấp thuận cho tổ chức Federation of Canadian Municipalities (FCM) cấp mới Giấy đăng ký hoạt động tại địa phương.
31/01/2018
713
498/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của ông Lê Thành Kiệt
31/01/2018
714
502/VPUBND- NC
Cho phép đại diện đại diện đoàn DID/Canada đến làm việc tại địa phương
31/01/2018
715
503/VPUBND- NC
Cho phép đại diện trường Đại học Naresuan và Kasetsart (Thái Lan) đến làm việc tại địa phương
31/01/2018
716
514/VPUBND-KTN
V/v triển khai bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã nông nghiệp năm 2018
31/01/2018
717
507/VPUBND-KTN
V/v bổ sung cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Tịnh Biên của Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang
31/01/2018
718
158/UBND-KTTH
V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/01/2018
719
159/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang
31/01/2018
720
522/VPUBND-KTN
V/v tăng công suất khai thác v à mở rộng diện tích các khu mỏ của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang
31/01/2018
721
148/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh An Giang
30/01/2018
722
463/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chỉ thị việc đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện
29/01/2018
723
139/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam
26/01/2018
724
437/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an xã
26/01/2018
725
440/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 425/TB-VPCP ngày 12/9/2017
26/01/2018
726
444/VPUBND- CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/01/2018
727
128/UBND-KGVX
V/v danh sách các cụ 100 tuổi năm 2018 tỉnh An Giang
25/01/2018
728
130/UBND-KGVX
V/v thông qua kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019
25/01/2018
729
132/UBND-KGVX
V/v thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù cho người lao động
25/01/2018
730
390/VPUBND- NC
V/v th ực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
25/01/2018
731
391/VPUBND- NC
V/v triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015
25/01/2018
732
402/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 16/01/2018
25/01/2018
733
404/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018
25/01/2018
734
406/VPUBND-KTN
V/v bãi bỏ Thông tư số 53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015
25/01/2018
735
421/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An - ĐT952
25/01/2018
736
368/VPUBND-KTN
V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí T2
24/01/2018
737
369/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 16 của Công trình Trường tiểu học C Kiến Thành (điểm chính mới)
24/01/2018
738
370/VPUBND-KGVX
hợp đồng thi công gói thầu số 11 của dự án Trường tiểu học ‘A’ thị trấn Cái Dầu
24/01/2018
739
371/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương trang bị camera an ninh cho các Trường học trên địa bàn tỉnh
24/01/2018
740
372/VPUBND-KTN
V/v rà soát các cầu yếu trên địa bàn tỉnh
24/01/2018
741
388/VPUBND-KTN
V/v theo dõi việc phê duy ệt dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
24/01/2018
742
114/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
743
115/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
744
112/UBND-TH
V/v triển khai th ực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV
23/01/2018
745
102/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang
22/01/2018
746
106/UBND-KGVX
V/v triển khai th ực hiện Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017
22/01/2018
747
329/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian di dời Trung tâm giao dục thường xuyên An Giang về cơ sở mới tại Khu Trường Sư phạm cũ của Trường Đại học An Giang (Khu Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá)
22/01/2018
748
330/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương cải tạo sửa chữa các hạng mục của công trình Trường THPT Nguyễn Hiền
22/01/2018
749
337/VPUBND- NC
V/v cho phép điều chỉnh thông tin của sinh viên nước ngoài
22/01/2018
750
338/VPUBND- NC
Cho phép đoàn Tổ chức Vòng tay Thái Bình đến làm việc tại địa phương
22/01/2018
751
339/VPUBND- NC
Cho phép đoàn đoàn Văn phòng đại diện YANMAR tại Cần Thơ đến làm việc tại địa phương
22/01/2018
752
108/UBND-NC
V/v đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định QPPL của HĐND và UBND tỉnh năm 2018
22/01/2018
753
346/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án tăng cường lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016-2020
22/01/2018
754
349/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh nguồn vốn để thanh toán chi phí th ực hiện đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp Thư viện tỉnh và dự án Hồ bơi 25m huyện Châu Phú
22/01/2018
755
353/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo số 612/TB-VPCP
22/01/2018
756
324/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/01/2018
757
325/VPUBND- NC
Cho phép đoàn Mạng lưới các Trung tâm Nuôi trồng thủy sản khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (NACA) đến làm việc tại địa phương
19/01/2018
758
326/VPUBND- TH
V/v hướng dẫn công chức cấp xã kiêm nhiệm theo dõi công tác an toàn thực phẩm.
