Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
10/CTR-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018
09/01/2018
2
59/Chương trình
VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
13/02/2017
3
377/Chtr-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
14/07/2016
4
82/CTrPH-UBND¬-HND
Giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
25/02/2016
5
20/CTr-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2015
19/01/2015
6
01/CTr-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
29/01/2013
7
01/CTr-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
07/02/2012
8
01/CTr-UBND
Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh An Giang
10/02/2011