19/01/2018
759
299/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.
18/01/2018
760
308/VPUBND-KSTT
V/v đề xuất danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm th ời gian giải quyết so với quy
,
định hiện hành
18/01/2018
761
309/VPUBND-KSTT
V/v thông tin kết quả triển khai hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính
18/01/2018
762
310/VPUBND-KSTT
V/v hướng dẫn quy trình công bố TTHC theo Thông tư s ố 02/2017/TT-VPCP
18/01/2018
763
96/UBND-KGVX
V/v tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội
18/01/2018
764
97/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án cụm dân cư ấp Mỹ Hòa, đường đấu nối 2 cụm dân cư và đường tránh khu sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
18/01/2018
765
99/UBND-KTTH
V/v bố trí trụ sở làm việc cho Báo Nhân dân
18/01/2018
766
304/VPUBND-KGVX
V/v tiếp sóng Chương trình giao lưu nghệ thuật “Bài ca hòa bình”
18/01/2018
767
307/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng công trình Chùa Từ Quang, xã Hòa An, huy ện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/01/2018
768
316/VPUBND-KTN
V/v phương án triển khai việc chấm dứt hình thức thu tiền điện tại nhà khách hàng của Công ty Điện lực An Giang
18/01/2018
769
317/VPUBND-KTN
V/v xem xét ý kiến đề nghị của Chùa An Sơn, thành phố Châu Đốc
18/01/2018
770
85/UBND-KGVX
V/v sử dụng trụ sở của Trung tâm Giáo d ục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm cơ
,
sở 2 sau khi sáp nh ập
17/01/2018
771
248/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương bổ sung hạng mục Hệ thống thoát nước và thiết bị khối hành chính quản trị và bếp ăn của công trình Trường Mầm non Sao Mai
17/01/2018
772
249/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 của công trình Trường mẫu giáo Vành Khuyên (điểm chính)
17/01/2018
773
250/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 12 của công trình Trường THCS Vĩnh Nhuận
17/01/2018
774
90/UBND-TH
V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức TPLX
17/01/2018
775
93/UBND-KTN
V/v quy định việc quản lý, sử dụng v à khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợ
17/01/2018
776
252/VPUBND-KTN
V/v Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng An Giang gia hạn thời gian thuê đất.
17/01/2018
777
253/VPUBND-KTN
V/v chủ trương phát sinh chi phí điều tiết giao thông.
17/01/2018
778
264/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ chính sách đối với các hộ dân khu vực sạt lở Tổ 74 -75, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuy ên
17/01/2018
779
261/VPUBND-KSTT
V/v phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của ông Võ Văn Vũ
17/01/2018
780
280/VPUBND-KTN
Về việc hướng dẫn thực hiện một số n ội dung thuộc Chương trình m ục tiêu Phát tri ển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016-2020
17/01/2018
781
281/VPUBND-KTTH
V/v tổng kết, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
17/01/2018
782
290/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công Gói thầu số 23 hạng mục Đường giao thông (Đo ạn 2) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang -Xã Diễu
17/01/2018
783
221/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
16/01/2018
784
222/VPUBND-KTN
V/v giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí T2
16/01/2018
785
223/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông tư số 51/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
16/01/2018
786
224/VPUBND-KTN
V/v triển khai Thông tư số 50/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
16/01/2018
787
70/UBND-KGVX
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
15/01/2018
788
180/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện tuân thủ pháp lu ật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định
,
và tiến bộ trong doanh nghiệp
15/01/2018
789
182/VPUBND-KGVX
V/v triển khai các quy định của Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
15/01/2018
790
183/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
15/01/2018
791
190/VPUBND-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên lưới điện phân phối
15/01/2018
792
192/VPUBND-KTN
V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất 2018
15/01/2018
793
198/VPUBND- NC
Cho phép ông Camilla Woeldike đến làm việc tại địa phương
15/01/2018
794
199/VPUBND- NC
Cho phép ông Lionel De Hemptinne đến làm việc tại địa phương
15/01/2018
795
200/VPUBND- NC
Cho phép đoàn công tác của Tổ chức Lao động (ILO) quốc tế tại Việt Nam đến làm việc tại địa phương
15/01/2018
796
193/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Thông tư số 34/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương
15/01/2018
797
196/VPUBND-KTN
V/v bổ sung quy hoạch phát triển mới cửa hàng xăng dầu của DNTN xăng dầu Thạnh Phát tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn
15/01/2018
798
209/VPUBND-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy
15/01/2018
799
164/VPUBND-KGVX
V/v mở lớp huấn luyện đại lý Bảo hiểm, Hội thảo khách hàng và hội thảo cơ hội nghề nghiệp
12/01/2018
800
169/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
12/01/2018
801
172/VPUBND-KTTH
V/v chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Huệ gia hạn hợp
,
đồng thuê đất
12/01/2018
802
175/VPUBND-KTN
V/v gia h ạn thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư kết hợp bố trí dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91
12/01/2018
803
176/VPUBND-KTN
V/v tổ chức khai thác bến khách ngang sông Hà Bao 2 - Châu Phong trên đ ịa bàn th ị x ã Tân Châu và huyện An Phú
12/01/2018
804
177/VPUBND-KTN
V/v Công ty TNHH MTV Dương Khang đăng ký đầu tư 02 dự án Đấp đất bảo vệ đường dẫn bến đò Tấn Long và Xây dựng mới cầu tàu xã Tấn Mỹ
12/01/2018
805
173/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ thiệt hại vụ Hè Thu 2014
12/01/2018
806
46/UBND-KTTH
V/v triển khai th ực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác qu ản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
11/01/2018
807
47/UBND-KTTH
V/v triển khai Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
11/01/2018
808
49/UBND-KTTH
V/v rà soát, báo cáo nhu cầu sử dụng xe ô tô và phương án xử lý xe ô tô dôi d ư trên địa b àn tỉnh
11/01/2018
809
50/UBND-KTTH
V/v điều chỉnh định mức xe ô tô chuyên dùng của Sở Giao thông Vận tải
11/01/2018
810
51/UBND-KTTH
V/v triển khai Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
11/01/2018
811
53/UBND-KGVX
V/v tổ chức họp mặt doanh nghiệp và mời gọi đầu tư nhân dịp họp mặt Hội đồng hương
,
An Giang Tết Nguyên đán 2018 tại thành phố HCM
11/01/2018
812
55/UBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-BCĐGTVT ngày 22/12/2017 v ề kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình ngành giao thông vận tải
11/01/2018
813
56/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng cạn Việt Nam
11/01/2018
814
58/UBND-KTN
V/v kêu gọi đầu tư Sân bay An Giang
11/01/2018
815
140/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh quy hoạch khuôn viên Nhà trưng bày, đầu tư nhà kho chứa hiện vật và giảm hạng mục xây dựng cầu và cải tạo hồ sen công trình Gò Cây thị thuộc dự án Khu di tích Óc Eo
11/01/2018
816
144/VPUBND-KTTH
V/v xử lý các kiến nghị tại buổi làm việc về kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện Châu Thành
11/01/2018
817
146/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại huyện Tịnh Biên của Quỹ Marshal
11/01/2018
818
148/VPUBND- NC
Cho phép bà Baba Yumiko đến làm việc tại địa phương
11/01/2018
819
149/VPUBND- NC
Cho phép ông Pilger Kim đến làm việc tại địa phương
11/01/2018
820
151/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
11/01/2018
821
158/VPUBND-KTN
V/v thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa
11/01/2018
822
116/VPUBND-KTN
V/v thưởng phạt hợp đồng thi công và thanh toán giá trị công việc phát sinh gói th ầu số 18: Thủy lợi phục vụ nuôi trồng th ủy sản khu vực giữa sông Tiền - sông Hậu v ùng Bàu Ốc Láng Dọp
10/01/2018
823
117/VPUBND-KTN
Về việc chấp thuận địa điểm triển khai dự án nông thôn miền núi
10/01/2018
824
120/VPUBND-KTN
V/v bảo vệ an toàn các công trình đường dây điện, tuyến ống cấp nước
10/01/2018
825
96/VPUBND- TH
V/v rà soát, báo cáo và đ ề xuất hướng giải quyết số lượng người hợp đồng lao động làm
,
công tác chuyên môn.
09/01/2018
826
97/VPUBND-KTN
V/v bổ sung cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Tịnh Biên của Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang
09/01/2018
827
99/VPUBND-KGVX
V/v triển khai th ực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ
,
tướng Chính phủ
09/01/2018
828
104/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 14 của công trình Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng
09/01/2018
829
114/VPUBND-KTN
V/v tiếp nhận tài trợ của Tổ chức Oxfam Novid
09/01/2018
830
37/UBND-KTTH
V/v thông báo kế hoạch vốn 2018 nguồn bổ sung mục tiêu của trung ương, ODA và trái phiếu chính phủ
08/01/2018
831
20/UBND-KTN
V/v báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh
05/01/2018
832
24/UBND-KTTH
V/v Thống nhất về việc gia hạn và bổ sung địa bàn hoạt động cho tổ chức BMSA/Nhật Bản
05/01/2018
833
62/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương tổ chức bắn pháo hoa Tết Mậu Tuất 2018
05/01/2018
834
63/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương đầu tư mua thiết bị dạy học 04 phòng học bộ môn công trình Trường THCS Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu
05/01/2018
835
64/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian và kéo dài nguồn vốn thực hiện công trình cải tạo sửa chữa Hội trường Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
05/01/2018
836
65/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 12 thuộc công trình Trường Mẫu giáo Kiến Thành
05/01/2018
837
68/VPUBND-KGVX
V/v giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động tại Công ty cổ phần Việt An
05/01/2018
838
76/VPUBND-KTN
V/v kết quả Hội nghị về phát triển logistics trong lĩnh vực giao thông vận tải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
05/01/2018
839
77/VPUBND-KTN
V/v ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải chấp thuận và cấp phép thi công công trình thiết yếu trên đường địa phương
05/01/2018
840
09/UBND-KGVX
V/v chương trình Tâm Đức khám sàng lọc bệnh tim
04/01/2018
841
25/VPUBND- NC
Cho phép ông Pilger Kim đến làm việc tại địa phương
04/01/2018
842
26/VPUBND- NC
Cho phép người nước ngoài thuộc Trung tâm Đào tạo khu vực của SEMEO tại Việt Nam đến làm việc tại địa phương
04/01/2018
843
27/VPUBND-KSTT
V/v rà soát bi ểu mẫu tính toán chi phí tuân th ủ thủ tục hành chính và cung cấp danh sách doanh nghiệp
04/01/2018
844
08/VPUBND-KGVX
V/v đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truy ền về giáo dục nghề nghiệp trên địa b àn tỉnh
03/01/2018
845
09/VPUBND-KGVX
V/v triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ
03/01/2018
846
10/VPUBND-KGVX
V/v triển khai th ực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018
03/01/2018
847
11/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg
03/01/2018
848
14/VPUBND- KTN
V/v tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh và tình hình khai thác cát núi t ại 02 huy ện Tri Tôn và Tịnh Bi ên
03/01/2018
849
15/VPUBND- KTN
V/v đảm bảo cung ứng điện trong các d ịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn
,
trong năm 2018
03/01/2018
850
21/VPUBND- KTN
V/v điều chỉnh tổng mặt bằng phân lô Tuy ến dân cư Cầu Chuối – Lô 19 xã Tân An, thị xã Tân Châu
03/01/2018
851
22/VPUBND- KTN
V/v khắc phục sạt lở tuyến đường Long An – Châu Phong dọc theo sông Hậu, xã Châu
,
Phong, thị x ã Tân Châu
03/01/2018
852
5875/VPUBND-KTTH
V/v khen thưởng thành tích hoàn thành xu ất sắc dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017
29/12/2017
853
2289/UBND-NC
V/v bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
29/12/2017
854
2290/UBND-NC
V/v tăng cường trách nhiệm PCCC của người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác PCCC & CNCH
29/12/2017
855
5887/VPUBND- KTN
V/v đầu tư dự án “Bãi chứa vật liệu xây dựng Nguyễn Dư” tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/12/2017
856
5904/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10 thuộc công trình Trường tiểu học “B” Định Thành điểm chính (Hòa Tân)
29/12/2017
857
5907/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10 thuộc công trình Trường tiểu học A Định Mỹ (điểm chính)
29/12/2017
858
5923/VPUBND- KTN
V/v Công ty Dragon Joy International Engineering xin đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép và dự án điện mặt trời
29/12/2017
859
2292/UBND-KGVX
V/v trả lời các kiến nghị của huyện Tịnh Biên về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
29/12/2017
860
2293/UBND-KGVX
V/v trả lời các kiến nghị của huyện Tri Tôn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
29/12/2017
861
2294/UBND-KGVX
V/v trả lời các kiến nghị của huyện Phú Tân về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
29/12/2017
862
2276/UBND-KTN
V/v trả lời kiến nghị của UBND huy ện Chợ Mới chuẩn bị làm việc kinh tế - xã hội năm 2018
28/12/2017
863
3840/VPUBND- KTN
V/v ủy thác quản lý, điều hành dự án giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban QLDA ĐTXD Công trình Nông nghiệp và PTNT An Giang
28/12/2017
864
5842/VPUBND- KTN
V/v triển khai TBKL Sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
28/12/2017
865
5843/VPUBND- KTN
V/v tăng cư ờng công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa
28/12/2017
866
5844/VPUBND-KGVX
V/v phối hợp chỉ đạo triển khai kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh.
28/12/2017
867
5849/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh .
28/12/2017
868
5856/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Tịnh xá Ngọc Hương, xã Hòa Bình, huy ện Chợ Mới, tỉnh An Giang
28/12/2017
869
5866/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Tịnh xá Ngọc Hương, xã Hòa Bình, huy ện Chợ Mới, tỉnh An Giang
28/12/2017
870
5857/VPUBND-KGVX
V/v cấp phép xây dựng Thánh đường Masjidil Mukor Romah, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
28/12/2017
871
5865/VPUBND- KTN
V/v diện tích khu vực đề nghị thăm dò trên sông Hậu thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
28/12/2017
872
2277/UBND-KTTH
V/v đôn đốc thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi năm 2017
28/12/2017
873
2260/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án đầu tư tại thành phố Châu Đốc
27/12/2017
874
2265/UBND-KTN
V/v cập nhật danh mục khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh An Giang
27/12/2017
875
5830/VPUBND- KTN
V/v gia hạn thời gian thi công công trình Đường kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú)
27/12/2017
876
2248/UBND-TH
V/v hướng dẫn một số nội dung về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV
26/12/2017
877
2250/UBND-NC
V/v thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP
26/12/2017
878
5813/VPUBND- KTN
V/v thực hiện chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang trong năm 2017
26/12/2017
879
5814/VPUBND- KTN
V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92
26/12/2017
880
5782/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh hợp đồng thi công công trình trường Tiểu học C Đa Phước (điểm chính và điểm phụ)
25/12/2017
881
5783/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học C Kiến Thành (điểm chính mới)
25/12/2017
882
5785/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 12 thuộc dự án Trường tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây) và gói th ầu số 13 thuộc dự án Trường tiểu học A Thới Sơn
25/12/2017
883
5786/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương điều chỉnh danh mục thiết bị dự án Trường THPT Tân Châu
25/12/2017
884
5787/VPUBND- NC
Cho phép đoàn sinh viên Đại học Quốc gia Úc phối hợp với trường Đại học An Giang đến làm việc tại địa phương
25/12/2017
885
5797/VPUBND- NC
Cho phép trường Đại học An Giang tiếp và làm việc với hai đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại địa phương
25/12/2017
886
5800/VPUBND- KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư cửa hàng Nông sản an toàn tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành và thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.
25/12/2017
887
2245/UBND-KTTH
V/v tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2017
888
5802/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Đường kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú)
25/12/2017
889
2234/UBND-KTN
chuẩn bị công tác ứng phó với bão số 16
24/12/2017
890
2228/UBND-KTN
V/v phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
22/12/2017
891
5747/VPUBND- KTN
V/v danh mục, nguồn vốn đầu tư công trình cấp nước sạch các xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn hu y ện Thoại Sơn
22/12/2017
892
5748/VPUBND- KTN
V/v lập kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017.
22/12/2017
893
5751/VPUBND- KTN
Về việc chỉ định th ực hiện đề tài cánh đồng lớn cải tiến
22/12/2017
894
5753/VPUBND- KTN
V/v đầu tư mô hình thí điểm cửa hàng tiện lợi di dộng trên mặt nước tại tỉnh An Giang
22/12/2017
895
5754/VPUBND- KTN
V/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang
22/12/2017
896
5760/VPUBND-KTTH
V/v cung cấp phần mềm Kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA
22/12/2017
897
5762/VPUBND-TH
V/v tham mưu việc xây dựng Đề án sáp nhập đối với một số đơn vị trực thuộc Sở
22/12/2017
898
5764/VPUBND-TH
V/v tổng kết và khen thưởng của Tổng điều tra kinh tế năm 2017
22/12/2017
899
5765/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Cô T
22/12/2017
900
2227/UBND-KTN
V/v thống nhất xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị
22/12/2017
901
5769/VPUBND- KTN
V/v đầu tư xây dựng cầu Phú Hòa
22/12/2017
902
5727/VPUBND-KGVX
V/v chế độ hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với thành viên Ban thanh tra nhân dân ở
,
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
903
2216/UBND-KGVX
V/v phân bổ và thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên viên mầm non
21/12/2017
904
2205/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội năm 2017
20/12/2017
905
2206/UBND-KGVX
V/v giao nhiệm vụ năm 2018 cho Hội Cựu giáo chức tỉnh
20/12/2017
906
2185/UBND-KGVX
V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong th ời k ỳ mới"
19/12/2017
907
2186/UBND-KTTH
V/v tổng hợp trả lời các kiến nghị của huyện Thoại Sơn về phát triển kinh tế xã hội năm 2018
19/12/2017
908
2189/UBND-KTTH
V/v tạm ứng vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
19/12/2017
909
5692/VPUBND- NC
Cho phép ông Sagadevan Govindasamy đến làm việc tại địa phương
19/12/2017
910
2193/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu
,
Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
19/12/2017
911
2194/UBND-TH
V/v rà soát chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
19/12/2017
912
5711/VPUBND-NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
19/12/2017
913
5712/VPUBND-NC
Cho phép cán bộ trường Đại học Waterloo đến làm việc tại địa phương
19/12/2017
914
5714/VPUBND-KTN
Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 10230/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và PTNT
19/12/2017
915
5905/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10: Thi công xây lắp các hạng mục công trình (trừ hạng mục Cải tạo khối 08 phòng học + 02 phòng chức năng) thuộc công trình Trường THCS Định Thành
19/12/2017
916
5677/VPUBND-KTTH
V/v chủ trương thành lập và hoạt động Quỹ “Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao
,
tuổi” ở xã, phường, thị trấn
18/12/2017
917
5683/VPUBND- NC
Cho phép Tiến sĩ Xiao Teng đến làm việc tại địa phương
18/12/2017
918
2182/UBND-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
18/12/2017
919
5660/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện trợ giúp xã hội dịp Tết Mậu Tuất 2018
15/12/2017
920
5662/VPUBND-KGVX
V/v tạm ứng vốn ngân sách tỉnh để chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng
15/12/2017
921
2167/UBND-KSTT
V/v đôn đốc thực hiện các chỉ số Cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh
15/12/2017
922
2168/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 c ủa Chính phủ.
15/12/2017
923
5672/VPUBND-KTTH
V/v phân khai kế hoạch thanh toán công nợ phải thanh toán tiếp sau quyết toán
15/12/2017
924
5638/VPUBND- KTN
V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ Hội Xuân 2018
14/12/2017
925
5640/VPUBND- KTN
V/v chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh An Giang
14/12/2017
926
5648/VPUBND- KTN
V/v triển khai công việc tiếp theo của dự án Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong
14/12/2017
927
5649/VPUBND- KTN
V/v điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Láng nhựa tuyến Đông kênh 10 (kênh Đào - Cần Thảo), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
14/12/2017
928
5615/VPUBND- KTN
V/v chủ trương khắc phục sạt lở khẩn cấp đoạn phát sinh mới 250m tại đường liên xã Mỹ
,
Khánh, thành phố Long Xuyên
13/12/2017
929
5616/VPUBND- KTN
V/v đầu tư dự án “Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên”.
13/12/2017
930
2159/UBND-KTTH
V/v xem xét miễn nộp thuế giá trị gia tăng dự án cáp treo núi Sam
13/12/2017
931
2161/UBND-KTTH
V/v tổng hợp trả lời các kiến nghị của huyện Châu Thành về phát triển kinh tế xã hội năm 2018
13/12/2017
932
5621/VPUBND-KGVX
V/v liên k ết đào tạo trình độ thạc sĩ ng ành Quản lý công
13/12/2017
933
5623/VPUBND-KGVX
V/v đồng ý cho Trường Đại học An Giang tiếp nhận tài trợ
13/12/2017
934
5625/VPUBND- KTN
V/v kết quả khảo sát các khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh của cử tri
13/12/2017
935
5626/VPUBND- KTN
V/v giao đất công thuộc Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Trà Sư.
13/12/2017
936
5630/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian và địa b àn hoạt động trong Giấy đăng ký của tổ chức BMSA/Nhật Bản
13/12/2017
937
2154/UBND-KTN
V/v t ổ chức th ực Quy ch ế phối hợp về quản lý Nh à nư ớc trong lĩnh vực t ài nguyên
,
khoáng s ản (c át sông) vùng giáp ranh đ ịa gi ới h ành chính gi ữa các tỉnh Đồng Tháp,
,
t ỉnh An Giang v à thành ph ố Cần Th ơ
12/12/2017
938
5576/VPUBND-KSTT
V/v thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.
12/12/2017
939
5585/VPUBND-NC
Cho phép ông Manuel Marcel Murrenhoff đến tham dự Hội thảo tại địa phương
12/12/2017
940
5585/VPUBND-NC
Cho phép ông Manuel Marcel Murrenhoff đến tham dự Hội thảo tại địa phương
12/12/2017
941
5587/VPUBND-KGVX
V/v tạm áp dụng định mức tiền ăn, định mức chi hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cá nhân cho
,
học viên cai nghiệm ma túy
12/12/2017
942
5551/VPUBND- KTN
V/v thực hiện Thông báo kết luận về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
11/12/2017
943
5555/VPUBND- KTN
V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
11/12/2017
944
5559/VPUBND- KTN
Về việc chủ động kiểm tra, giám sát phòng chống dịch cúm gia cầm
11/12/2017
945
5571/VPUBND- KTN
Về việc thay đổi nội dung đề tài lúa cá
11/12/2017
946
5572/VPUBND- KTN
Về việc tăng cường ngăn chặn việc tiêm thuốc an thần cho heo trước khi giết mổ
11/12/2017
947
5531/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 12 của công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
08/12/2017
948
5532/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị của dự án Trường THCS Khánh An, THCS Vĩnh Gia, THCS Long Sơn và THCS Phú Mỹ
08/12/2017
949
5533/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh bổ sung danh mục thiết bị công trình Trường mẫu giáo Vành Khuyên (điểm chính)
08/12/2017
950
5534/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09 và gói thầu số 10 của công trình Trường mẫu giáo Thới Sơn (điểm chính)
08/12/2017
951
5535/VPUBND-KGVX
V/v đầu tư cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị cấp thiết của Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa
08/12/2017
952
5539/VPUBND- KTN
V/v rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ nhằm triển khai thi công sớm công trình
08/12/2017
953
5540/VPUBND- KTN
V/v lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường giao thông
08/12/2017
954
5546/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới
08/12/2017
955
5547/VPUBND-KTTH
V/v dạy thêm giờ của giáo viên Trường Cao đẳng nghề năm học 2017-2018
08/12/2017
956
2127/UBND-KGVX
V/v tăng cư ờng công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
07/12/2017
957
5488/VPUBND- KTN
V/v ti ếp tục hỗ trợ nguồn cát ph ục vụ công trình h ạ tầng kỹ thuật Khu thương mại -Dịch v ụ cửa khẩu Khánh B ình (giai đoạn 1), trị trấn Long B ình, An Phú, An Giang
07/12/2017
958
5492/VPUBND-NC
Cho phép trường Cao đẳng nghề An Giang tiếp và làm việc với người nước ngoài tại địa phương
07/12/2017
959
5493/VPUBND-NC
Cho đại diện trường Đại học Quốc gia Úc, Đại học Quốc tế RMIT và Đại học Canberra đến làm việc địa phương
07/12/2017
960
5494/VPUBND-NC
Cho phép bà Sarah Diana Huang điều chỉnh thời gian làm việc tại địa phương
07/12/2017
961
5519/VPUBND- KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11, công trình Đường Lý Thái Tổ nối dà
07/12/2017
962
2117/UBND-TH
V/v tổng hợp trả lời các kiến nghị của huyện Châu Phú về phát triển kinh tế xã h ội năm 2018
06/12/2017
963
5455/VPUBND- KTN
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn th ời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 04 thuộc Công trình Kè bờ sông Hậu bảo vệ khu vực Tỉnh ủy An Giang (điều chỉnh lần 2)
06/12/2017
964
2459/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương xử lý kỹ thuật công trình Trường tiểu học A Phú Bình (điểm chính)
06/12/2017
965
5460/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung hạng mục Hạ tầng kỹ thuật của dự án Trường mẫu giáo An Phú và Trường mẫu giáo An Nông
06/12/2017
966
5461/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 22: Thi công hạng mục: Cấp nước, thoát nước của công trình Trường THCS Long Sơn
06/12/2017
967
5462/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh đơn giá cát san lấp của công trình Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính và điểm phụ)
06/12/2017
968
5463/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu số 09: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Trường tiểu học A Bình Chánh (điểm chính)
06/12/2017
969
5444/VPUBND-KGVX
V/v đăng ký đầu tư dự án “Sân đua bò thành phố Châu Đốc” tại đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Việt Hưng An Giang
05/12/2017
970
5446/VPUBND- KTN
V/v theo dõi các công trình giao thông trọng điểm do Bộ Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn tỉnh An Giang
05/12/2017
971
5448/VPUBND- KTN
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng mới cầu Đê, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu
05/12/2017
972
5453/VPUBND- KTN
V/v Quy hoạch các điểm giao nhận hàng hóa và các bến xe hàng trên địa bàn tỉnh
05/12/2017
973
2104/UBND-TH
Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tập sự được tuy ển dụng theo quy định của pháp luật công chức, viên chức
04/12/2017
974
5411/VPUBND- KTN
V/v đề nghị phát sóng phim tuyên truy ền việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường
04/12/2017
975
5425/VPUBND-NC
Cho phép ông Rainer Brohm đến làm việc tại địa phương
04/12/2017
976
5426/VPUBND-NC
Cho phép đoàn làm phim thuộc Hãng nghe nhìn Step by Step đến tác nghiệp tại địa phương
04/12/2017
977
2095/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ, bandrol, áp phích hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017.
01/12/2017
978
5401/VPUBND-KGVX
V/v phê duy ệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Vàng Anh điểm phụ (Cần Xây)
01/12/2017
979
5404/VPUBND- KTN
V/v gia hạn thời gian thi công Gói thầu số 22 hạng mục Đường giao thông (Đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu
01/12/2017
980
5406/VPUBND- KTN
V/v tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong nhập khẩu xoài tươi và cát từ Campuchia
,
qua cửa khẩu Vĩnh Xương
01/12/2017
981
5407/VPUBND- KTN
V/v hỗ trợ Công ty TNHH xăng dầu Thuận Bình Yên phát triển mới cửa hàng xăng dầu
01/12/2017
982
5408/VPUBND- KTN
V/v di dời bè neo đậu trong phạm vi khu vực đang thi công
01/12/2017
983
2089/UBND-KTTH
V/v bố trí ngân sách thực hiện các đề án hỗ trợ phụ nữ của Thủ tướng Chính phủ
30/11/2017
984
2091/UBND-KTTH
V/v giá đất tuyến đường Lý Thái Tổ nối dài, thành phố Long Xuyên
30/11/2017
985
2093/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
30/11/2017
986
5340/VPUBND-KTTH
V/v hỗ trợ Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Star An Giang triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao
30/11/2017
987
5315/VPUBND- KTN
Về việc ch ỉ định Trường Đại học An Giang thực hiện đề tài dự báo sạt lở
29/11/2017
988
5329/VPUBND- KTN
Về việc h ỗ trợ cây thốt n ốt cho khu du l ịch sinh thái Th ành Đô
29/11/2017
989
5336/VPUBND- KTN
V/v điều chỉnh một số nội dung về thẩm quyền thực hiện công tác thẩm định, ph ê duy ệt dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
29/11/2017
990
2076/UBND-NC
V/v nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
28/11/2017
991
2073/UBND-KTTH
V/v phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính v ề đất đai
28/11/2017
992
5252/VPUBND- KTN
V/v xem xét việc dừng thi công công trình Hệ thống xử lý nước thải thành phố Châu Đốc – phần bơm cát hoàn trả hồ giai đoạn 2.
27/11/2017
993
2062/UBND-KTTH
V/v kiến nghị cho hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
27/11/2017
994
5231/VPUBND-KTTH
V/v thay đổi hàng hóa gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án Đầu tư xây dựng công nghệ thông tin quản trị Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (điểm mới)
24/11/2017
995
5233/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 99 và gói thầu số 100 của dự án Trường Đại học An Giang (khu mới 39,5 ha)
24/11/2017
996
2047/UBND-KSTT
V/v th ực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số cải cách h ành chính
23/11/2017
997
2049/UBND-TH
V/v thành lập Hội Dược liệu, củng cố Hội Châm cứu tỉnh và kết nạp Hội thành viên của Hội Đông y tỉnh
23/11/2017
998
5211/VPUBND- KTN
V/v kinh phí x ử lý gia cố sạt lở bờ Kênh Xáng, ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, thị x ã Tân Châu
23/11/2017
999
5212/VPUBND- KTN
V/v thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các yếu tố liên quan đến Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai
23/11/2017
1000
5213/VPUBND- KTN
V/v chủ trương thực hiện Dự án đầu tư “Khu vui chơi – giải trí và nghỉ d ưỡng sinh thái Phụng Hoàng Sơn”.
23/11/2017